BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XXXVIII/356/II/2006

RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 28 lutego 2006r.

 

 

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006.

 

Na podstawie: art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1688; Nr 200, poz. 1688; Nr 14, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055), art. 165, art. 166, art. 173, art. 184, ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1. W paragrafie 1:

Zmniejsza się o kwotę 878.641 zł dochody budżetu Powiatu Poznańskiego, które po zmianach wynoszą 114.353.959 zł, w tym:

- zwiększa się o kwotę 131.280 zł dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które po zmianach wynoszą 7.110.768 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1 ). 

 

§ 2. W paragrafie 2:
1. Zwiększa się o kwotę 4.212.238 zł wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego, które po zmianach wynoszą 125.899.138 zł, w tym:

1) zwiększa się o kwotę 131.280 zł wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które po zmianach wynoszą 7.110.768 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).

2. W wydatkach określonych w § 2 ust. 1 zmienia się:

1) zwiększa się o kwotę 2.968.159 zł wydatki bieżące, które po zmianach wynoszą 100.375.465 zł, w tym:

a) zwiększa się o kwotę 47.814 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które po zmianach wynoszą 46.726.860 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),

b) zwiększa się o 400.000 zł wydatki przeznaczone na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, które po zmianach wynoszą 1.625.000 zł (zgodnie z zał. nr 5).

2) zwiększa się o kwotę 1.244.079 zł wydatki majątkowe, które po zmianach wynoszą 25.523.673 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6). 

 

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 5.090.879 zł, który po zmianach wynosi 11.545.179 zł (zgodnie z załącznikiem nr 7). 

 

§ 4. W paragrafie 5:

Zmienia się plan przychodów i wydatków:

1. Powiatowego Funduszu. Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem nr 8).

2. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zgodnie z załącznikiem nr 9). 

 

§ 5. W paragrafie 6:

Zmienia się wieloletni program inwestycyjny (zgodnie z załącznikiem nr 11). 

 

§ 6. W paragrafie 7:

Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pomocowych (zgodnie z załącznikiem nr 12). 

 

§ 7. W paragrafie 8 zmienia się:

1. zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 1.024.273 zł, która po zmianach wynosi 1.224.273 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2),

2. zmniejsza się o 32.814 zł rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania, która po zmianach wynosi 380.993 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2). 

 

§ 8. W paragrafie 10 dodaje się ustęp 5 o treści:

"5. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym". 

 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego. 

 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego

Grzegorz Wasielewski

 

Uzasadnienie:

do Uchwały Nr XXXVIII/356/II/2006

Rady Powiatu Poznańskiego

z dnia 28 lutego 2006r.

 

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2006r.

 

DOCHODY

I. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 131.280 zł, w tym:

a) Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-72/06 z dnia 25.01.2006 r. oraz nr FB.I-7.3011-124/06 z dnia 17.02.2006 r. zwiększa się wysokość dotacji w dz. 700, rozdz. 70005, w § 2110 o kwotę 131.280zł, z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań wynikających z decyzji Starosty Poznańskiego za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe.

II. Dochody własne zmniejsza się o kwotę 1.009.921 zł.
Zmiany obejmują:

1. W dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się o kwotę 24.428 zł § 6260 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w związku z planowanym przyjęciem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego".

Dotacja ta jest ostatnią ratą, która wpłynęła w dniu 03.02.2006 r. a planowana była w kwocie 1.000.000 zł w roku 2005.

2. W dz. 756, rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, zmniejsza się § 0420 (wpływy z opłaty komunikacyjnej) o kwotę 1.400.000 zł, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego odnośnie zmniejszenia opłaty od 1.05.2006 r. za wydanie karty pojazdu sprowadzanego z zagranicy.

3. W dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się o kwotę 365.651 zł, w związku z nie wykorzystaniem środków na wydatki niewygasające w roku 2005. - dotyczy budowy hali sportowej wraz z zapleczem sportowym przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu - III etap.

 

WYDATKI

I. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 131.280 zł, w tym:

1. W dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 131.280 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań wynikających z decyzji Starosty Poznańskiego za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod drogi publiczne powiatowe.

II. Wydatki na zadania własne zwiększa się o kwotę 4.080.958 zł.
Zmiany obejmują:

1. W dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1.000.000 zł, w tym:

- zwiększa się dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst o kwotę 400.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miast,

- zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 600.000 zł, w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych.

2. W dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 24.428 zł, z przeznaczeniem na termomodernizację budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Poznańskiego. Środki te pochodzą z dotacji z NFOŚiGW.

3. W dz. 750, rozdz. 75020 - Starostwa Powiatowe - zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 335.000 zł, w tym:

a) zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 85.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na organizacją obchodów 50 rocznicy Poznańskiego Czerwca 1956 r.,

b) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 250.000 zł, w tym:

- zwiększa się wydatki majątkowe (§ 6050) o kwotę 250.000 zł, z przeznaczeniem na roboty zewnętrzne przy siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Jackowskiego 18.

- przenosi się środki finansowe w kwocie 138.261 zł z § 6050 - wydatki inwestycyjne do § 6060 - zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

4. W dz. 750, rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na organizację turnieju tenisowego w Puszczykowie.

5. W dz. 758, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.024.273 zł, w związku z rozliczeniem roku 2005.

6. W dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 365.651 zł, z przeznaczeniem na budowę hali sportowej wraz z zapleczem sportowym przy Zespole Szkół Nr 1 w Swarzędzu -III etap.

7. W dz. 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zmniejsza się rezerwę celową przeznaczoną na zadania oświatowe o kwotę 32.814 zł. Powyższe środki przeznacza się na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, związane z przygotowaniem maturzystów do egzaminu maturalnego poprzez zapewnienie dodatkowych zajęć na wybranych fakultetach, w tym:

- LO w Kórniku - 3.395 zł - (rozdz. 80120),

- LO w Puszczykowie - 5.658 zł - (rozdz. 80120),

- ZS w Mosinie - 3.394 zł - (rozdz. 80120),

- ZS w Bolechowie - 5.658 zł - (rozdz. 80120),

- OSW w Owińskach - 2.263 zł - (rozdz. 80121),

- ZS Nr 2 w Swarzędz - 3.394 zł - (rozdz. 80120),

- ZS Nr 1 w Swarzędzu - 5.658 zł - (rozdz. 80120 - 2.264 zł, rozdz. 80123 - 3.394 zł),

- ZS w Rokietnicy - 3.394 zł - (rozdz. 80123 - 1.130 zł, rozdz. 80130 - 2.264 zł).

8. W dz. 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 100.000 zł, z przeznaczeniem na dokumentację techniczną obiektów szkolnych.

9. Dokonano podziału środków finansowych w kwocie 550.000 zł, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące - związane z pracami remontowymi z tego:

- ZS w Bolechowie - 100.000 zł - (rozdz. 80120),

- LO Kórnik - 50.000 zł - (rozdz.80120),

- LO Puszczykowo - 100.000 zł - (rozdz. 80120),

- ZS Nr 2 Swarzędz - 20.000 zł - (rozdz. 80120),

- ZS Rokietnica - 100.000 zł - (rozdz. 85410 - 70.000 zł, rozdz. 80130 - 30.000 zł),

- ZS Mosina - 80.000 zł - (rozdz. 80130),

- OSW Owińska - 70.000 zł - (rozdz.801 02),

- Spec OSW Mosina - 30.000 zł - (rozdz. 80102).

10. W dz. 851, rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej - zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 55.000 zł. Środki te po realizacji programu polityki zdrowotnej zostały niewykorzystane w roku 2005.

11. W dz. 851, rozdz. 85195 - Pozostała działalność - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 205.000 zł, z przeznaczeniem na instalację sterylizatora parowego zakupionego w 2005 r. za który termin płatności przypada w 2006 r.

12. W dz. 852, rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę ogółem 75.600 zł, w tym; 60.600 zł w OWR w Kobylnicy, 15.000 zł w Domu Dziecka w Kórniku.

Środki te stanowią darowizny, które wpłynęły do budżetu w roku 2005 a termin ich rozliczenia przepada na pierwsze półrocze 2006 r.

13. W dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność -zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów umów zleceń dla psychologów, którzy będą świadczyli usługi w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.

14. W dz. 853, rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy - zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 2.006 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach realizacji projektu Działanie 1.6 "Bądź aktywną", w związku z nie wykorzystaniem tych środków w roku 2005.

15. W dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 299.000 zł, w tym:

- kwotę 250.000 zł (§ 6050) przeznacza się na termomodernizację Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, środki pochodzą z pożyczki z WFOŚiGW.

- kwotę 49.000 zł (§ 6050) przeznacza się na modernizację internatu oraz budowę windy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Mosinie jako wkład własny dotyczący wniosku do PFRON o dofinansowanie tych zadań,

- przenosi się środki finansowe w kwocie 200.000 zł z § 6050 - wydatki inwestycyjne do § 6060 - zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na zakup autobusu w ramach programu "Edukacja -program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych" - wkład własny. 

 

PRZYCHODY I ROZCHODY

W załączniku nr 7 zwiększa się wysokość planowanych przychodów o kwotę ogółem 5.090.879 zł, w tym:

- 250.000 zł z tytułu planowanej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na dofinansowanie termomodernizacji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych w Owińskach.

- 4.840.879 zł z tytułu innych rozliczeń krajowych - wolne środki wynikające z zamknięcia roku 2005. 

 

WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

W załączniku nr 11 zmienia się wysokość nakładów finansowych na zadanie realizowane w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego tj.:

1. W ramach programu I - Modernizacja nieruchomości Powiatu Poznańskiego: - zadanie nr 2 pn. "Termomodernizacja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Synów Pułku w Owińskach, PI. Przemysława 9" łączne nakłady finansowe wynoszą 3.303.750 zł. Planowane wydatki w roku 2006 wynoszą 2.615.400 zł, w tym z PFOŚiGW planuje się wydatki w kwocie 480.800 zł, z WFOŚiGW planuje się pozyskanie środków w kwocie 250.000 zł, natomiast z NFOŚiGW planuje się wydatki w kwocie 1.884.600 zł.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2006-03-13
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-03-13 14:43
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-02 10:05

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6477
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-02 10:05
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-06 16:44