BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

WYDZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań


Dyrektor Wydziału
Krystyna Gola
tel.: 61 8418-832
e-mail: krystyna.gola@powiat.poznan.pl
ul. Słowackiego 8, IV piętro

Zastępca Dyrektora Wydziału
Renata Wyrwa
tel.: 61 8418-840
e-mail: renata.wyrwa@powiat.poznan.pl
ul. Słowackiego 8, IV piętro


Referat Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Referatu
Marta Bocian
tel.: 61 8410-531
e-mail: marta.bocian@powiat.poznan.pl

Pracownicy Referatu:
tel.: 61 8410-536
tel.: 61 8410-656
tel.: 61 8410-683
tel.: 61 8410-733
tel.: 61 8410-734
tel.: 61 8410-761
tel.: 61 2228 852

Zadania Referatu Gospodarki Nieruchomościami:

 1. sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, w trybie art. 204, 207, 207a, 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 65)
 2. oddawanie nieruchomości jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd oraz stwierdzanie wygaśnięcia trwałego zarządu,
 3. przekazywanie nieruchomości na cele szczególne oraz dokonywanie obrotu tymi nieruchomościami,
 4. orzekanie o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości oraz o zwrocie wypłaconego odszkodowania lub nieruchomości zamiennej,
 5. orzekanie o wywłaszczeniu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz ustalaniem odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości,
 6. wydawanie w drodze decyzji zezwoleń na zajęcie nieruchomości w celu ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomości,
 7. ustalanie w drodze decyzji odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe,
 8. dokonywanie regulacji stanu prawnego nieruchomości (między innymi dziedziczenie ustawowe Skarbu Państwa, współwłasność, oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa ich posiadaczom spełniającym przesłanki art. 207 ustawy o gospodarce nieruchomościami),
 9. występowanie do sądów powszechnych z wnioskami o regulacje ksiąg wieczystych (między innymi o wpis prawa własności, założenie księgi wieczystej, o wpis lub wykreślenie wzmianki o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego, wpis lub wykreślenie hipoteki),
 10. decyzje dotyczące nieodpłatnego nadawania na własność działki emerytalnej pochodzącej z gospodarstwa rolnego przekazanego Skarbowi Państwa za rentę osobie która przekazała gospodarstwo lub jej zstępnemu,
 11. decyzje dotyczące nieodpłatnego nadania na własność działki gruntu obejmującej budynki, w których znajdują się przydzielone do bezpłatnego korzystania lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarskie osobie, która przekazała gospodarstwo rolne na Skarb Państwa lub jej zstępnemu,
 12. decyzje dotyczące nieodpłatnego nadania na własność działki gruntu, na której znajdują się budynki ze zdanego na własność Skarbu Państwa gospodarstwa rolnego właścicielowi budynku,
 13. decyzje dotyczące nadania na własność nieruchomości rolnej w trybie art. 6 z 18 kwietnia 1955 roku (Dz. U. z 1959r. Nr 14, poz. 78 ze zm.).
                                    

Referat Opłat i Przekształceń Własnościowych

Kierownik Referatu
Joanna Sobkowiak-Pałasz
tel.: 61 8410-732


Pracownicy Referatu:  
tel.: 61 8410-534
tel.: 61 8410-732
tel.: 61 2228-960

tel.: 61 8410-738
     

Zadania Referatu Opłat i Przekształceń Własnościowych:

 1. naliczanie i aktualizowanie opłat z tytułu prawa użytkowania wieczystego oraz prawa trwałego zarządu,
 2. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,


Referat ds. Zwrotów

Pracownicy Referatu:
tel.: 61 8418-833
tel.: 61 8418-834
tel.: 61 8418-837
tel.: 61 8418-836

Zadania Referatu ds. Zwrotów:

Sporządzanie decyzji o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości, odmowie zwrotu lub wznowieniu postępowania o zwrot wywłaszczonych nieruchomości stanowiących własność Miasta Poznania.


Referat Regulacji Prawnych

Pracownicy Referatu:

tel.: 61 8418-838
tel.: 61 8418-839
tel.: 61 8418-781
tel.: 61 8418-782

Zadania Referatu Regulacji Prawnych:

 1. regulacja stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa łącznie z postępowaniem wieczystoksięgowym,

 • wydawanie zaświadczeń potwierdzających tytuł własności Skarbu Państwa w toczących się przed Wojewodą Wielkopolskim postępowaniach komunalizacyjnych i o nabycie tytułu własności z mocy prawa dla gmin i innych jednostek organizacyjnych z terenu Powiatu Poznańskiego ,

 • przygotowanie i opracowania dokumentacji w sprawach prowadzonych przed Wojewodą Wielkopolskim, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi  dotyczących postępowań o zwrot majątków ziemskich przejętych na podstawie dekretu PKWN o reformie rolnej i innych przepisów dotyczących nieruchomości rolnych,

 •  przygotowanie i opracowania dokumentacji w sprawach dotyczących uwłaszczenia Polskich Kolei Państwowych z mocy prawa oraz na podstawie decyzji administracyjnych,

 •  przygotowanie i opracowanie dokumentacji na potrzeby czynności podejmowanych przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa w ramach zastępstwa procesowego Skarbu Państwa ,

 • przygotowanie i opracowania dokumentacji w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego i innych kościołów oraz gmin i związków wyznaniowych przed odpowiednimi organami państwowymi
  ds.wyznaniowych (komisje regulacyjne),

2. prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Poznańskiego.

  Zobacz także:
 ⇒ SPRAWY
 ⇒ § 38 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa - zadania Wydziału Nieruchomości
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Dagoń
  data wytworzenia: 2008-04-10
 • opublikował: Dagoń Janusz
  data publikacji: 2003-06-14 14:12
 • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-26 09:31

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 50535
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2021-03-26 09:31
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-05-06 18:34