BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


WYDZIAŁ TWORZENIA I REALIZACJI PROJEKTÓW

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Dyrektor Wydziału
Bartosz Zawieja  tel.: 61 8410-682
e-mail: bartosz.zawieja@powiat.poznan.pl

Zastępca Dyrektora
Maciej Grupa tel.: 61 2269-246
e-mail: maciej.grupa@powiat.poznan.pl
III piętro, pok. 326

Pracownicy Wydziału:
Mariusz Hałas            tel.: 61 8410-592
Jakub Kucharczyk     tel.: 61 2228-857
Tomasz Wiśniewski   tel.: 61 8418-849
Marek Walczak          tel.:61 8410-592
Katarzyna Jabłecka    tel.: 61 8410-694 
Agnieszka Ladorska   tel.: 61 8410-510
Anna Kawecka           tel.: 61 8418-849

III piętro, pok. 325


Do zadań Wydziału  Tworzenia  i  Realizacji  Projektów „WP” należą czynności związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, w tym m.in. funduszy europejskich:

 1. konsultowanie właściwych dokumentów regulujących kwestie udzielania dofinansowania ze środków zewnętrznych,
 2. monitorowanie potencjalnych źródeł pozyskania środków zewnętrznych, celem dofinansowania zadań powiatu,
 3. informowanie innych wydziałów starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu o możliwościach ubiegania się o zewnętrzne dofinansowanie,
 4. przygotowywanie dokumentacji aplikacyjnych o dofinansowanie zadań Powiatu,
 5. realizowanie projektów, które uzyskały dofinansowanie, m.in. sporządzanie wniosków o płatność, wypełnianie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych oraz obowiązków wynikających z trwałości tych projektów,
 6. współpraca z innymi wydziałami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu, zwłaszcza na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnych i realizacji projektów,
 7. współpraca z innymi podmiotami, m.in. jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi w przypadku projektów partnerskich,
 8. współpraca z innymi wydziałami Starostwa, zwłaszcza z Wydziałem Promocji i Aktywności Społecznej oraz Gabinetem Starosty w zakresie informowania społeczności lokalnej o przedsięwzięciach zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

Więcej informacji na stronie internetowej www.powiat.poznan.pl  gdzie znajdują się informacje na temat aktualnie realizowanych projektów.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Ladorska
  data wytworzenia: 2006-10-17
 • opublikował: Ladorska Agnieszka
  data publikacji: 2006-10-17 13:08
 • zmodyfikował: Kawecka Anna
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-14 14:57

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Wydziale Tworzenia i Realizacji Projektów

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.:

 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2017.1868 j.t. ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t. ze zm.)
 • Regulamin konkursu nr RPWP.04.04.03-IZ-00-30-001/16 organizowanego przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+, tj. Zarząd Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu 61-714, al Niepodległości 34 oraz Instytucję Pośredniczącą WRPO 2014+, tj. Stowarzyszenie Metropolia Poznań z siedzibą w Poznaniu 62-124,
  ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8
 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy( Dz.U.2017.682 j.t.) 

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

      d.   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • opublikował: Kawecka Anna
  data publikacji: 2018-05-24 12:52
 • zmodyfikował: Kawecka Anna
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-19 08:32

drukuj całą stronę

Banery