BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Nawigacja

Pokaż/ukryj menu

Treść strony

WYDZIAŁ FINANSÓW

  ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Dyrektor Wydziału
Anna Matuszak
tel.: 61 8410-566
e-mail: anna.matuszak@powiat.poznan.pl
III piętro, pok. 305

Z-ca Dyrektora Wydziału
Anna Lachowicz

tel.: 61 8410-785
e-mail: anna.lachowicz@powiat.poznan.pl
III piętro, pok. 305

Pracownicy Wydziału:
tel.: 61 8410-649
III piętro, pok. 304,305,305a,306

Do zadań Wydziału należą czynności związane między innymi z:

 1. 1. wykonywaniem obsługi finansowo-księgowej Powiatu Poznańskiego:

  1) prowadzeniem rachunkowości budżetu Powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

  2) opracowywaniem i sporządzaniem  sprawozdawczości budżetowej, przygotowaniem projektu  sprawozdania z wykonania budżetu oraz oceny realizacji wykorzystania środków finansowych,

  3)  kontrolą wykonania planów finansowych jednostek podległych Powiatowi,

  4) współpracą w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy UE i innych źródeł krajowych i zagranicznych,

  5) opracowywaniem zbiorczych materiałów do projektu budżetu Powiatu,

  6) dokonywaniem analiz wykonania budżetu i planów finansowych jednostek podległych Powiatowi,

  2. prowadzeniem obsługi finansowo-księgowej Starostwa Powiatowego w Poznaniu:

  1) prowadzeniem ewidencji dochodów i wydatków budżetowych Starostwa,

  2) prowadzeniem ewidencji i pobieraniem wybranych dochodów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz dochodów Skarbu Państwa,

  3) prowadzeniem ewidencji pozabilansowej w zakresie realizacji zadań wynikających z odrębnych przepisów,

  4) windykacją należności Powiatu, Skarbu Państwa oraz innych należności, na podstawie odrębnych przepisów,

  5) prowadzeniem ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

  6) współdziałaniem z bankami, urzędami skarbowymi, izbą skarbową i innymi organizacjami,

  7) opracowywaniem projektów przepisów wewnętrznych, dotyczących prowadzenia rachunkowości i ochrony wartości pieniężnych,

  8)  przygotowaniem zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji,

  9)  prowadzeniem obsługi księgowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

  10)  opracowaniem projektu instrukcji obiegu dokumentów  finansowo-księgowych, polityki rachunkowości i nadzorowaniem jej przestrzegania,

  11) prowadzeniem obsługi finansowo-księgowej projektów, realizowanych z udziałem środków zewnętrznych, w tym, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,

  12) sporządzaniem w imieniu Powiatu Poznańskiego deklaracji podatkowej i innych sprawozdań i zestawień, wymaganych odrębnymi przepisami, w tym na podstawie danych cząstkowych otrzymanych z jednostek podległych Powiatowi Poznańskiemu

 

  Zobacz także:
 ⇒ Budżet
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Smolińska
  data wytworzenia: 01.12.2009
 • opublikował: Smolińska Joanna
  data publikacji: 2003-06-12 14:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-01 10:25

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W Wydziale Finansów

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:
iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.:

 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

4Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

                   d. żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Lachowicz
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-05-25 14:59

drukuj całą stronę

Stopka Strony

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.:
faks: 

(+48) 61 8 410-500
(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

 

Polityka Cookies

Godziny przyjęć klientów:

poniedziałek:      9:30-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Wydział Komunikacji
i Transportu:

poniedziałek:      9:00-16:30
wtorek-piątek:    8:00-15:00

Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności:

poniedziałek:      7:30-16.30
wtorek - piątek:  7:30-14:30

Informacja telefoniczna
poniedziałek - piątek:  7:30-14:30

(więcej informacji...)

Ilość odwiedzin tej strony: 12147 ostatnia aktualizacja tej strony 2018-05-25 14:59 ostatnia aktualizacja w BIP 2018-09-21 15:21
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.