BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. TRANSPORTU PUBLICZNEGO

 

Samodzielne stanowisko ds. transportu publicznego wykonuje zadania związane między innymi z:

 1. nadzorowaniem realizacji zintegrowanego planu rozwoju transportowego publicznego,
 2. przygotowaniem aktualizacji planu transportowego, wynikające z przyjmowanych przez gminy studiów uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego i mpzp, tworzeniem nowych generatorów ruchu na terenie Powiatu, zmian w planach transportowych wyższego rzędu i zmian w strategii rozwoju Powiatu,
 3. przygotowywaniem sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z wymaganiami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,
 4. koordynowaniem działań promujących transport publiczny na terenie Powiatu Poznańskiego pomiędzy Powiatem, a urzędem marszałkowskim, Związkiem Powiatowo - Gminnym „Wielkopolski Transport Regionalny”, gminami i Stowarzyszeniem Metropolia Poznań,
 5. przygotowywaniem wniosków do Związku Powiatowo - Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” o objęcie miejscowości Powiatu nieobsługiwanych transportem publicznym, nowymi połączeniami, w celu likwidacji tzw. „białych plam” tj. wykluczenia mieszkańców z dostępności w szczególności do pracy, jednostek oświaty oraz służby zdrowa,
 6. wstępną analizą wniosków składanych przez przedstawicieli gmin wchodzących w skład Powiatu Poznańskiego o dofinansowanie międzygminnych linii komunikacyjnych, mających istotne znaczenie dla rozwoju Powiatu,
 7. analizą pobieranych opłat za zatrzymywanie się na przystankach komunikacyjnych, znajdujących się w pasie dróg powiatowych,
 8. wspomaganiem rozwoju systemu transportu osób niepełnosprawnych na terenie Powiatu Poznańskiego,
 9. monitorowaniem zachowań mieszkańców powiatu pod względem mobilności i preferencji wyboru środka transportu,
 10. opracowaniem planów wprowadzenia wspólnego systemu informacji pasażerskiej dla gmin i operatorów wewnętrznych funkcjonujących na terenie Powiatu,
 11. koordynowaniem działań w zakresie powiązania linii kolejowych organizowanych przez marszałka województwa i oraz linii autobusowych organizowanych przez Związek Powiatowo - Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny” i gminy w rejonie węzłów przesiadkowych, zlokalizowanych przy drogach powiatowych,
 12. współdziałaniem ze Związkiem Powiatowo - Gminnym „Wielkopolski Transport Regionalny” w którym Powiat Poznański jest uczestnikiem w zakresie realizacji zadań statutowych.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
  data wytworzenia: 2014-03-18
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2014-04-01 14:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-30 08:05

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Samodzielne stanowisko ds. Transportu Publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
  Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 grudnia 2015r. w sprawie rejestru związków powiatowo-gminnych oraz ogłaszania statutów związków i ich zmian
 • Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70, zwanym dalej jako „Rozporządzenie nr 1370/2007, oraz obowiązującym od dnia 24 grudnia 2017 r. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2338 z dnia 14 grudnia 2016 r. zmieniającym Rozporządzenie Nr 1370/2017,
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
 • Plan Zrównoważonego Rozwoju Transportu Publicznego Powiatu Poznańskiego na lata 2015-2025, przyjęty uchwałą nr XLI/400/IV/2014 z dnia 18 czerwca 2014r. Rady Powiatu Poznańskiego.
 1. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
 2. Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora:

         a) dostępu do swoich danych osobowych,
         b) sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
         c) usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  d) ograniczenia przetwarzania, gdy:
 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

      6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych        
          Osobowych.
      7. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym
          przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
      8. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.
      9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2021-06-16 10:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-16 10:44

drukuj całą stronę

Banery