BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony


UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE (WŚ-22)


 WYMAGANE DOKUMENTY

 • wypełniony formularz wniosku.

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Referat ds. ochrony powietrza, wód i edukacji ekologicznej.
Złożenie dokumentów: Kancelaria Starostwa, parter, pokój 002.
Informacje merytoryczne udzielane są przez pracownika - II piętro, pok. 203A tel. 61 8410-750


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Jeden miesiąc, w przypadkach skomplikowanych dwa miesiące.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Przekazanie dokumentów wskazanych we wniosku. 


OPŁATY

 1. Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne.
 2. Za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, sporządzanie kopii dokumentów lub danych oraz ich przesłanie organ administracji pobiera opłaty w wysokości odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty.
 3. Jednostkowe stawki opłat wynoszą odpowiednio:

a. Opłata za wyszukiwanie informacji wynosi 5 zł, jeżeli wymaga wyszukania do dziesięciu dokumentów.

b. Jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż dziesięciu dokumentów, pobiera się dodatkową opłatę, mnożąc 5 zł przez liczbę dodatkowych dokumentów i przez współczynnik różnicujący 0,1.

c.  Opłaty za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie 210 mm x 297 mm (A4) wynoszą:

- 0,15 zł za stronę kopii czarno-białej;

- 1,50 zł za stronę kopii kolorowej.

d.  Za sporządzanie kopii dokumentów lub danych w formacie:

 1. 297 mm x 420 mm (A3) pobiera się opłaty, o których mowa w podpunkcie c, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 2;
 2. 420 mm x 594 mm (A2) pobiera się opłaty, o których mowa w podpunkcie c, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 4;
 3. 594 mm x 841 mm (A1) pobiera się opłaty, o których mowa w podpunkcie c, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 8;
 4. 841 mm x 1.189 mm (A0) pobiera się opłaty, o których mowa w podpunkcie c, mnożąc je przez współczynnik różnicujący 16.

e. Jeżeli wniosek dotyczy udostępniania informacji w formie elektronicznej, pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,5 zł za każdą płytę CD lub DVD. Jeżeli wniosek dotyczy innego nośnika niż płyta CD i DVD, organ (po uzyskaniu zgody wnioskującego) pobiera opłatę równą, kosztowi zakupu nośnika. Po udostępnieniu informacji nośnik stanowi własność wnioskującego.

4. Za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową pobiera się opłatę w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych lub kurierskich operatora, ustalonego wspólnie przez właściwy organ administracji i wnioskującego, za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.

5. Opłatę, o której mowa w pkt. 3, uiszcza się w terminie 14 dni od otrzymania stosownego wezwania, przez wpłatę na rachunek bankowy urzędu w Banku Handlowym O/Poznań nr 77 1030 1247 0000 0000 3491 6241, przy odbiorze przesyłki lub kartą płatniczą we wpłatomacie znajdującym się  w Starostwie.


TRYB ODWOŁAWCZY
W przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji, stronie przysługuje odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Poznańskiego, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.


DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowe informacje udzielane są przez pracownika - II piętro, pok. 203A, tel. 61 8410- 750.


PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI
2019-12-30

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2010-07-14 10:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-12 12:04

Wizytówka

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - fotokod

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 2194
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2018-02-19 14:51
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-10-20 13:22