BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań

Dyrektor Wydziału
Krystyna Gola
tel.: 61 8418-832
e-mail: krystyna.gola@powiat.poznan.pl
ul. Słowackiego 8, IV piętro

Zastępca Dyrektora Wydziału
Renata Wyrwa
tel.: 61 8418-840
e-mail: renata.wyrwa@powiat.poznan.pl
ul. Słowackiego 8, IV piętro

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Referatu
Marta Bocian
tel.: 61 8410-531
e-mail: marta.bocian@powiat.poznan.pl

Pracownicy Referatu:
tel.: 61 8410-536
tel.: 61 8410-656
tel.: 61 8410-683
tel.: 61 8410-733
tel.: 61 8410-734
tel.: 61 8410-761
tel.: 61 2228 852

Zadania Referatu Gospodarki Nieruchomościami:

 1. sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, w trybie art. 204, 207, 207a, 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 65)
 2. oddawanie nieruchomości jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd oraz stwierdzanie wygaśnięcia trwałego zarządu,
 3. przekazywanie nieruchomości na cele szczególne oraz dokonywanie obrotu tymi nieruchomościami,
 4. orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości oraz o zwrocie wypłaconego odszkodowania lub nieruchomości zamiennej,
 5. orzekanie o wywłaszczeniu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz ustalaniem odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
 6. wydawanie w drodze decyzji zezwoleń na zajęcie nieruchomości w celu ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości,
 7. ustalanie w drodze decyzji odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe,
 8. dokonywanie regulacji stanu prawnego nieruchomości (między innymi dziedziczenie ustawowe Skarbu Państwa, współwłasność, oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa ich posiadaczom spełniającym przesłanki art. 207 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
 9. występowanie do sądów powszechnych z wnioskami o regulacje ksiąg wieczystych (między innymi o wpis prawa własności, założenie księgi wieczystej, o wpis lub wykreślenie wzmianki o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego, wpis lub wykreślenie hipoteki),
 10. decyzje dotyczące nieodpłatnego nadawania na własność działki emerytalnej pochodzącej z gospodarstwa rolnego przekazanego Skarbowi Państwa za rentę osobie która przekazała gospodarstwo lub jej zstępnemu,
 11. decyzje dotyczące nieodpłatnego nadania na własność działki gruntu obejmującej budynki, w których znajdują się przydzielone do bezpłatnego korzystania lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarskie osobie, która przekazała gospodarstwo rolne na Skarb Państwa lub jej zstępnemu,
 12. decyzje dotyczące nieodpłatnego nadania na własność działki gruntu, na której znajdują się budynki ze zdanego na własność Skarbu Państwa gospodarstwa rolnego właścicielowi budynku,
 13. decyzje dotyczące nadania na własność nieruchomości rolnej w trybie art. 6 z 18 kwietnia 1955 roku (Dz. U. z 1959r. Nr 14, poz. 78 ze zm.).

Referat Opłat i Przekształceń Własnościowych

Kierownik Referatu
Joanna Sobkowiak-Pałasz
tel.: 61 8410-732


Pracownicy Referatu:  
tel.: 61 8410-534
tel.: 61 8410-732
tel.: 61 2228-960

tel.: 61 8410-738

Zadania Referatu Opłat i Przekształceń Własnościowych:

 1. naliczanie i aktualizowanie opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego oraz prawa trwałego zarządu,
 2. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,


Referat ds. Zwrotów

Pracownicy Referatu:
tel.: 61 8418-833
tel.: 61 8418-834
tel.: 61 8418-837
tel.: 61 8418-836

Zadania Referatu ds. Zwrotów:

Sporządzanie decyzji o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, odmowie zwrotu lub wznowieniu postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania.


Referat Regulacji Prawnych

Pracownicy Referatu:

tel.: 61 2269-242
tel.: 61
8410-781
tel.: 61 8410-782
tel.: 61 8418-838

Zadania Referatu Regulacji Prawnych:

 1. regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa łącznie z postępowaniem wieczystoksięgowym,

 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających tytuł własności Skarbu Państwa w toczących się przed Wojewodą Wielkopolskim postępowaniach komunalizacyjnych i o nabycie tytułu własności z mocy prawa dla gmin i innych jednostek organizacyjnych z terenu Powiatu Poznańskiego ,

 • przygotowanie i opracowania dokumentacji w sprawach prowadzonych przed Wojewodą Wielkopolskim, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi  dotyczących postępowań o zwrot majątków ziemskich przejętych na podstawie dekretu PKWN o reformie rolnej i innych przepisów dotyczących nieruchomości rolnych,

 •  przygotowanie i opracowania dokumentacji w sprawach dotyczących uwłaszczenia Polskich Kolei Państwowych z mocy prawa oraz na podstawie decyzji administracyjnych,

 •  przygotowanie i opracowanie dokumentacji na potrzeby czynności podejmowanych przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa w ramach zastępstwa procesowego Skarbu Państwa ,

 • przygotowanie i opracowania dokumentacji w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego i innych kościołów oraz gmin i związków wyznaniowych przed odpowiednimi organami państwowymi ds.wyznaniowych (komisje regulacyjne),

2. prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Poznańskiego.

  Zobacz także:
 ⇒ SPRAWY
 ⇒ § 38 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa - zadania Wydziału Nieruchomości
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Dagoń
  data wytworzenia: 2008-04-10
 • opublikował: Dagoń Janusz
  data publikacji: 2003-06-14 14:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-25 09:16

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Wydziale Nieruchomości

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawa z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
- ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
- ustawa z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniach w sprawach dotyczących pomocy publicznej
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
- ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogródkach działkowych
- ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece
- ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowy

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy:
     - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
     - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
     - osoby te kwestionują prawidłowość danych,
     - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
     - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • opublikował: Pieczyński Maciej
  data publikacji: 2021-06-14 15:08
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-14 15:16

drukuj całą stronę

Banery