BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Uchwała Nr XLIV/397/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 września 2006r.

w sprawie:
wyrażenia zgody na udzielenie Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2007 z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd.

Uchwała Nr XLIV/398/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 września 2006r.

w sprawie:
wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowemu Urzędowi Pracy w Poznaniu bonifikaty od opłaty rocznej za lata 2007, 2008 z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd.

Uchwała Nr XLIV/399/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 września 2006r.

w sprawie:
zaciągnięcia kredytu bankowego na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia budżetowego w planowanych dochodach budżetu Powiatu Poznańskiego w roku 2006.

Uchwała Nr XLIV/400/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 września 2006r.

w sprawie:
zmiany Uchwały Nr XXXVIII/354/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 28 lutego 2006r. dotyczącej ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania oraz wartości 1 punktu dla potrzeb sporządzenia miesięcznych stawek wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Poznańskiego.

Uchwała Nr XLIV/401/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 września 2006r.

w sprawie:
powołania Komisji Stypendialnej ds. oceny wniosków indywidualnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym lub dotującym jest Powiat Poznański, w związku z wdrażaniem Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Uchwała Nr XLIV/402/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 września 2006r.

w sprawie:
powołania Komisji Stypendialnej ds. oceny wniosków indywidualnych studentów w związku z wdrażaniem Działania 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

Uchwała Nr XLIV/403/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 września 2006r.

w sprawie:
założenia Technikum w Mosinie, ul. Topolowa 2.

Uchwała Nr XLIV/404/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 września 2006r.

w sprawie:
przekazania środków finansowych dla Miasta Poznania na wspólną realizację zadania dotyczącego pokrycia kosztów zakupu i montażu masztu antenowego wraz z niezbędnym osprzętem dla Centrum Powiadamiania Ratunkowego obejmującego zasięgiem działania obszar miasta Poznania i powiatu poznańskiego.

Uchwała Nr XLIV/405/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 września 2006r.

w sprawie:
zmiany budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2006.

Stanowisko Rady Powiatu Poznańskiego

w sprawie:
wystąpienia do Marszałka Województwa Wielkopolskiego z wnioskami o przyznanie Radnym Powiatu Poznańskiego odznaki honorowej "Za zasługi dla województwa wielkopolskiego", podjęte podczas XLIV sesji w dniu 26 września 2006r.

Banery