BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

BIURO RADY

  ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Dyrektor Wydziału
Monika Tarajkowska
tel.: 61 8410-542
III piętro, pok. 322
e-mail: rada@powiat.poznan.pl

Z-ca Dyrektora Wydziału
Karol Cenkier
tel.: 61 8410-743
III piętro, pok. 323
e-mail: rada@powiat.poznan.pl

Pracownicy Wydziału:
tel.: 61 8410-746
tel.: 61 8410-654
III piętro, pok. 323

 

Do zadań Wydziału należą czynności związane z:

1) przygotowywaniem oraz zbieraniem materiałów niezbędnych dla pracy Rady i jej komisji,
2) obsługą programu eSesja poprzez prowadzenie terminarza posiedzeń komisji i sesji Rady, gromadzeniem i publikowaniem dokumentów na posiedzenia oraz dystrybucją tych materiałów dla Radnych,
3) wykonywaniem administracyjnej obsługi sesji Rady i posiedzeń komisji Rady,
4) przyjmowaniem i prowadzeniem ewidencji projektów uchwał Rady oraz organizowaniem ich opiniowania przez właściwe komisje Rady,
5) prowadzeniem rejestrów uchwał Rady, postanowień i wniosków jej komisji oraz przekazywanie ich Zarządowi, odpowiedzialność za terminowe udzielanie odpowiedzi,

6) prowadzeniem rejestru interpelacji i zapytań radnych,
7) prowadzeniem rejestru uchwał prawa miejscowego i porozumień zawartych przez Powiat,

8) wykonywaniem czynności związanych z ogłaszaniem aktów normatywnych,
9) udzielaniem radnym pomocy w wykonywaniu mandatu w zakresie ustalonym przez Radę,
10) czuwaniem nad zabezpieczeniem praw radnych w sprawach wynikających z ochrony stosunku pracy i związanych z wypłatą diet,
11) prowadzeniem ewidencji delegacji krajowych i zagranicznych radnych oraz ich rozliczaniem,
12) prowadzeniem rejestru skarg i wniosków, dla których organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Rada Powiatu,
13) prowadzeniem rejestru kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną,
14) przesyłaniem uchwał Rady, według właściwości do Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej,
15) reklamowaniem od powszechnego obowiązku obrony radnych Powiatu Poznańskiego,
16) opracowaniem i nowelizacją Statutu Powiatu Poznańskiego,
17) rozpatrywaniem petycji, złożonych do Rady.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
  data wytworzenia: 01.03.2009
 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2003-06-12 12:18
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-01 10:14

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w wydziale BIURO RADY

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: 
iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

           a) dostępu do swoich danych osobowych,
           b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
           c) żądania usunięcia danych, gdy:
               - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
               - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
           d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
               - osoby te kwestionują prawidłowość danych,
               - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
               - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
  data wytworzenia: 2018-05-24
 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2018-05-24 14:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-25 11:03

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 16187 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-05-25 11:03 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-09-21 15:21
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.