BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XL/363/II/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 25 kwietnia 2006r.

 

w sprawie: przyznawania i przekazywania przez Powiat Poznański stypendiów socjalnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych lub dotowanych przez Powiat Poznański.

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. z 2004 r. Nr 200, poz. 2051, ze zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2005/2006, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania: 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXX/281/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 czerwca 2005 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do uchwały Nr XL/363/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 25 kwietnia 2006r.

W dniu 07 kwietnia 2006 r. ukazało się Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 poszerzające katalog form wypłacania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych o formę finansową, w ramach Działania 2.2 "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Wprowadzenie formy finansowej w wypłacie stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych zamiast obecnej formy - refundacji poniesionych wydatków, uprości w znacznym stopniu rozliczanie stypendiów, usunie konieczność dokumentowania poniesionych wydatków fakturami i rachunkami oraz przyczyni się do pełnego wykorzystania kwoty przyznanej przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu na stypendia dla uczniów.
Dzięki wprowadzeniu przez Radę Powiatu Poznańskiego formy finansowej stypendium dla uczniów będzie wypłacane bezpośrednio na konto stypendysty.
Podjęcie przedmiotowej uchwały uważam za celowe.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2006-05-02
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-05-02 11:10
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-03 08:25

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 4788
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-03 08:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-06 16:44