BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr II/19/III/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2006r.

 

w sprawie: wynagrodzenia Starosty Poznańskiego Pana Jana Grabkowskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) i art. 20 ust. 1 i 3 i 21 ust. 1 ustawy dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 ze zm.)  oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych  i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146 poz. 1223 ze zm.) Rada Powiatu Poznańskiego stanowi co następuje:

§ 1. Staroście Poznańskiemu Panu janowi Grabkowskiemu przyznaje się  wynagrodzenie brutto, na które składa się:
a) wynagrodzenie zasadnicze, w kwocie 5.280,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych),
b) dodatek funkcyjny w kwocie 1.950,00 zł (słownie: tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych),
c) dodatek specjalny w wysokości 40% sumy wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego określonego w punktach a) i b), w kwocie 2.892,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote),
d) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie 1.056,00 zł (słownie: tysiąc pięćdziesiąt sześć złotych).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Poznańskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 27 listopada 2006 r. 

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Piotr Burdajewicz

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr II/19/III/2006

Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 grudnia 2006r.

Przedmiotową uchwałą Rada Powiatu Poznańskiego ustaliła wysokość wynagrodzenia Starosty Poznańskiego Pana Jana Grabkowskiego. Wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny, dodatek specjalny oraz dodatek za wieloletnią pracę są zgodne z postanowieniami zawartymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 146 poz. 1223 ze zm.).
Pod uwagę wzięto wielkość powiatu poznańskiego oraz złożoność i zakres występujących zadań a także problemów związanych z ich wypełnianiem.
Łączna kwota wynagrodzenia nie przekracza siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej  na 2006 r., o której mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 ze zm.).

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2006-12-27
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-12-27 11:27
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-10 11:10

« wstecz

Banery