BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


Konkursu ofert na wybór realizatora
"Programu polityki zdrowotnej z zakresu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci z powiatu poznańskiego" w 2024 r.

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 4604/2023 z dnia 19.12.2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci z powiatu poznańskiego” w 2024 r.

Termin składania ofert: do 8 stycznia 2024 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
ul. Słowackiego 8 (parter, pok. 018). 

Zapraszamy do składania ofert.


 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI W 2024 R.
ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO PN. „ZDROWY SENIOR”

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 4607/2023 z dnia 19.12.2023 r. zatwierdził wyniki konkursu ofert, powierzając w 2024 r. realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Zdrowy Senior” - Fundacji PETRA senior, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Poznańskiej 19.

W ramach zadania zostaną przeprowadzone w 9 gminach powiatu poznańskiego tj. w Buku, Dopiewie, Komornikach, Luboniu, Mosinie, Puszczykowie, Stęszewie, Rokietnicy i Tarnowie Podgórnym, warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dotyczące zaburzeń poznawczych, depresji i zaburzeń nastroju oraz udarów, adresowane do osób od 60 roku życia, zamieszkałych w powiecie poznańskim oraz ich opiekunów.

Ponadto Wykonawca Zadania zapewni wsparcie psychologiczne dla osób od 60 roku życia, zamieszkałych na terenie powiatu poznańskiego poprzez udzielanie porad psychologicznych stacjonarnie i  telefonicznie, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez beneficjentów oferowanej pomocy.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. Zadania zostaną zamieszczone w późniejszym terminie.

Zadanie finansowane z budżetu Powiatu Poznańskiego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Karabon
  data wytworzenia: 2023-12-20
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2023-12-20 09:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2024-02-28 08:53

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i typu B na terenie powiatu poznańskiego w 2024 roku

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr  4606/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i typu B na terenie powiatu poznańskiego w 2024 roku.

Ww. uchwała zamieszczona została poniżej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Karolina Pastucha
  data wytworzenia: 2023-12-20
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2023-12-20 09:47

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań Izby Wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2024 roku

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr  4605/2023 z dnia 19 grudnia 2023 roku zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań Izby Wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2024 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Dolna
  data wytworzenia: 2023-12-20
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2023-12-20 09:47

 

Nabór do komisji

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, ratownictwa i ochrony ludności.

Zgłoszenia można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia 2023 roku w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań (pokój 002) lub drogą pocztową. Decyduje data wpływu do urzędu.

Celem działania komisji jest przedstawienie Zarządowi Powiatu w Poznaniu opinii o złożonych ofertach. Z tytułu prac komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorących udział w konkursie.

Szczegóły znajdą Państwo poniżej w Ogłoszeniach Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie naboru na członków komisji konkursowych w ww. zakresach.


 

Konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2024 rzadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Zdrowy Senior”

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 4531/2023 z dnia 29 listopada 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2024 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Zdrowy Senior”.

W ramach Zadania planuje się organizację warsztatów edukacyjno-profilaktycznych dotyczących zaburzeń poznawczych, depresji i zaburzeń nastroju oraz udarów, adresowanych do osób od 60 roku życia, zamieszkałych w powiecie poznańskim oraz ich opiekunów oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego dla seniorów.

Szczegółowe informacje o przedmiocie Zadania w ogłoszeniu konkursowym.

Termin składania ofert: do dnia 11 grudnia 2023 r., do godz. 11:00, w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 (parter, pok. 018).


 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – NPP i NPO w 2024 r.

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 4532/2023 z dnia 29 listopada 2023 roku zatwierdził wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2024 roku.

Ww. uchwała zamieszczona została poniżej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Nykowska
  data wytworzenia: 2023-11-29
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2023-11-29 14:46

 

OKO 2024

Ogłoszono otwarte konkursy ofert do realizacji w roku 2024 w obszarach:

 1. edukacja
 2. kultura i sztuka
 3. kultura fizyczna
 4. turystyka
 5. pomoc społeczna
 6. ochrona i promocja zdrowia
 7. ratownictwo i ochrona ludności

Oferty można składać osobiście (do godziny 12.00) lub drogą pocztową w terminie od dnia 23 listopada do dnia 15 grudnia 2023 roku (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 – 509 Poznań.

Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja zadań rozpoczyna się:

a)      Nie wcześniej niż 10 lutego 2024 roku, a kończy najpóźniej 25 lutego 2024 roku dla zadań skierowanych dla dzieci i młodzieży, których realizacja odbywa się w czasie ferii zimowych np. obozy,

b)      Nie wcześniej niż 26 lutego 2024 roku, a kończy się nie później niż 10 grudnia 2024 roku,

Zadania na powierzenie rozpoczynają się w terminach indywidualnie określonych w ogłoszeniu.

Prosimy o rozważne zapoznanie się z treścią ogłoszeń: wzorem oferty, wzorem sprawozdania oraz projektami umów. W szczególności prosimy zwrócić uwagę na warunki formalne, które musi spełnić oferta oraz terminem realizacji zadań.

Organizacje, które nie brały dotąd udziału w Otwartych Konkursach Ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu w Poznaniu proszone są o zaznaczenie tej informacji w części VI oferty – Inne informacje.

26 stycznia 2024 – ogłoszenie wyników OKO na stronie www.powiat.poznan.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu poznańskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18.

W przypadku pytań prosimy dzwonić na numer telefonu przypisany do danego obszaru:

 1. edukacja – tel. 61 8410736
 2. kultura i sztuka – tel. 61 8410703
 3. kultura fizyczna – tel. 61 8410557
 4. turystyka – tel. 61 8410703
 5. pomoc społeczna – tel. 61 8410736
 6. ochrona i promocja zdrowia – tel. 61 8410736
 7. ratownictwo i ochrona ludności – tel. 61 8410736

 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych
z terenu powiatu poznańskiego w 2024 roku

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr  4488/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie zadania publicznego polegającego na realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2024 roku.

Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty konkursowej zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie.

Oferty wraz z załącznikami można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2023 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 018 (decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Matuszewski
  data wytworzenia: 2023-11-14
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2023-11-14 10:39

 

Nabór kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2024 roku

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 4488/2023 r. z dnia 13 listopada 2023 r. ogłosił nabór  kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, polegającego na realizacji zadań izby wytrzeźwień dla osób doprowadzonych z terenu powiatu poznańskiego w 2024 roku.

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2023 roku do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego) drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 018.

Ogłoszenie o naborze oraz formularz Zgłoszenia kandydatury do składu Komisji Konkursowej do pobrania poniżej.


 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy
typu A i typu B na terenie powiatu poznańskiego w 2024 roku

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 4489/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i typu B na terenie powiatu poznańskiego w 2024 roku.   

Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty konkursowej zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie.

 Oferty wraz z załącznikami można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 grudnia 2023 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 018 (decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Matuszewski
  data wytworzenia: 2023-11-14
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2023-11-14 11:32

 

Nabór kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy
typu A i typu B na terenie powiatu poznańskiego w 2024 roku

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 4489/2023 z dnia 13 listopada 2023 r. ogłosił nabór  kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – środowiskowego domu samopomocy typu A i typu B na terenie powiatu poznańskiego w 2023 roku.

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2023 roku do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego) drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 018.


 

Grant: Festiwal Świąteczny 2023 – Mr Christmas Tree – Pan Choinka

 

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji YOUNG LIFE POLSKA, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pn. "Festiwal Świąteczny 2023 – Mr Christmas Tree – Pan Choinka. Głównym celem zadania jest organizacja festiwalu świątecznego.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2023-11-06
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2023-11-06 13:44

Otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia Punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2024 roku

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 4453/2023 z dnia 24 października 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie prowadzenia Punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2024 roku.

Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty konkursowej zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o konkursie.

Oferty wraz z załącznikami można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2023 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 018 (decyduje data wpływu do urzędu a nie data stempla pocztowego).

Ogłoszenie o konkursie oraz formularz oferty do pobrania poniżej.  

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Nykowska
  data wytworzenia: 2023-10-24
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2023-10-24 14:34

Nabór kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2024 roku.

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 4453/2023 r. z dnia 24 października 2023 r. ogłosił nabór  kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia Punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu poznańskiego w 2024 roku.

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2023 roku do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Urzędu a nie data stempla pocztowego) drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 018. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie Kandydatury do składu Komisji Konkursowej – nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2024 r.” Zgłoszenia dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Ogłoszenie o naborze oraz formularz Zgłoszenia kandydatury do składu Komisji Konkursowej do pobrania poniżej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Nykowska
  data wytworzenia: 2023-10-24
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2023-10-24 14:34

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI W 2023 R. ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO PN. „POROZMAWIAJMY”

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 4283/2023 z dnia 10.08.2023 r. zatwierdził wyniki konkursu ofert, powierzając w 2023 r. realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Porozmawiajmy”, Fundacji Akme, z siedzibą w Poznaniu,
przy ul. Stanisława Wachowiaka 8a.

W ramach zadania zostaną przeprowadzone:

 • warsztaty obejmujące trening umiejętności społecznych adresowane do uczniów siedmiu  szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Poznański tj.: Zespołu Szkół w Mosinie, Liceum Ogólnokształcącego w Puszczykowie, Zespołu Szkół w RokietnicyZespołu Szkół w Bolechowie, Zespołu Szkół  w Kórniku, Zespołu Szkół Nr 1 w Swarzędzu, II Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu,
 • warsztaty dla nauczycieli ww. szkół ponadpodstawowych dotyczące profilaktyki zdrowia psychicznego młodzieży oraz wsparcia zdrowia psychicznego nauczycieli,
 • warsztaty dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów ww. placówek dotyczące profilaktyki problemów zdrowia psychicznego młodzieży,
 • szkolenie dla nauczycieli oraz pedagogów, psychologów i innych specjalistów z jednostek organizacyjnych powiatu poznańskiego z zakresu wsparcia psychospołecznego dzieci i młodzieży.

 Zadanie finansowane z budżetu Powiatu Poznańskiego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Karabon
  data wytworzenia: 2023-08-10
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2023-08-10 13:25
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-31 13:00

Wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców powiatu poznańskiego” w 2023 roku

Na podstawie 48b ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.), Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 4184/2023 z dnia 5 lipca 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców powiatu poznańskiego” w 2023 r. 
W wyniku ogłoszonego konkursu wpłynęły dwie oferty następujących firm:

 1. Cogito Sebastian Łaźniak, ul. Karłowicza 4, 62-800 Kalisz
 2. Diagnostyka Wielkopolska Sp. z o.o., ul. Marcina Kasprzaka 16, 60-237 Poznań.

Komisja Konkursowa działając na podstawie Regulaminu stanowiącego załącznik nr 5 do ww. Uchwały dokonała oceny złożonych ofert i stwierdziła, że oferty spełniają wymogi formalne.

Oferty zostały poddane ocenie przez Komisje Konkursową, zgodnie z Regulaminem pracy komisji konkursowej stanowiącym załącznik nr 5 do Uchwały Zarządu Powiatu w Poznaniu Nr 4184/2023 z dnia 5 lipca 2023 r. według kryteriów określonych w § 6 przedmiotowego regulaminu.

Oferta firmy Cogito Sebastian Łaźniak uzyskała 97,7 punktów, a oferta firmy Diagnostyka Wielkopolska Sp. z o.o., uzyskała 63,6 punktów.

Z uwagi na fakt, że oferta firmy Cogito Sebastian Łaźniak uzyskała największą wartość punktową, Zarząd Powiatu
w Poznaniu uchwałą Nr 4260/2023 z dnia 3 sierpnia 2023 r. zatwierdził na realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców powiatu poznańskiego” w 2023 roku firmę Cogito Sebastian Łaźniak.

Zgodnie z treścią pkt. 8 ogłoszenia o konkursie stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały Nr 4184/2023 Zarządu Powiatu
w Poznaniu z dnia 5 lipca 2023 r., od decyzji o rozstrzygnięciu konkursu nie przysługuje odwołanie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Karabon
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2023-08-04 10:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-31 12:59

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI W 2023 R. ZADANIA Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO PN. „POROZMAWIAJMY”

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 4229/2023 z dnia 19 lipca 2023 r. zamknął konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Porozmawiajmy”, bez wyboru oferty.

W postępowaniu konkursowym zostały złożone dwie oferty:

 • Fundacji AKME, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Stanisława Wachowiaka 8a;
 • Szkoły męskiego stylu Agnieszka Świst- Kamińska, z siedzibą w Bojanie ul. Stawna 7.

Obie oferty nie spełniają wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu konkursowym.

Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym pkt XIII.1. od wyników oceny formalnej nie przysługuje odwołanie.

W najbliższym czasie zostanie ponownie ogłoszony konkurs dotyczący powierzenia realizacji przedmiotowego zadania.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Dolna
  data wytworzenia: 2023-07-19
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2023-07-19 12:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-31 12:08

Wyniki II OKO 2023

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023
w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

Załączamy również formularze dokumentów niezbędnych do sporządzania umów:

·         Zaktualizowany kosztorys należy wypełnić w przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej,

·         Aktualizacja harmonogramu jest niezbędna w przypadku zmiany terminu lub poszczególnych działań w zakresie realizowanego zadania.

(dokumenty należy wypełnić i przesłać drogą elektroniczną)

Wszystkie dokumenty dostępne są w Wydziale Promocji i Aktywności Społecznej oraz na stronie www.bip.powiat.poznan.pl oraz www.powiat.poznan.pl

Termin podpisania umów zostanie uzgodniony z Państwem telefonicznie przez pracownika Wydziału Promocji i Aktywności Społecznej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Skalska
  data wytworzenia: 2023-07-14
 • opublikował: Anna Skalska
  data publikacji: 2023-07-14 08:32

Wyniki otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, polegających na realizacji w 2023 roku programu korekcyjno-edukacyjnego oraz programu psychologiczno-terapeutycznego dla sprawców przemocy w rodzinie

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 4146/2023 z dnia 20 czerwca 2023 roku zatwierdził wyniki otwartych konkursów ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu administracji rządowej, polegających na realizacji w 2023 roku programu korekcyjno-edukacyjnego oraz programu psychologiczno-terapeutycznego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Ww. uchwała wraz z załącznikami zamieszczona została poniżej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Dolna
  data wytworzenia: 2023-06-20
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2023-06-20 13:29

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Zdrowy Senior”

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 4143/2023 z dnia 20.06.2023 r. zatwierdził wyniki konkursu ofert, powierzając w 2023 r. realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Zdrowy Senior” - Fundacji PETRA senior, z siedzibą w Poznaniu, przy
ul. Poznańskiej 19.

W ramach zadania zostaną przeprowadzone w 11 gminach powiatu poznańskiego (tj. w Czerwonaku, Kleszczewie, Kostrzynie, Kórniku, Mosinie, Murowanej Goślinie, Pobiedziskach, Rokietnicy, Suchym Lesie, Swarzędzu, Tarnowie Podgórnym) warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dotyczące zaburzeń poznawczych, depresji, zaburzeń nastroju, udarów i powikłań neurologicznych
po chorobie COVID-19 u osób starszych, adresowanych do osób od 60 roku życia, zamieszkałych w powiecie poznańskim oraz
ich opiekunów.

Ponadto Wykonawca Zadania zapewni wsparcie psychologiczne dla osób od 60 roku życia, zamieszkałych na terenie powiatu poznańskiego poprzez udzielanie porad psychologicznych stacjonarnie i  telefonicznie, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez beneficjentów oferowanej pomocy.

Szczegółowe informacje dotyczące ww. zadania zostaną zamieszczone w najbliższym czasie.

Zadanie finansowane z budżetu Powiatu Poznańskiego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Karabon
  data wytworzenia: 2023-06-20
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2023-06-20 13:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-31 12:20

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Porozmawiajmy”

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 4144/2023 z dnia 20 czerwca 2023 r. zamknął konkurs ofert na powierzenie realizacji
w 2023 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Porozmawiajmy”,
bez wyboru oferty.

W postępowaniu konkursowym została złożona jedna oferta – Fundacji AKME, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Stanisława Wachowiaka 8a, która nie spełnia wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu konkursowym.

W najbliższym czasie zostanie ponownie ogłoszony konkurs dotyczący powierzenia realizacji przedmiotowego zadania.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Karabon
  data wytworzenia: 2023-06-20
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2023-06-20 13:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-31 12:54

Grant: Sportowa młodzież w Kamionkach

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Klubu Sportowego AVIA, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pn. Sportowa młodzież
w Kamionkach. Zadanie w ramach upowszechniania i promowania kultury fizycznej ze szczególnym nastawieniem na dzieci
i młodzież
z powiatu poznańskiego, a także uczniów z innych krajów przebywających na jego terenie.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2023-05-25
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2023-05-25 12:56

Grant: Ty, Ja, My

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Stowarzyszenia Lepsza Gmina Czerwonak, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pn. TY, Ja, My celem zadania jest organizacja akcji „Ty, Ja, My” na terenie powiatu poznańskiego. Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2023-05-05
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2023-05-05 11:27

Grant: Aktywna Pewność Siebie - Warsztaty z samoobrony

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Fucco z siedzibą Poniecu, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pn. Aktywna Pewność Siebie – Warsztaty z samoobrony. Zadanie w ramach upowszechniania i promowania kultury fizycznej ze szczególnym nastawieniem  na dzieci i młodzież z powiatu poznańskiego, a także uczniów z innych krajów przebywających na jego terenie.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2023-05-05
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2023-05-05 11:18

Grant: Nieodkryty Powiat Poznański

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Fucco z siedzibą Poniecu, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pn. Nieodkryty Powiat Poznański. Zadanie w ramach upowszechniania i promowania różnych form turystyki i rekreacji ze szczególnym nastawieniem
na dzieci i seniorów z powiatu poznańskiego, a także uczniów z innych krajów przebywających na jego terenie.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2023-05-05
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2023-05-05 11:12

Wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)w 2023 roku

Zarząd Powiatu w Poznaniu podjął decyzję o realizacji w 2023 r. „Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV”, który stanowi kontynuację działań realizowanych przez Powiat Poznański
od 2008 roku.

Program obejmuje edukację zdrowotną dotyczącą zapobiegania nowotworom szyjki macicy i innym chorobom wywołanym przez wirus brodawczaka ludzkiego HPV oraz szczepienia.

W bieżącym roku w ramach ww. Programu ze szczepień będą mogły skorzystać:

 • dziewczęta urodzone w 2009 roku (podanie dwóch dawek szczepionki, zgodnie z zaleceniami producenta preparatu),
  a jeżeli liczba zgłoszonych do szczepień dziewcząt będzie mniejsza niż liczba osób planowana do zaszczepienia w ramach Programu, możliwe będzie objęcie szczepieniami chłopców urodzonych w 2009 roku,
 • uzupełniająco dziewczęta i chłopcy, którzy otrzymali jedną dawkę szczepionki 9-walentnej w ramach programu realizowanego w 2022 roku, finansowanego z budżetu Powiatu Poznańskiego poprzez podanie drugiej dawki szczepionki, jako uzupełnienie cyklu szczepienia rozpoczętego w 2022 r., zgodnie z zaleceniami producenta preparatu,

zameldowani w gminach powiatu poznańskiego (na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych) oraz posiadających ich pisemną zgodę na wykonanie szczepienia.

Realizatorem ww. Programu, wyniku przeprowadzonego otwartego konkursów ofert, został wybrany podmiot wykonujący działalność leczniczą – EDICTUM PLUS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Adama Mickiewicza 31.

Program jest finansowany wyłączenie ze środków budżetowych Powiatu Poznańskiego.

O szczegółach dotyczących realizacji Programu poinformujemy wkrótce.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Izabela Karabon
  data wytworzenia: 2023-04-20
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2023-04-20 14:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-31 12:41

Grant: IV Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Goślińskiego Towarzystwa Muzycznego, na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pn. IV Powiatowy Konkurs Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej celem zadania jest organizacja Konkursu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej dla uczniów szkół podstawowych powiatu poznańskiego. Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl 
w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2023-02-06
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2023-02-06 13:14

Grant: Zawód - filmowiec

Zgodnie z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do Starostwa Powiatowego w Poznaniu wpłynęła oferta Fundacji Obywatelskiej "Czas Jaszczurów", na realizację zadania publicznego w trybie tzw. „małego grantu” pn. Zawód - filmowiec. Głównym celem zadania jest edukacja filmowa młodzieży szkolnej w Komornikach.

Informacje oraz pliki do pobrania na stronie www.powiat.poznan.pl  w zakładce Działalność Pożytku Publicznego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.poznan.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2023-01-20 11:30

Wyniki OKO 2023

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie edukacji, kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki, pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia oraz ratownictwa i ochrony ludności.

Załączamy również formularze dokumentów niezbędnych do sporządzania umów:

     Zaktualizowany kosztorys należy wypełnić w przypadku, gdy przyznana dotacja jest niższa od wnioskowanej

     Aktualizacja harmonogramu jest niezbędna w przypadku zmiany terminu lub poszczególnych działań w zakresie realizowanego zadania.

(dokumenty należy wypełnić i przesłać drogą elektroniczną)

Wszystkie dokumenty dostępne są w Wydziale Promocji i Aktywności Społecznej oraz na stronie www.bip.powiat.poznan.pl oraz www.powiat.poznan.pl


Konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Porozmawiajmy”

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 4244/2023 z dnia 27 lipca 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego. pn. „Porozmawiajmy”.

W ramach zadania planuje się organizację warsztatów umiejętności społecznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Poznański, warsztatów dla nauczycieli oraz rodziców dotyczących m.in. profilaktyki problemów zdrowia psychicznego młodzieży, a także szkolenia dla pedagogów, psychologów oraz innych specjalistów z jednostek organizacyjnych powiatu poznańskiego z zakresu wsparcia psychospołecznego dzieci i młodzieży. Szczegółowe informacje
o przedmiocie zadania w ogłoszeniu o konkursie.

Termin składania ofert: do 7 sierpnia 2023 r., do godz. 11:00, w Kancelarii Starostwa Powiatowego
w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 (parter, pok. 018).

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2023-07-27 14:37

Konkurs ofert na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej
z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców powiatu poznańskiego” w 2023 roku

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 4184/2023 z dnia 5.07.2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców powiatu poznańskiego” w 2023 roku.

Termin składania ofert: do 24 lipca 2023 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 (parter, pok. 018).

Zapraszamy do składania ofert.


Konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Porozmawiajmy”

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 4166/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego. pn. „Porozmawiajmy”

W ramach zadania planuje się organizację warsztatów umiejętności społecznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Poznański, warsztatów dla nauczycieli oraz rodziców dotyczących m.in. profilaktyki problemów zdrowia psychicznego młodzieży, a także szkolenia dla pedagogów, psychologów oraz innych specjalistów z jednostek organizacyjnych powiatu poznańskiego z zakresu wsparcia psychospołecznego dzieci i młodzieży. Szczegółowe informacje
o przedmiocie zadania w ogłoszeniu o konkursie.

Termin składania ofert: do 14 lipca 2023 r., do godz. 11:00,
w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 (parter, pok. 018).


Nabór do komisji

Zapraszamy organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatur na członków komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert
na realizację zadań powiatu poznańskiego przez organizacje pozarządowe, oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie ratownictwa i ochrony ludności.

Zgłoszenia można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 czerwca 2023 roku w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań (pokój 002) lub drogą pocztową. Decyduje data wpływu do urzędu.

Celem działania komisji jest przedstawienie Zarządowi Powiatu w Poznaniu opinii o złożonych ofertach. Z tytułu prac komisji jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorących udział w konkursie.

Szczegóły znajdą Państwo poniżej w Ogłoszeniach Zarządu Powiatu w Poznaniu w sprawie naboru na członków komisji konkursowej w ww. zakresie.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Natalia Siejek
  data wytworzenia: 2023-06-20
 • opublikował: Natalia Siejek
  data publikacji: 2023-06-20 15:15

II Otwarty Konkurs Ofert 2023 – ogłoszenie

Ogłoszono otwarty konkurs ofert do realizacji w roku 2023 w obszarach:

Ratownictwo i ochrona ludności

Oferty można składać osobiście w godzinach pracy kancelarii lub drogą pocztową w terminie od 7 czerwca do dnia 30 czerwca 2023 roku (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 – 509 Poznań.

Konkurs obejmuje oferty realizacji zadania na powierzenie w okresie od 1 sierpnia do 10 grudnia 2023 roku

Prosimy o rozważne zapoznanie się z treścią ogłoszenia: wzorem oferty, wzorem sprawozdania oraz projektem umowy.
W szczególności prosimy zwrócić uwagę na warunki formalne, które musi spełnić oferta oraz terminem realizacji zadań.

Organizacje, które nie brały dotąd udziału w Otwartych Konkursach Ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu w Poznaniu proszone są o zaznaczenie tej informacji w części VI oferty – Inne informacje.

14 lipca 2023 – ogłoszenie wyników II OKO na stronie www.powiat.poznan.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu poznańskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2023-06-07
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2023-06-07 15:12

Konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Zdrowy Senior – warsztaty edukacyjno-profilaktyczne”

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 4101/2023 z dnia 31.05.2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Zdrowy Senior”.

W ramach Zadania planuje się organizację warsztatów edukacyjno-profilaktycznych dotyczących zaburzeń poznawczych, depresji, zaburzeń nastroju, udarów i powikłań neurologicznych po chorobie COVID-19 u osób starszych, adresowanych do osób od 60 roku życia, zamieszkałych w powiecie poznańskim oraz ich opiekunów oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego dla seniorów. Szczegółowe informacje o przedmiocie Zadania w ogłoszeniu konkursowym.

Termin składania ofert: do 14 czerwca 2023 r., do godz. 11:00,
w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
ul. Słowackiego 8 (parter, pok. 018).


Konkursu ofert na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego pn. „Porozmawiajmy”

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 4102/2023 z dnia 31 maja 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania z zakresu zdrowia publicznego. pn. „Porozmawiajmy”

W ramach zadania planuje się organizację warsztatów umiejętności społecznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Poznański, warsztatów dla nauczycieli oraz rodziców dotyczących m.in. profilaktyki problemów zdrowia psychicznego młodzieży, a także szkolenia dla pedagogów, psychologów oraz innych specjalistów z jednostek organizacyjnych powiatu poznańskiego z zakresu wsparcia psychospołecznego dzieci i młodzieży. Szczegółowe informacje
o przedmiocie zadania w ogłoszeniu o konkursie.

Termin składania ofert: do 14 czerwca 2023 r., do godz. 11:00,
w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu,
ul. Słowackiego 8 (parter, pok. 018).


Otwarte konkursy ofert na powierzenie zadania publicznego, polegającego na realizacji w 2023 roku programów korekcyjno-edukacyjnego oraz psychologiczno-terapeutycznego dla sprawców przemocy
w rodzinie

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 4087/2023 z dnia 25 maja 2023 r. ogłosił otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej, polegające na realizacji w 2023 roku programów korekcyjno-edukacyjnego oraz psychologiczno-terapeutycznego dla sprawców przemocy w rodzinie.   

Organizacje pozarządowe zainteresowane złożeniem oferty konkursowej zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami
o konkursach.

Oferty wraz z załącznikami można składać osobiście lub drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2023 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 018 (decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego).


Nabór kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji w 2023 roku programów korekcyjno-edukacyjnego oraz psychologiczno-terapeutycznego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą nr 4087/2023 r. z dnia 25 maja 2023 r. ogłosił nabór  kandydatów reprezentujących organizacje pozarządowe do składu Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie zadania publicznego, polegającego na realizacji w 2023 roku programów korekcyjno-edukacyjnego oraz psychologiczno-terapeutycznego dla sprawców przemocy w rodzinie.

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2023 roku do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego) drogą pocztową lub osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego
w Poznaniu, ul. Słowackiego 8, pok. 018.

Ogłoszenie o naborze oraz formularz Zgłoszenia kandydatury do składu Komisji Konkursowej do pobrania poniżej:

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sylwia Dolna
  data wytworzenia: 2023-05-25
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2023-05-25 14:49

Konkurs ofert na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki
zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
w 2023 roku

Zarząd Powiatu w Poznaniu uchwałą Nr 3948/2023 z dnia 22.03.2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór realizatora „Programu polityki zdrowotnej z zakresu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)w 2023 roku.

Termin składania ofert: do 7 kwietnia 2023 r. do godz. 11:00 w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Słowackiego 8 (parter, pok. 018).

Zapraszamy do składania ofert.

Termin podpisania umów zostanie uzgodniony z Państwem telefonicznie przez pracownika Wydziału Promocji
i Aktywności Społecznej.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Andrzej Och
  data wytworzenia: 2023-01-13
 • opublikował: Och Andrzej
  data publikacji: 2023-01-13 15:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-31 12:49

drukuj całą stronę

Banery