BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Otwarte konkursy ofert, granty, rozstrzygnięcia


 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI W 2024 R.
ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO PN. „POROZMAWIAJMY”

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu Uchwałą nr 134/2024 z dnia 12 lipca 2024 r. zdecydował o zamknięciu konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2024 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Porozmawiajmy”, ponieważ w postępowaniu konkursowym ogłoszonym na podstawie Uchwały Nr 95/2024 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2024 r. nie została złożona żadna oferta.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Karabon
  data wytworzenia: 2024-07-12
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2024-07-12 13:49

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA WYBÓR REALIZATORA „PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA OSTEOPOROZY WŚRÓD MIESZKAŃCÓW POWIATU POZNAŃSKIEGO”  W 2024 R.

Zarząd Powiatu w Poznaniu, Uchwałą nr 119/2024 z dnia 4 lipca 2024 r. zmienionej uchwałą Nr 135/2024 z dnia 12 lipca 2024 r., wybrał podmiot Cogito Med sp. z o.o. (dawniej: Cogito Sebastian Łaźniak) z siedzibą w Kaliszu przy ul. Karłowicza 4, na realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców powiatu poznańskiego” w 2024 r.

W ramach  Programu planuje się realizację: 

1)    działań diagnostycznych, adresowanych do kobiet w wieku co najmniej 65 lat, kobiet w wieku 40-64 lat z co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka złamania osteoporotycznego oraz mężczyzn w wieku co najmniej 75 lat, w tym:

  • ocenę ryzyka poważnego złamania osteoporotycznego,
  • pomiar gęstości kości,
  • lekarską wizytę podsumowującą;

2)    działań edukacyjnych dotyczących profilaktyki osteoporozy, adresowanych do populacji osób dorosłych, poprzez:

  • edukację  realizowaną podczas badania/konsultacji lekarskiej,
  • opracowanie i udostępnienie na stronie internetowej Wykonawcy Programu filmu edukacyjnego,
  • opracowanie, wydrukowanie i dystrybucję tematycznych ulotek.

 O szczegółach dotyczących realizacji Programu poinformujemy w późniejszym terminie. 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Karabon
  data wytworzenia: 2024-07-04
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2024-07-04 13:52
 • zmodyfikował: Matuszewski Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2024-07-12 13:40

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, polegających na realizacji w 2024 roku programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 118/2024 z dnia 4 lipca 2024 roku zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, polegającego na realizacji w 2024 roku programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej.

Ww. uchwała wraz z załącznikiem zamieszczona została poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Matuszewski
  data wytworzenia: 2024-07-04
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2024-07-04 13:19

 


Konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2024 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Porozmawiajmy”

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 95/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2024 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego. pn. „Porozmawiajmy”.

W ramach zadania planuje się organizację warsztatów umiejętności społecznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Poznański, warsztatów dla nauczycieli oraz rodziców dotyczących m.in. profilaktyki problemów zdrowia psychicznego młodzieży, a także szkolenia dla pedagogów, psychologów oraz innych specjalistów z jednostek organizacyjnych powiatu poznańskiego z zakresu wsparcia psychospołecznego dzieci i młodzieży. Szczegółowe informacje o przedmiocie zadania w ogłoszeniu o konkursie.

Termin składania ofert: do 5 lipca 2024 r., do godz. 11:00, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 (parter, pok. 018).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Lewandowska
  data wytworzenia: 2024-06-20
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2024-06-20 13:52

Konkurs ofert na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki 
i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców powiatu poznańskiego”
w 2024 r.

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 57/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców powiatu poznańskiego” w 2024 roku.

Termin składania ofert: do 20 czerwca 2024 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 (parter, pok. 018).

Zapraszamy do składania ofert.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Lewandowska
  data wytworzenia: 2024-06-04
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2024-06-04 15:07

Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego, polegającego na realizacji w 2024 roku programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 51/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, polegającego na realizacji w 2024 roku programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej.   

Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty konkursowej zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem konkursowym.

 Oferty wraz z załącznikami można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2024 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 018 (decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego).


Nabór kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2024 roku programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 51/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. ogłosił nabór  kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego, polegającego na realizacji w 2024 roku programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej.

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2024 roku do godz. 12.00
(decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego) drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 018.

Ogłoszenie o naborze oraz formularz Zgłoszenia kandydatury do składu Komisji Konkursowej do pobrania poniżej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Dolna
  data wytworzenia: 2024-06-04
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2024-06-04 15:31

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA WYBÓR REALIZATORA „PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ
Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA OSTEOPOROZY WŚRÓD MIESZKAŃCÓW POWIATU POZNAŃSKIEGO”  
W 2024 R.

 Zarząd Powiatu w Poznaniu Uchwałą nr 31/2024 z dnia  28 maja 2024 r. zdecydował o zamknięciu konkursu ofert na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców powiatu poznańskiego” w 2024 r., bez wyboru oferty.

W ramach konkursu  ogłoszonego na podstawie  Uchwały Nr 4918/2024 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2024 r. została złożona jedna oferta firmy Cogito Sebastian Łaźniak (ul. Karłowicza 4, Kalisz).

Oferta nie spełnia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu konkursowym.

Zgodnie pkt 11 ogłoszenia konkursowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4918/2024 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2024 r. od decyzji o rozstrzygnięciu konkursu nie przysługuje odwołanie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Lewandowska
  data wytworzenia: 2024-05-29
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2024-05-29 12:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-31 09:02

Grant – I Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Szachach

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Klubu Sportowego Korona Zakrzewo, z siedzibą w Zakrzewie, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu”
pt. I Otwarte Mistrzostwa Powiatu Poznańskiego w Szachach. Zadanie w ramach wspierania imprez sportowych o zasięgu powiatowym; zostanie zrealizowana Dworze Skrzynki, gmina Stęszew. Przewidywany jest udział dzieci, młodzieży oraz dorosłych z powiatu poznańskiego grających
w szachy.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Cenkier
  data wytworzenia: 2024-05-16
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2024-05-16 14:21

Konkurs ofert na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki
i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców powiatu poznańskiego”
w 2024 r.

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 4918/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców powiatu poznańskiego” w 2024 roku.

Termin składania ofert: do 10 maja 2024 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 (parter, pok. 018).

Zapraszamy do składania ofert.


Grant – Rajdy Edukacyjno-Kulturalne po przedszkolach

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Bzyk Raider, z siedzibą w Swarzędzu, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pt. Rajdy Edukacyjno-Kulturalne po przedszkolach. Zadanie w ramach wspierania imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności powiatu poznańskiego.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Michalak
  data wytworzenia: 2024-03-14
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2024-03-14 10:01

Grant – Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w koszykówce 3 x 3 – Turniej Strefowy

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Wielkopolskiego Związku Koszykówki w Poznaniu, z siedzibą w Poznaniu, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pt. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w koszykówce 3 x 3 – Turniej Strefowy. Zadanie w ramach wspierania imprez sportowych o zasięgu powiatowym; gdzie przewidywany jest udział zespołów z powiatu poznańskiego.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kinga Cenkier
  data wytworzenia: 2024-02-29
 • opublikował: Natalia Siejek
  data publikacji: 2024-02-29 14:12

Grant – Rajdy Edukacyjno-Kulturalne po przedszkolach w gminie Swarzędz

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Bzyk Raider, z siedzibą
w Swarzędzu, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu”
pt. Rajdy Edukacyjno-Kulturalne po przedszkolach w gminie Swarzędz. Zadanie w ramach wspierania imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności powiatu poznańskiego.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Michalak
  data wytworzenia: 2024-02-28
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2024-02-28 13:07

Wybór realizatora  „Programu polityki zdrowotnej z zakresu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci z powiatu poznańskiego” w 2024 roku

Zarząd Powiatu w Poznaniu, Uchwałą nr 4743/2024 z dnia 12.02.2024 r. wybrał podmiot  „MAG21” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Jana Spychalskiego 28/12, jako realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci z powiatu poznańskiego” w 2024 r.

Zgodnie z treścią pkt. 11 ogłoszenia o konkursie stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4669/2024 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2024 r., od decyzji o rozstrzygnięciu konkursu nie przysługuje odwołanie.

W ramach  Programu planuje się realizację: 

 1. działań edukacyjnych, adresowanych do rodziców/opiekunów prawnych uczniów z klas I szkół podstawowych, z miejscem zameldowania/zamieszkania na terenie powiatu poznańskiego oraz nauczycieli klas I szkół podstawowych z terenu powiatu poznańskiego, obejmujących organizację spotkań informacyjno-edukacyjnych, przygotowanie oraz udostępnienie filmu edukacyjnego, opracowanie, wydrukowanie i dystrybucje tematycznych ulotek edukacyjnych (dodatkowo ulotki zostaną przygotowane również dla dzieci);
 2. działań diagnostycznych, adresowanych do uczniów z klas I szkół podstawowych, zameldowanych/zamieszkałych na terenie powiatu poznańskiego, obejmujących:
 • badania przesiewowe realizowane na terenie wszystkich 17 gmin powiatu poznańskiego obejmujących badanie ostrości widzenia przy użyciu przenośnych tablic Snellena do dali i bliży, ocenę położenia gałek ocznych (cover i uncover test), ocenę widzenia barw,
 • badania pogłębione realizowane w poradni okulistycznej obejmujące badanie ostrości, badanie refrakcji przy użyciu autorefraktometru, badanie przedniego odcinka oka z przy użyciu lampy szczelinowej, badanie dna oka, badanie długości gałki ocznej (w przypadku podejrzenia krótkowzroczności).

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2024-02-14 15:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-23 10:31

Grant – Podpoznańskie dwory i pałace ożywione muzyką – Pałac w Krześlicach

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia „Gloria in Musica”, z siedzibą w Kamionkach, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pt.  Podpoznańskie dwory i pałace ożywione muzyką – Pałac w Krześlicach. Zadanie w ramach wspierania imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności powiatu poznańskiego.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Michalak
  data wytworzenia: 2024-02-06
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2024-02-06 11:00

Grant – Koncert w ramach II edycji FESTIWALU iVENTI

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego – Europejczyk, z siedzibą w Poznaniu, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pt.  Koncert w ramach II edycji FESTIWALU iVENTI. Zadanie w ramach wspierania imprez mających znaczenie dla rozwoju kultury i integracji społeczności powiatu poznańskiego.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Michalak
  data wytworzenia: 2024-02-02
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2024-02-02 13:24

Otwarte Konkursy Ofert – wyniki na rok 2024

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024 w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Załączamy również formularze dokumentów niezbędnych do sporządzania umów:

 • Zaktualizowany kosztorys należy wypełnić w przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej,
 • Aktualizacja harmonogramu jest niezbędna w przypadku zmiany terminu lub poszczególnych działań w zakresie realizowanego zadania.

(dokumenty należy wypełnić i przesłać drogą elektroniczną w terminie uzgodnionym przez pracownika Wydziału Promocji i aktywności społecznej)

Wszystkie dokumenty dostępne są w Wydziale Promocji i Aktywności Społecznej oraz na stronie www.bip.powiat.poznan.pl oraz www.powiat.poznan.pl

Termin podpisania umów zostanie uzgodniony z Państwem telefonicznie przez pracownika Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2024-01-26
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2024-01-26 14:56

Konkurs ofert na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci z powiatu poznańskiego” w 2024 r.

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 4669/2024 z dnia 18.01.2024 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci z powiatu poznańskiego” w 2024 r.

Termin składania ofert: do 6 lutego 2024 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 (parter, pok. 018).

Zapraszamy do składania ofert.


ZAMKNIĘCIE KONKURSU OFERT NA WYBÓR REALIZATORA „PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ Z ZAKRESU WCZESNEGO WYKRYWANIA WAD WZROKU U DZIECI Z POWIATU POZNAŃSKIEGO” W 2024 R.

 

Zarząd Powiatu w Poznaniu Uchwałą nr 4668/2024 z dnia  18  stycznia 2024 r. zdecydował o zamknięciu konkursu ofert na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci z powiatu poznańskiego” w 2024 r., bez wyboru oferty.

W ramach konkursu  ogłoszonego na podstawie  uchwały Nr 4604/2023 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2023 r. zostały złożone dwie oferty tj. Fundacji Wspierania Rozwoju Okulistyki „Okulistyka 21” (ul. A. Mickiewicza 24, Poznań) oraz firmy Cogito Sebastian Łaźniak (ul. Karłowicza 4, Kalisz). Żadna z nich nie spełniła warunków konkursu, dlatego też w związku § 17 pkt. 4 szczegółowych warunków konkursu ofert stanowiących załącznik nr 2 do uchwały ws. ogłoszenia konkursu, Zamawiający ma prawo zamknąć konkurs bez wyboru oferty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Karabon
  data wytworzenia: 2024-01-19
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2024-01-19 12:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2024-05-23 10:32

drukuj całą stronę

Banery