BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Banery

Treść strony

WYDZIAŁ KADR I PŁAC

  ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Dyrektor Wydziału
Bernard Raczkowski
tel.: 61 8410-663
e-mail: bernard.raczkowski@powiat.poznan.pl
II piętro, pok. 233

Z-ca Dyrektora Wydziału
Violetta Wesołek
tel.: 61 8410-567
e-mail: violetta.wesolek@powiat.poznan.pl
II piętro, pok. 236

Kadry:
tel.: 61 8410-571
tel.: 61 8410-648
tel:  61 8410-685
II piętro, pok. 235


Płace:
tel.: 61 8410-695
tel.: 61 8410-776
II piętro, pok. 236

Do zadań Wydziału należą czynności związane między innymi z:

1) opracowywaniem projektu Regulaminu Pracy Starostwa i jego nowelizacji,

2) opracowywaniem projektu Regulaminu wynagradzania i premiowania Starostwa i jego nowelizacji,

3) prowadzeniem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy w tym ewidencji czasu pracy oraz prowadzeniem akt osobowych pracowników Starostwa,

4) prowadzeniem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzeniem akt osobowych kierowników jednostek organizacyjnych,

5) prowadzeniem akt osobowych kierowników placówek oświatowych i poradni psychologiczno-pedagogicznych,

6) sporządzaniem sprawozdań statystycznych w zakresie zatrudniania i wynagradzania,

7) prowadzeniem spraw związanych z badaniami lekarskimi pracowników,

8) opiniowaniem projektu Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych i jego nowelizacji,

9) prowadzeniem spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,

10) planowaniem i realizacją wydatków osobowych Starostwa oraz prowadzeniem dokumentacji  płacowej,

11) naliczaniem wynagrodzeń i należnych obciążeń od diet, umów zleceń i umów o dzieło,

12) rozliczaniem ryczałtów za jazdy lokalne, zakupów biletów ZTM, nagród dla uczniów i zapomóg dla nauczycieli,

13) naliczaniem, pobraniem i odprowadzaniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz  składek na ubezpieczenie społeczne,

14) sporządzaniem dokumentacji wymaganej dla uzyskania prawa do emerytury, ustalenia wysokości kapitału początkowego i świadectw rekompensacyjnych,

15) prowadzeniem  we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi naboru na  stanowiska urzędnicze, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych,

16) opracowywaniem planu szkoleń pracowników Starostwa, organizowaniem i koordynowaniem szkoleń oraz ocenianiem skuteczności szkoleń,

17) koordynowaniem  dokształcania i doskonalenia zawodowego pracowników Starostwa,

18) koordynowaniem i monitorowaniem spraw związanych ze służbą przygotowawczą we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi,

19) opiniowaniem kart opisu stanowisk pracy,

20) monitorowaniem okresowych ocen pracowniczych,

21) prowadzeniem spraw związanych z praktykami i stażami

22) występowaniem do właściwych instytucji z wnioskami o nadanie odznaczeń zasłużonym i długoletnim pracownikom starostwa.

 


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W Wydziale Kadr i Płac

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.:

 • Kodeks pracy,
 • Ustawa o pracownikach samorządowych
 • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Prawo oświatowe
 • Kodeks cywilny
 • Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

4.  Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
 5.
Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

                   d.   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6.  Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8.
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bernard Raczkowski
  data wytworzenia: 31.10.2006
 • opublikował: Katarzyna Kowalewska
  data publikacji: 2006-10-31 11:28
 • zmodyfikował: Katarzyna Kowalewska
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-12 15:01

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11714
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2019-04-12 15:01
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-21 15:26