BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Reklamacja towarów zakupionych przed 1.01.2003r.

Złożenie reklamacji - może nastąpić ustnie lub pisemnie. W reklamacji powinno nastąpić wskazanie wady i wskazanie żądania. Reklamację można składać w miejscu, gdzie dokonało się zakupu albo w innym wybranym przez konsumenta punkcie handlowym sprzedawcy.
Wraz ze złożeniem reklamacji należy dostarczyć sprzedawcy wadliwy towar.
Konsument nie ma obowiązku dostarczenia reklamowanego towaru: o wadze powyżej 10 kg, o dużych rozmiarach, urządzeń oraz innych towarów wbudowanych lub zainstalowanych na stałe. W takim przypadku konsument powinien wskazać miejsce, w którym towar się znajduje, a przyjmujący reklamację powinien ustalić z konsumentem termin oględzin lub odbioru towaru przez sprzedawcę, nie dłuższy niż 7 dni od dnia złożenia reklamacji.
Kupując jakąkolwiek rzecz należy pamiętać o zabraniu dowodu sprzedaży - paragonu, rachunku, faktury, bowiem inaczej będzie trudno udowodnić, iż zakupu dokonaliśmy akurat u danego sprzedawcy. Jednakże należy podkreślić, że brak paragonu z kasy fiskalnej nie może stanowić jedynej przyczyny nieuwzględnienia reklamacji. Fakt dokonania zakupu w danym sklepie można udowadniać wszelkimi dowodami.

Składając reklamację domagajmy się sporządzenia protokołu reklamacyjnego.
Jeżeli sprzedawca odmawia przyjęcia reklamacji - tłumacząc np., że reklamacje przyjmuje tylko szef - właściciel, którego akurat nie ma, czy, że reklamacje przyjmowane są w określone dni tygodnia, czy też z innych przyczyn, należy:
1. Poprosić o rozmowę z właścicielem - szefem (jeżeli nie jest nim sprzedawca). Często rozmowa z właścicielem pomaga. Jeśli rozmowa nie pomaga, to nie należ się kłócić, a
2. Należy reklamację nadać na poczcie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Dowód nadania jest dla konsumenta dowodem złożenia reklamacji w terminie, a data na potwierdzeniu odbioru daje pewność, że sprzedawca otrzymał reklamację w tym, a nie innym dniu.

Termin załatwienia reklamacji

Jeżeli strony nie postanowiły inaczej, przyjmuje się, że czas niezbędny do prawidłowego załatwienia reklamacji nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru lub od dnia dokonania oględzin. Jednakże jeżeli załatwienie reklamacji wymaga wydania opinii rzeczoznawcy albo badania w miejscu używania towaru lub podjęcia innych koniecznych działań, sprzedawca powinien reklamację załatwić w terminie niezbędnym do wydania opinii, przeprowadzenia badania lub podjęcia innych czynności; jeżeli strony nie postanowiły inaczej, termin ten nie może być dłuższy niż 21 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru.

Jeżeli w powyższych terminach sprzedawca nie ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji, uważa się, że reklamację uznał z obowiązkiem załatwienia zgodnie z żądaniem konsumenta.

W razie nieuwzględnienia reklamacji sprzedawca jest obowiązany zawiadomić o tym pisemnie konsumenta z podaniem uzasadnienia oraz zwrócić mu dostarczony wraz z reklamacją towar.

Reklamacje dotyczące wad artykułów żywnościowych oraz nie budzące wątpliwości reklamacje wad artykułów nieżywnościowych, realizowane przez obniżenie ceny lub zwrot ceny za zwrotem albo przez wymianę towaru na znajdujący się w punkcie sprzedaży towar wolny od wad - powinny być załatwiane niezwłocznie.

Jeżeli w celu wymiany lub zwrotu towaru, jak też celu usunięcia wady, towar został dostarczony staraniem konsumenta, załatwiający reklamację, na żądanie konsumenta, zwróci mu poniesione przez niego koszty z tym związane (koszty transportu, demontażu, ponownego zainstalowania towaru, ubezpieczenia itp.).

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Radwański
    data wytworzenia: 2003-06-11
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-06-11 15:15
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2009-05-21 14:53

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 6751
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2009-05-21 14:53
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 12:49