BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Umowy zawierane na odległość

Umowy zawierane z konsumentem bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, w szczególności formularza zamówienia niezaadresowanego lub zaadresowanego, listu seryjnego, reklamy prasowej z wydrukowanym formularzem zamówienia, katalogu, telefonu, radia, telewizji, automatycznego urządzenia wywołującego, wizjofonu, wideotekstu, poczty elektronicznej, telefaksu, są umowami na odległość, jeżeli kontrahentem konsumenta jest przedsiębiorca, który w taki sposób zorganizował swoją działalność.

Kwestie dotyczące zakupów dokonywanych na odległość reguluje ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271).

Najważniejsze jej postanowienia to:

- Konsument może od umowy zawartej na odległość odstąpić bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od jej zawarcia (w przypadku zakupu usługi) oraz 10 dni od momentu wydania rzeczy (w przypadku zakupu towaru), składając odpowiednie oświadczenie na piśmie. Pamiętać jednak należy, aby pismo przesłać odpowiednio wcześniej, tak aby dotarło ono do adresata do końca 10-dniowego terminu. Wprawdzie z przepisów nie wynika wprost taki wymóg, jednakże brak orzecznictwa sądowego i niejednolitość w piśmiennictwie nakazują taki sposób postępowania.
- Sprzedawca powinien poinformować konsumenta o możliwości takiego odstąpienia.
- W razie niepoinformowania konsumenta o możliwości odstąpienia od umowy, termin odstąpienia wynosi trzy miesiące od dnia wydania rzeczy (gdy umowa dotyczy zakupu towaru) lub zawarcia umowy (gdy umowa dotyczy świadczenia usługi); jeżeli jednak konsument po rozpoczęciu biegu tego terminu otrzyma potwierdzenie, termin ulega skróceniu do dziesięciu dni od tej daty.
- Umowa nie może nakładać na konsumenta obowiązku zapłaty ceny przed otrzymaniem świadczenia.
- Jeżeli przedsiębiorca nie może spełnić świadczenia, ponieważ zamawiana rzecz nie jest dostępna, powinien najpóźniej w terminie 30 dni od zawarcia umowy zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić mu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
- Spełnienie świadczenia niezamówionego przez konsumenta następuje na ryzyko przedsiębiorcy i nie nakłada na konsumenta żadnych zobowiązań. Jeżeli przedsiębiorca składa propozycję zawarcia umowy na odległość i, nie czekając na odpowiedź konsumenta (zamówienie), spełnia świadczenie, to zawsze działa na własne ryzyko. Nawet jeżeli w ramach poprzednio zawartych umów konsument przyjmował niezamówiony towar i uiszczał cenę, przy każdej następnej transakcji nie będzie zobowiązany, a koszty oraz ryzyko utraty, uszkodzenia lub ubytku towaru w całości poniesie przedsiębiorca. W takich okolicznościach nie można powoływać się na praktykę umowną ustaloną pomiędzy stronami.

Przepisów o umowach zawieranych na odległość nie stosuje się do umów:

- z wykorzystaniem automatów sprzedających,
- z wykorzystaniem innych automatów umieszczonych w miejscach prowadzenia handlu,
- dotyczących inwestycji kapitałowych,
- ubezpieczenia, w tym o członkostwo w otwartych funduszach emerytalnych, oraz reasekuracji,
- związanych z wykonywaniem czynności bankowych oraz takich że czynności dokonywanych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe,
- rent,
- dotyczących terminowych operacji finansowych i opcji,
- zawartych z operatorami telekomunikacji przy wykorzystaniu publicznych automatów telefonicznych,
- dotyczących nieruchomości, z wyjątkiem najmu,
- sprzedaży z licytacji.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Radwański
    data wytworzenia: 2003-06-05
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-06-05 12:38
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-21 14:48

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 1859
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-05-21 14:48
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-18 15:15