BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. BHP

ul. Słowackiego 8, 60-509 Poznań

Stanisław Juncewicz
tel.: 61 8410-696
e-mail: stanislaw.juncewicz@powiat.poznan.pl
IV piętro, pok. 410

Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. BHP należą zadania określone w przepisach dotyczących służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Stanisław Juncewicz
  data wytworzenia: 2006-07-20
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2006-07-20 12:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-25 13:24

 


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W Samodzielnym Stanowisku ds. BHP

obowiązuje od 25 maja 2018 r.
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.:

 • Kodeks pracy
 • Ustawa o samorządzie powiatowy
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania

4Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

                     d.  żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.                                                                           

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Stanisław Juncewicz
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-06-04 15:28
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-03 10:47

drukuj całą stronę

Banery