BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XLIV/398/II/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 26 września 2006r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie Powiatowemu Urzędowi Pracy w Poznaniu bonifikaty od opłaty rocznej za lata 2007, 2008 z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze Ztn.: Dz. U. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 119 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 83 ust. 1, ust. 2 pkt 2, art. 84 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie Powiatowemu Urzędowi Pracy w Poznaniu - bonifikaty w wysokości 90% od opłaty rocznej za lata 2007, 2008 z tytułu oddania w trwały zarząd zabudowanej nieruchomości będącej własnością Powiatu Poznańskiego, położonej w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9, oznaczonej w ewidencji gruntów: obręb Wilda, ark. mapy 13, działka nr 34 o pow. 3.511 m2, zapisanej w księdze wieczystej KW 179386 stanowiącej siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XLIV/398/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 26 września 2006r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy pismem z dnia 30 sierpnia 2006 r. nr PUPN/o715/120/2006, zwrócił się do Zarządu Powiatu Poznańskiego z wnioskiem o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej, za rok 2007 i 2008 z tytułu sprawowania trwałego zarządu, zabudowanej nieruchomości, położonej w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9, stanowiącej działkę nr 34 opow. 3.511 m2, zapisanej w KW PO2P/00179386/5, uzasadniając to realizacją celów publicznych.
Wojewoda Wielkopolski decyzją nr RR.VIII-8.77221-Poz-1/2003 z dnia 9 listopada 2004 r., działając na podstawie art. 64 ustawy z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zm.) przekazał nieodpłatnie na własność Powiatu Poznańskiego mienie Skarbu Państwa, stanowiące zabudowaną nieruchomość, położoną w Poznaniu przy ul. Czarnieckiego 9, oznaczoną jako działka nr 34 o pow. 3.511 m2.
Decyzją z dnia 16 czerwca 2005 r. nr GN.N. 7220/l/2000 Zarząd Powiatu Poznańskiego przekazał w trwały zarząd na czas nieoznaczony Powiatowemu Urzędowi Pracy w Poznaniu ww. nieruchomość.
Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu jest jednostką organizacyjną Powiatu Poznańskiego wykonującą określone zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
Działając na podstawie art. 84 ust. 3 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, właściwy organ może udzielić, za zgodą rady bonifikaty od opłat rocznych, jeżeli nieruchomość jest oddana m.in. jednostkom organizacyjnym na realizację innych celów publicznych. Zgodnie z art. 6 pkt 6 cyt. ustawy celami publicznymi w rozumieniu ustawy są (...) utrzymywanie pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji (...).
Opłaty roczne uiszcza się przez cały okres trwałego zarządu, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok (art. 82 ust. 2 ustawy o gospodarce n nieruchomościami).
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, Zarząd Powiatu Poznańskiego proponuje podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu za lata 2007, 2008 w wysokości 90%.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2006-10-02
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-10-02 14:35
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-07 09:55

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7831
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-08 15:11
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-07-03 14:40