BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr XLIII/396/II/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 sierpnia 2006r. 

 

w sprawie: zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006.

Na podstawie: art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 200, poz. 1688; Nr 200, poz. 1688; Nr 14, poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055), art. 165, art. 166, art. 173, art. 184, ust 1. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006 nr XXXVI/342/II/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r., zmienionej uchwałą Rady nr XXXVII/349/II/2006 z dnia 31 stycznia 2006 r., zmienionej uchwałą Rady nr XXXVIII/356/II/2006 z dnia 28 lutego 2006 r., zmienionej uchwałą Rady nr XXXIX/359/II/2006 z dnia 28 marca 2006 r., zmienionej uchwałą Rady nr XLI/373/II/2006 z dnia 30 maja 2006 r., zmienionej uchwałą Rady nr XLII/384/II/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r., zmienionej uchwałą Zarządu nr 1639/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r., wprowadza się następujące zmiany:
W paragrafie 1:
Zwiększa się o kwotę 844.737 zł dochody budżetu Powiatu Poznańskiego, które po zmianach wynoszą 121.017.689 zł, w tym:
- zwiększa się o kwotę 100.873 zł dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które po zmianach wynoszą 7.632.947 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1). 

§ 2. W paragrafie 2:
1. Zwiększa się o kwotę 844.737 zł wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego, które po zmianach wynoszą 133.013.095 zł, w tym:
1) zwiększa się o 100.873 zł kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, które po zmianach wynoszą 7.632.947 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2).
2. W wydatkach określonych w § 2 ust. 1 zmienia się:
1) zwiększa się o kwotę 233.335 zł wydatki bieżące, które po zmianach wynoszą 103.511.587 zł, w tym:
a) zwiększa się o kwotę 50.554 zł wydatki na wynagrodzenia i pochodne, które po zmianach wynoszą 46.878.560 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3),
b) zmniejsza się o 14.000 zł dotacje z budżetu dla podmiotów realizujących zadania powiatu, które po zmianach wynoszą 6.909.959 zł (zgodnie z załącznikiem nr 4).
2) zwiększa się o kwotę 611.402 zł wydatki majątkowe, które po zmianach wynoszą 29.501.508 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6). 

§ 3. W paragrafie 7 zmienia się:
Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pomocowych (zgodnie z załącznikiem nr 12).

§ 4. W paragrafie 8 zmienia się:
1. zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 150.000 zł, która po zmianach wynosi 15.508 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2),
2. zmniejsza się o kwotę 3.005 zł rezerwę celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania, która po zmianach wynosi 38.893 zł. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006. 

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały nr XLIII/396/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
zdnia 29 sierpnia 2006r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2006. 

DOCHODY
Zwiększa się wysokość dochodów budżetu Powiatu Poznańskiego o kwotę 844.737 zł, zmiany obejmują:
I. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę 100.873 zł, w tym:
1. W dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wysokość dotacji w § 2110 o kwotę ogółem 35.483 zł, w tym:
a) na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-401/06 z dnia 11.07.2006 r. zwiększa się wysokość dotacji o kwotę 5.891zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa, na uregulowanie odszkodowania na rzecz osoby fizycznej za przejętą z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomość zajętą pod drogę publiczną - powiatową;
b) na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-5.3011-474/06 z dnia 18.07.2006 r. zwiększa się wysokość dotacji o kwotę 2.986 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań, na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod drogi publiczne - powiatowe;
c) na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-9.3011-486/06 z dnia 26.07.2006 r. zwiększa się wysokość dotacji o kwotę 26.606 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań, na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod drogę publiczną - powiatową.
2. Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-376/06 z dnia 10.08.2006 r. zwiększa się wysokość dotacji w dz. 710, rozdz. 71015 - Nadzór budowlany, w § 2110 o kwotę 65.390 zł, z przeznaczeniem na wzmocnienie działalności kontrolnej i prewencyjnej organów nadzoru budowlanego, tj. Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego w zakresie budowy i utrzymania obiektów budowlanych.
II. Dotacje na zadania własne oraz pozostałe dochody zwiększa się o kwotę 743.864 zł, zmiany obejmują:
1. W dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wysokość dochodów w § 6300 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 500.000 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Suchy Las, z przeznaczeniem na budowę ul. Dworcowej w Golęczewie, na terenie gminy Suchy Las;
2. W dz. 750, rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe, zwiększa się wysokość dochodów w § 2710 - Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 38.136 zł, w związku z planowanym przyjęciem pomocy finansowej z Gminy Buk (19.068 zł) oraz Gminy Pobiedziska (19.068 zł), z przeznaczeniem na utrzymanie Filii Wydziału Komunikacji w Buku i Pobiedziskach.
3. Na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST5-4822-6p/2006 z dnia 28.07.2006 r. zwiększa się wysokość subwencji oświatowej w dz. 758, rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w § 2920 o kwotę 59.095 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań w I półroczu roku budżetowego 2006, polegającego na wzroście łącznej liczby uczniów (wychowanków) w szkołach i placówkach oświatowych w wyniku utworzenia nowych szkół, oddziałów lub placówek oświatowych.
4. W dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące, zwiększa się wysokość dochodów o kwotę ogółem 6.200 zł, w tym:
a) w § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, zwiększa się o kwotę 5.900 zł, w związku z otrzymaniem darowizn na nagrody w konkursach w ZS w Bolechowie;
b) w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się o kwotę 300 zł, z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych w ZS w Bolechowie.
5. W dz. 852, rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, w § 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, zwiększa się o kwotę 24.440 zł, w związku z otrzymaniem darowizn na wypoczynek dzieci z OWR w Kobylnicy.
6. W dz. 852, rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zwiększa się dochody o kwotę ogółem 37.467 zł, w tym:
a) w § 0830 - Wpływy z usług, zwiększenie o kwotę 467 zł, z tytułu usług świadczonych na rzecz osób przebywających w hotelu interwencji kryzysowej i mieszkaniach chronionych w OWR w Kobylnicy;
b) w § 2130 - zwiększa się wysokość dotacji celowej o kwotę 37.000 zł, na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-4.3011-445/06 z dnia 07.07.2006 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej istniejących ośrodków interwencji kryzysowej.
7. W dz. 853, rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy, zwiększa się wysokość dochodów o kwotę ogółem 78.526 zł, w tym:
a) w § 0920 - Pozostałe odsetki, zmniejsza się wysokość dochodów o kwotę 400 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w Powiatowym Urzędzie Pracy;
b) w § 0970 - Wpływy z różnych dochodów, zwiększa się o kwotę 4.230 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania za kradzież sprzętu komputerowego oraz zwrotu czynszu za najem lokalu, zrealizowane przez PUP w Poznaniu;
c) w § 2700 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł, zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 7.641 zł, w związku z podpisaniem umowy z PFRON na realizację programu "JUNIOR" -program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych;
d) w § 2708 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów ), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł, zwiększa się wysokość dochodów o kwotę 67.055 zł, w związku z podpisaniem umowy w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Kompleksowy program doradczo-szkoleniowy szansą dla kobiet Poznania i Powiatu Poznańskiego".
8. W dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, przenosi się dochody w kwocie ogółem 241.000 zł z rozdz. 90002 - Gospodarka odpadami, § 0830 (Wpływy z usług) do rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, § 2310 (Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego), z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia p.n.: "Likwidacja wyrobów azbestowych będących w posiadaniu osób fizycznych na terenie Powiatu Poznańskiego". 

WYDATKI
Zwiększa się wysokość wydatków budżetu Powiatu Poznańskiego o kwotę 844.737 zł, zmiany obejmują:
I. Wydatki na zadnia z zakresu administracji rządowej zwiększa się o kwotę ogółem 100.873 zł, w tym;
1. W dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę 35.483 zł, z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań, na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. nieruchomości zajęte pod drogi publiczne - powiatowe.
2. W dz. 710, rozdz. 71015 - Nadzór budowlany, zwiększa się wysokość wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń o kwotę 65.390 zł, z przeznaczeniem na wzmocnienie działalności kontrolnej i prewencyjnej organów nadzoru budowlanego, tj. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w zakresie budowy i utrzymania obiektów budowlanych.
II. Wydatki na zadania własne zwiększa się o kwotę 743.864 zł, zmiany obejmują:
1. W dz. 600, rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe, zwiększa się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na budowę ul. Dworcowej w Golęczewie, na terenie gminy Suchy Las.
2. W dz. 700, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zwiększa się wysokość wydatków majątkowych o kwotę 62.100 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac związanych z wykonaniem nowej sieci zimnej wody użytkowej w ZS w Rokietnicy;
3. W dz. 750, rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe, zwiększa się wysokość wydatków ogółem o kwotę 38.136 zł, w tym:
- zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 38.136 zł,
- przenosi się środki finansowe w kwocie 120.000 zł z pozostałych wydatków bieżących na wydatki majątkowe.

4. W dz. 754, rozdz. 75414 - Obrona cywilna, przeniesienie środków finansowych w kwocie 4.650 zł z wydatków majątkowych na pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.000 zł oraz na wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 2.650 zł, w związku z organizacją powiatowych zawodów obrony cywilnej .
5. W dz. 758, rozdz. 75818 - Rezerwy ogólne i celowe, rezerwa ogólna została rozdysponowana w kwocie 150.000 zł.
6. W dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące, zwiększa się wysokość wydatków bieżących o kwotę 16.200 zł, w tym:
- zwiększa się pozostałe wydatki bieżące o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie klas przeznaczonych na pracownie komputerowe w LO w Kórniku;
- zwiększa się pozostałe wydatki bieżące 6.200 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów przez ZS w Bolechowie;
- przenosi się środki finansowe w kwocie 4.512 zł z wydatków na wynagrodzenia i pochodne na pozostałe wydatki bieżące, w związku z korzystaniem z usług lektora języka angielskiego przez 6 m-cy w ZS w Bolechowie, zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Bolechowie;
- przenosi się środki finansowe w kwocie 1.266 zł z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zgodnie wnioskiem Dyrektora ZS nr 2 w Swarzędzu.
7. W dz. 801, rozdz. 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, przenosi się środki finansowe w kwocie 10.000 zł, z pozostałych wydatków bieżących za wydatki na wynagrodzenia i pochodne, związane z finansowaniem umów zleceń dla ekspertów biorących udział m.in. w komisjach przeprowadzających postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli.
8. W dz. 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność, zmniejsza się wysokość wydatków o kwotę ogółem 13.005 zł, w tym:
- zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na pozostałe wydatki bieżące w dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące;
- zmniejszenie rezerwy oświatowej o kwotę 3.005 zł, z przeznaczeniem na wydatki majątkowe w rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami.
9. W dz. 852, rozdz. 85149 - Programy polityki zdrowotnej, przenosi się środki finansowe w kwocie 14.000 zł z dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na pozostałe wydatki bieżące, związane m.in. z organizacją festynu pn. "Udzielanie pierwszej pomocy", w ramach promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej wśród mieszkańców Powiatu Poznańskiego oraz dofinansowaniem akcji promocyjnej profilaktyki raka szyjki macicy.
10. W dz. 852, rozdz. 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę ogółem 174.440 zł, w tym:
- 24.440 zł, w związku ze zwiększeniem planowanych dochodów przez OWR w Kobylnicy;
- 150.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z powiatu poznańskiego, przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (środki pochodzą z rezerwy celowej).

11. W dz. 852, rozdz. 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie, przenosi się środki finansowe w kwocie 2.124 zł z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i pochodne w PCPR w Poznaniu.
12. W dz. 852, rozdz. 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, zwiększa się wysokość pozostałych wydatków bieżących o kwotę ogółem 37.467 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodka interwencji kryzysowej przy OWR w Kobylnicy;
13. W dz. 853, rozdz. 85321 - Powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, przenosi się środki finansowe pomiędzy grupami wydatków, zgodnie z wnioskiem Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Poznaniu, tj.:
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe;
- zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 12.096 zł,
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 9.096 zł, z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.
14. W dz. 853, rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy, zwiększa się wysokość wydatków w Powiatowym Urzędzie Pracy o kwotę ogółem 78.526 zł, w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne zmniejsza się o kwotę ogółem 75.220 zł,
b) pozostałe wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 228.890 zł,
c) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 75.144 zł

zgodnie z wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.
15. W dz. 854, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, przenosi się środki finansowe w kwocie 2.000 zł z pozostałych wydatków bieżących na wydatki na wynagrodzenia i pochodne, zgodnie z wnioskiem Dyrektora PPP w Swarzędzu.
16. W dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów, przenosi się środki finansowe w kwocie 5.720 zł, z pozostałych wydatków bieżących za wydatki na wynagrodzenia i pochodne, związane z finansowaniem zajęć dodatkowych dla uczniów, na podstawie zawartych umów o dzieło, zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS nr 2 w Swarzędzu. 

WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE Z FUNDUSZY POMOCOWYCH
Zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały zmniejsza się wysokość wydatków na programy realizowane z funduszy pomocowych w dz. 853, rozdz. 85333 - Powiatowe urzędy pracy, o kwotę ogółem. 21.788 zł, w tym:
- zwiększenie wydatków o kwotę 67.055 zł, w związku z podpisaniem umowy w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. "Kompleksowy program doradczo-szkoleniowy szansą dla kobiet Poznania i Powiatu Poznańskiego";
- zmniejszenie wydatków o kwotę 88.843 zł; 

POWIATOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W planie finansowym wydatków w § 6260 - Dotacje z funduszy celowych na j finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - przenosi się środki finansowe w kwocie 100.000 zł z zadania - budowa schroniska dla zwierząt na dofinansowanie budowy kotłowni gazowej dla budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 8 w Bolechowie Komendy Miejskiej PSP w Poznaniu.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2006-09-05
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-09-05 14:43
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-06 15:54

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11042
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-06 16:38
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15