BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XLIV/397/II/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO

z dnia 26 września 2006r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2007 z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, zm.: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 162, poz. 1568, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1271, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) oraz art. 84 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 zm.: Dz.U. z 2004r. Nr 281 poz. 2782, Dz.U. z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 175, poz. 1459) Rada Powiatu Poznańskiego, uchwala co następuje : 

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach - bonifikaty w wysokości 99% od opłaty rocznej za 2007 r. z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Poznańskiego, zabudowanej budynkami Domu Pomocy Społecznej i innymi urządzeniami trwale związanymi z gruntem, położonej w Lisówkach, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Trzcielin, arkusz mapy 1, działki nr:
284/21 o pow. 52 506 m2
284/22 o pow. 1 165 m2
284/24 o pow. 1 679 m2
303/2 o pow. 902 m2
303/1 o pow. 223 m2
303/5 o pow. 935 m2

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XLIV/379/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 września 2006r.

Decyzją Zarządu Powiatu Poznańskiego z dnia 8 lipca 2002 r. Nr GK.N.7002/1/01 oddano w trwały zarząd na czas nie oznaczony Domowi Pomocy Społecznej w Lisówkach zabudowaną nieruchomość Powiatu Poznańskiego, położoną w Lisówkach, gmina Dopiewo.
Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 r. Dz.U. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.), ww. decyzja określa m.in. cenę nieruchomości i opłatę z tytułu trwałego zarządu. Z uwagi na przeznaczenie przedmiotowej nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Dopiewo pod usługi zdrowia i wykonywanie przez Dom Pomocy Społecznej działalności opiekuńczej, roczna opłata z tytułu trwałego zarządu ustalona została według stawki procentowej wynoszącej 0,3% ceny nieruchomości i wynosi 48.061,02 zł. Jednocześnie, zgodnie z uchwałą nr XLVI/315/2002 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 czerwca 2002 r. udzielona została bonifikata w wysokości 99% od opłat rocznych za rok 2002 oraz za rok 2003 , zatem opłata wynosi 480,61 zł.
Ponadto, zgodnie z uchwałami Rady Powiatu Poznańskiego: z dnia 25 listopada 2003 r. nr XIII/99/II/2003, z dnia 26 października 2004 r. nr XXII/200/II/2004 oraz z dnia 27 października 2005 r. nr XXXIV/322/II/2005 ustalone zostały bonifikaty w wysokości 99% od opłaty rocznej za rok 2004, 2005 i za rok 2006.
Pismem z dnia 22 sierpnia 2006 r. Nr DAM/RL/08/06/283 Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach zwrócił się do Zarządu Powiatu Poznańskiego o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za rok 2007 z uwagi na charakter prowadzonej działalności.
Działając na podstawie art. 84 ust. 3 pkt 2 powołanej wyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami, właściwy organ może udzielić, za zgodą rady bonifikaty od opłat rocznych, jeżeli nieruchomość jest oddana m.in. jednostkom organizacyjnym, które prowadzą działalność opiekuńczą, na cele nie związane z działalnością zarobkową.
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności oraz fakt, że Dom Pomocy Społecznej w Lisówkach jest powiatową jednostką organizacyjną, Zarząd Powiatu Poznańskiego proponuje podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu za 2007 rok w wysokości 99%. Kwota do zapłaty będzie wynosiła 480,61 zł.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2006-10-02
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-10-02 14:33
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-07 08:59

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7866
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-08 15:11
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-14 09:45