BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

BIURO RADY

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Dyrektor Wydziału
Monika Tarajkowska
tel. 61 8410-542
III piętro, pok. 322
e-mail: rada@powiat.poznan.pl

Z-ca Dyrektora Wydziału
Karol Cenkier
tel. 61 8410-743
III piętro, pok. 323
e-mail: rada@powiat.poznan.pl

Pracownicy Wydziału:
tel. 61 8410-746
tel. 61 8410-654
III piętro, pok. 323

Do zadań Wydziału należą czynności związane z:

 1. przygotowywaniem oraz zbieraniem materiałów niezbędnych dla pracy Rady i jej komisji,
 2. obsługą programu eSesja poprzez prowadzenie terminarza posiedzeń komisji i sesji Rady, gromadzeniem i publikowaniem dokumentów na posiedzenia oraz dystrybucją tych materiałów dla Radnych,
 3. wykonywaniem administracyjnej obsługi sesji Rady i posiedzeń komisji Rady,
 4. zapewnieniem transmisji, jej utrwaleniem oraz udostępnieniem nagrania obrad Rady na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego i na stronie internetowej powiatu,
 5. przyjmowaniem i prowadzeniem ewidencji projektów uchwał Rady oraz organizowaniem ich opiniowania przez właściwe komisje Rady,
 6. prowadzeniem rejestrów uchwał Rady, postanowień i wniosków jej komisji oraz przekazywanie ich Zarządowi, odpowiedzialność za terminowe udzielanie odpowiedzi,
 7. prowadzeniem rejestru interpelacji i zapytań radnych,
 8. prowadzeniem rejestru uchwał prawa miejscowego i porozumień zawartych przez Powiat,
 9. wykonywaniem czynności związanych z ogłaszaniem aktów normatywnych oraz publikowaniem dokumentów wynikających z ustawy o samorządzie powiatowym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego,
 10. udzielaniem radnym pomocy w wykonywaniu mandatu w zakresie ustalonym przez Radę,
 11. czuwaniem nad zabezpieczeniem praw radnych w sprawach wynikających z ochrony stosunku pracy i związanych z wypłatą diet,
 12. prowadzeniem ewidencji delegacji krajowych i zagranicznych radnych oraz przekazywaniem ich do rozliczania,
 13. prowadzeniem rejestru skarg, wniosków i petycji, dla których organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Rada Powiatu.
 14. prowadzeniem rejestru kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną,
 15. przesyłaniem uchwał Rady, według właściwości do Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 16. reklamowaniem od powszechnego obowiązku obrony radnych Powiatu Poznańskiego,
 17. opracowaniem i nowelizacją Statutu Powiatu Poznańskiego.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
  data wytworzenia: 2009-03-01
 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2003-06-12 12:18
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-22 14:05

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w wydziale BIURO RADY

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@powiat.poznan.pl
lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:

- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,
- ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

- ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
           a) dostępu do swoich danych osobowych,
           b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
           c) żądania usunięcia danych, gdy:
               - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
               - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
           d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
               - osoby te kwestionują prawidłowość danych,
               - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
               - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
  data wytworzenia: 2018-05-24
 • opublikował: Cenkier Karol
  data publikacji: 2018-05-24 14:24
 • zmodyfikował: Cenkier Karol
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-11 12:44

drukuj całą stronę

Banery