BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr II/20/III/2006
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 15 grudnia 2006r.

 

w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2007.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, ze zm.: Dz. U. z 2004 r.: Nr 64 poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, Dz. U. z 2005 r.: Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, Dz. U. z 2006 r., Nr 94, poz. 651), w związku z art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r.: Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.: Nr 153 poz. 1271, Nr 102 poz. 1055) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Powiatu Poznańskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2007, który stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Piotr Burdajewicz

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr II/20/III/2006
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 15 grudnia 2006r.

Powiat poznański, tworząc program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, wyraża w ten sposób wolę współdziałania w celu jak najlepszego zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzonej przez jego mieszkańców. W spiera również tym samym rozwój społeczeństwa obywatelskiego i zachęca społeczność lokalną do większej aktywności na rzecz wspólnego dobra. Aktywna współpraca z organizacjami pozarządowymi jest jednym z elementów efektywnego kierowania rozwojem powiatu. Organizacje pozarządowe, skupiające coraz większą liczbę aktywnych obywateli, poczuwających się do odpowiedzialności za rozwój lokalny, stają się odpowiednim partnerem powiatu do realizacji zadań publicznych.
Z uwagi ha powyższe podjęcie uchwały uważam za celowe.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2006-12-27
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2006-12-27 11:34
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-06-10 11:14

« wstecz

Banery