BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ROZDZIAŁ IV

Zadania i uprawnienia wspólne dla dyrektorów wydziałów i stanowisk samodzielnych

§ 23. 1. Dyrektorzy  wydziałów i stanowiska samodzielne prowadzą  sprawy   związane  z  realizacją  zadań   Rady,   Zarządu i Starosty.

2. Dyrektorzy  wydziałów i stanowiska samodzielne odpowiadają wobec Starosty i Osoby nadzorującej za prawidłowe i zgodne z przepisami prawa wykonywanie zadań i  otrzymanych poleceń służbowych.

§ 24. Dyrektorzy wydziałów uprawnieni są do:
1) dokonywania podziału zadań pomiędzy referaty i stanowiska pracy oraz opracowywania indywidualnych zakresów czynności pracowników wydziału,
2) wydawania poleceń służbowych i kontrolowania sposobu ich wykonania przez pracowników wydziału,
3) wnioskowania za pośrednictwem Osoby nadzorującej o nabór na wolne stanowiska urzędnicze, zmianę i rozwiązanie stosunku  pracy z pracownikami wydziału,
4) wnioskowania za pośrednictwem Osoby nadzorującej w sprawie przeszeregowań i wyróżnień, a także kar porządkowych pracowników wydziału.

§ 25. Do podstawowych zadań dyrektorów wydziałów i stanowisk samodzielnych należy odpowiednio:
1) wykonywanie zadań wydziału wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady i Zarządu, zarządzeń Starosty i poleceń Osoby nadzorującej,
2) przygotowywanie dla potrzeb Starosty  i Zarządu oraz w celu przedłożenia Radzie i jej komisjom projektów uchwał, aktów prawnych Starosty, sprawozdań, analiz i bieżących informacji o realizacji zadań powierzonych wydziałowi,
3) zapewnienie opracowania programów o charakterze strategicznym dla Powiatu,
4) zapewnienie terminowego i zgodnego z prawem prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości wydziału,
5) w zakresie skarg i wniosków realizowanie zadań, o których mowa w § 60 Regulaminu,
6) zapewnienie przestrzegania w wydziale przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, ochronie informacji niejawnych, danych osobowych w tym przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie wniosków o  udostępnienie danych osobowych,
7) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie wniosków o udzielenie informacji publicznej, nie udostępnionej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
8) wnioskowanie o dokonanie aktualizacji informacji zamieszczonej  na  stronie BIP lub na stronie WWW  oraz uzupełnianie wzorów dokumentów stosowanych w pracy poszczególnych wydziałów, 
9) zapewnienie  prawidłowości stosowania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego,
10) zapewnienie przestrzegania postanowień regulaminu pracy Starostwa, w szczególności przepisów o dyscyplinie pracy, warunkach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochronie przeciwpożarowej,
11) współdziałanie z innymi wydziałami, osobami zajmującymi stanowiska samodzielne, jednostkami organizacyjnymi Powiatu, służbami, inspekcjami i strażami przy realizacji zadań Powiatu,
12) przekazywaniem Wydziałowi Organizacyjnemu materiałów z kontroli zewnętrznych,
13) podejmowanie  działań  usprawniających  organizację  pracy  wydziału,
14) zapewnienie obsługi organizacyjno-kancelaryjnej spotkań i narad organizowanych przez wydział i Osobę nadzorującą,
15) zapewnienie wykonania zadań wynikających z „Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu poznańskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny”.

§ 26. 1. Dyrektorzy wydziałów i pozostali pracownicy wydziału mogą być upoważnieni do załatwiania w  imieniu Starosty indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach należących do zadań  wydziału.
2. Projekt upoważnienia przygotowuje dyrektor właściwego wydziału i po uzyskaniu opinii  radcy prawnego przedstawia Osobie nadzorującej  do zaopiniowania. Udzielenia i cofnięcia upoważnienia dokonuje Starosta na piśmie poprzez doręczenie osobie, której ono dotyczy.
3. Pracownikowi zajmującemu stanowisko samodzielne  może być udzielone upoważnienie, o którym mowa w  ust.1.  Przepis  ust. 2  stosuje się odpowiednio.
4. Pracowników, którzy wydają decyzje administracyjne obowiązują przepisy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.
5. Pracownicy posiadający upoważnienie, składają Staroście pisemne informacje w zakresie udzielonego upoważnienia i w terminie określonym w upoważnieniu.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dariusz Doliński
    data wytworzenia: 2015-07-14
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2015-07-14 09:39
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2016-04-01 12:16

drukuj całą stronę

Banery