BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XLIII/393/II/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2006r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXVII/244/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2005r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczonej na sfinansowanie Planu Termomodernizacyjnego dla budynków Powiatu Poznańskiego w roku 2005 i 2006.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się zmienić § 1 ust 1 i 2 oraz treść załącznika nr 1 Uchwały XXVII/244/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczonej na sfinansowanie Planu Termomodernizacyjnego dla budynków Powiatu Poznańskiego w roku 2005 i 2006.
2. W uchwale XXVII/244/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2005 r. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 1 780 000,00 zł. w roku 2005 (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych)".
3. W uchwale XXVII/244/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2005 r. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu do kwoty 330 000,00 zł w roku 2006 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych)".
4. W załączniku nr 1 do Uchwały XXVII/244/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2005 r. zmianie ulega w wierszu nr 7 suma maksymalnej kwoty planowanej pożyczki ze środków WFOŚiGW zgodnie z decyzją o udzieleniu wsparcia finansowego w roku 2005 z 150000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) na 0,00 zł (słownie: zero złotych), oraz w roku 2006 z 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) na 250 000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Suma maksymalnej kwoty planowanej pożyczki ze środków WFOŚiGW zgodnie z decyzją o udzieleniu wsparcia finansowego w roku 2005 ulega zmianie z 2 110 000,00 zł (słownie: dwa miliony sto dziesięć tysięcy złotych) na 1 780 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych), w roku 2006 z 280 000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych) na 330 000,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych), łącznie w latach 2005-2006 z 2 390 000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) na 2 110 000,00 zł (słownie: dwa miliony sto dziesięć tysięcy złotych). 

§ 2. Pozostałe postanowienia Uchwały, o której mowa w § 1 Uchwały, pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XLIII/393/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 sierpnia 2006r.

Konieczność zmiany Uchwały Nr XXVII/244/II/2005 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu przeznaczonej na sfinansowanie Planu Termomodernizacyjnego dla budynków Powiatu Poznańskiego w roku 2005 i 2006 wynika z faktu przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji zadania pn.: "Termomodernizacja Zespołu Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2" z IV kwartału 2005 roku na II kwartał 2006 roku, co było wynikiem przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy w postępowaniu przetargowym.
Mając na uwadze powyższe inwestor zmuszony był zrezygnować z pomocy finansowej WFOŚiGW przyznanej w roku 2005 i wystąpić z wnioskiem o nową pomoc finansową na rok 2006.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2006-09-05
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-09-05 14:26
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-06 15:08

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11038
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-06 16:38
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15