BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr XLV/411/II/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 17 października 2006r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr XL/362/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2006.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88 poz. 808) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XL/362/II/2006 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2006 wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 uchyla się pkt 1) a) i b);
2) załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Poznańskiemu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr XLV/411/II/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 17 października 2006r.

Uchwałą Nr XL/362/II/2006 z dnia 25 kwietnia 2006 r. Rada Powiatu Poznańskiego określiła zadania, na które przeznaczono środki uzyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2006 rok.
Z zakresu rehabilitacji zawodowej do końca trzeciego kwartału br. nie wpłynął żaden wniosek dotyczący:
- zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę z związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby medycyny tych potrzeb,
- zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy.
Na zadania te przeznaczona była kwota 70.000,00 zł.
Niewykorzystana została również kwota 25.000,00 zł przeznaczona na udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Natomiast z zakresu rehabilitacji społecznej na dofinansowanie do sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych pozostała do wykorzystania kwota 4.002,08 zł.
Zaoszczędzone środki ogółem w wysokości 99.002,08 zł proponuje się przeznaczyć na rehabilitację społeczną, w tym na:
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów,
- dofinansowanie kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dopiewcu.
Powyższe powoduje konieczność podjęcia przez Radę Powiatu Poznańskiego uchwały, w której zmienia się zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej a uzyskane środki przeznacza na rehabilitację społeczną.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 20.10.2006
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-10-20 09:49
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-09 09:17

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7903
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-06-09 12:40
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2019-11-21 09:18