BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Definicja organizacji pozarządowej zawarta została w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U.2020.1057).

Art. 3 ust. 2 stanowi:

Organizacjami pozarządowymi są:
niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych;
niedziałające w celu osiągnięcia zysku; osoby prawne lub jednostki  organizacyjne  nieposiadające  osobowości  prawnej,
którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Magdalena Krygier
    data wytworzenia: 2007-08-13
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2007-08-13 10:08
  • zmodyfikował: Agata Poleska
    ostatnia modyfikacja: 2020-11-30 13:54

drukuj całą stronę

Banery