BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XLIII/386/II/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2006r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XVI/128/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 16 marca 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Poznańskiego, na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami: Dz. U. z 2002r Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zmianami: Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1362, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1440, Dz. U. z 2005r Nr 163 poz. 1364, Dz. U z 2005r. Nr 179, poz. 1486, Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. z 2006r. Nr 104, poz. 708) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XVI/128/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 16 marca 2004 r. zmienia się § 2, który otrzymuje brzmienie:
"§2.Ustala się następujące stawki opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi zajętej przez rzut poziomy urządzeń:
1) na obiekcie inżynierskim (np.: most, przepust, kładka itp.) - 200,00 zł,
2) poza obiektami mostowymi:
a) gdy inwestorem i właścicielem urządzenia jest gmina - 10,00 zł,
b) w pozostałych przypadkach - 30,00 zł,
przy czym za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XLIII/386/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 sierpnia 2006r.

Propozycja zmiany § 2 Uchwały Rady Powiatu z dnia 16.03. Nr XVI/128/II/2004 Rady Powiatu Poznańskiego podyktowana została koniecznością dostosowania obowiązującej uchwały do zmienionego art. 40 ustawy o drogach publicznych, w którym ustawodawca wprowadził nowy sposób naliczania opłat za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia na nim urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego.
Powyższą opłatę oblicza się za każdy rok umieszczenia urządzenia w z tą różnicą, iż od chwili nowelizacji przedmiotowego przepisu opłata ta naliczana jest w przypadku gdy urządzenie umieszczane jest na okres krótszy niż 1 rok - proporcjonalnie do liczby dni lokalizowania urządzenia w pasie drogowym.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2006-09-05
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-09-05 13:55
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-06 16:26

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11114
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-06 16:38
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-25 15:21