BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Z-ca Dyrektora Wydziału
Natalia Borowska
tel.: 61 8410-588
e-mail: natalia.borowska@powiat.poznan.pl
parter, pok. 006

Sekretariat Wydziału
tel.: 61 8410-504
tel.: 61 8410-550
fax: 61 8410-688
parter, pok. 010

Do zadań Wydziału należą czynności związane między innymi z:

 1. nadzorem i kontrolą przestrzegania przepisów prawa budowlanego,
 2. sprawdzaniem projektów budowlanych w zakresie:
  a) zgodności  projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania    przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska  w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na   realizację przedsięwzięcia, o której mowa w ustawie prawo ochrony środowiska,
  b) zgodności  projektu  zagospodarowania  działki  lub  terenu  z  przepisami, w tym  techniczno-budowlanymi,
  c) kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz zaświadczenia,  o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,
  d) wykonania - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane, także sprawdzenia projektu  przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym  na  dzień  opracowania  projektu  lub jego sprawdzenia-zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy -Prawo budowlane,
 3. prowadzeniem rejestru  wniosków o pozwolenie na budowę i rozbiórkę, rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę, rejestru zgłoszeń budowy oraz rejestru wniosków, decyzji i zgłoszeń RWDZ,
 4. uczestniczeniem na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianiem  wszelkich  dokumentów  i  informacji  związanych z tymi czynnościami,
 5. wydawaniem decyzji o zatwierdzeniu projektów budowlanych,
 6. przyjmowaniem zgłoszeń o budowie obiektów oraz wykonywaniu robót budowlanych, na które nie jest wymagane pozwolenie na budowę,
 7. nakładaniem w drodze decyzji, o której mowa w art. 30 ust. 5 ustawy prawo budowlane, obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 ust.1 wymienionej ustawy, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
  a) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
  b) pogorszenie stanu środowiska lub dóbr kultury,
  c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
  d) wprowadzenie, utrwalenie  bądź  zwiększenie ograniczeń  lub uciążliwości dla terenów sąsiednich,
 8. przyjmowaniem zgłoszeń z projektem budowlanym,
 9. przyjmowaniem zgłoszeń o rozbiórce obiektu budowlanego, wydawaniem pozwoleń na rozbiórkę na wniosek inwestora,
 10. wydawaniem pozwoleń na budowę,  przenoszeniem pozwolenia na budowę na innego inwestora oraz orzekaniem o wygaśnięciu pozwolenia na budowę,
 11. wydawaniem decyzji zezwalającej na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości do budynku lub lokalu w celu wykonania robót budowlanych,
 12. przyjmowaniem zgłoszeń dotyczących zmiany sposobu użytkowania,
 13. wydawaniem zaświadczeń stwierdzających, ze dany lokal jest samodzielnym lokalem mieszkalnym oraz potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu,
 14. sporządzaniem sprawozdań o ubytkach zasobów mieszkaniowych,
 15. wydawaniem dzienników budowy.
  Zobacz także:
 ⇒ Wykazy
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Violetta Ciężka
  data wytworzenia: 2007-09-25
 • opublikował: Ciężka Violetta
  data publikacji: 2003-06-12 13:57
 • zmodyfikował: Ciężka Violetta
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-13 11:17

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w wydziale ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:

- ustawa prawo budowlane,
- ustawa o samorządzie lokalnym,

- ustawa o dostępie do informacji publicznej,

- ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach na środowisko,

- ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- ustawa o własności lokali,
- kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa o dodatkach mieszkaniowych.
 

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

           a) dostępu do swoich danych osobowych,
           b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
           c) żądania usunięcia danych, gdy:
               - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
               - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
           d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
               - osoby te kwestionują prawidłowość danych,
               - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
               - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Kędziora
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-05-25 14:53
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-25 13:20

drukuj całą stronę

Banery