BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań 

Dyrektor Wydziału
Małgorzata Waligórska
tel.: 61 8410-582
e-mail: malgorzata.waligorska@powiat.poznan.pl
II piętro, pok. 203

Z-ca Dyrektora Wydziału 
Anna Orczewska

tel. 61 8410-578
e-mail: anna.orczewska@powiat.poznan.pl
II piętro, pok. 207A

Informacje ogólne:
Elżbieta Stranz
tel. 61 8410-552
e-mail: elzbieta.stranz@powiat.poznan.pl, sekretariatos@powiat.poznan.pl
II piętro, pok. 203A


Geolog Powiatowy
Stanisława Krzyżanowska
tel.: 61 8410-692, 61 8418-817
e-mail: stanislawa.krzyzanowska@powiat.poznan.pl
II piętro, pok. 223

Zadania:

 • udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż
 • zatwierdzanie dokumentacji hydrogeologicznych, geologiczno - inżynierskich i geologicznych złóż kopalin
 • zatwierdzanie projektów robót geologicznych
 • przyjmowanie zgłoszeń projektów robót geologicznych obejmujących wyłącznie wiercenia w celu wykorzystania ciepła ziemi

Referat ds. gospodarki odpadami i środowiska

Kierownik Referatu
Dominik Olejniczak
tel.: 61 8410-541
e-mail: dominik.olejniczak@powiat.poznan.pl
II piętro, pok. 207A

Pracownicy Referatu:
tel.: 61 8410-551
tel.: 61 8410-580
tel.: 61 8410-547

tel.  61 8410-509

Zadania Referatu:

 • wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów
 • wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów
 • wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów
 • prowadzenie spraw dotyczących ochrony przed hałasem z działalności gospodarczej
 • wydawanie pozwoleń zintegrowanych
 • przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko
 • koordynowanie prac nad sporządzaniem powiatowego programu ochrony środowiska
 • opiniowanie gminnych programów ochrony środowiska

Referat ds. ochrony powietrza, wód i edukacji ekologicznej

Kierownik Referatu
Agata Sibila
tel.: 61 8410-750
e-mail: agata.sibila@powiat.poznan.pl
II piętro, pok. 203A


Pracownicy Referatu:
tel.: 61 8410-579
tel.: 61 2269-211
tel.: 61 8410-545

Zadania Referatu:

 • wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • wydawanie zezwoleń na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i innych substancji
 • wydawanie kart wędkarskich oraz kart łowiectwa podwodnego
 • rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m
 • nadzór nad spółkami wodnymi
 • wydawanie zezwoleń na przegradzanie sieciowymi urządzeniami połowowymi wody płynącej
 • udostępnianie informacji o środowisku
 • edukacja ekologiczna
 • szkolenia z zakresu ochrony środowiska
 • prowadzenie spraw związanych z finansowaniem ochrony środowiska

Referat ds. przyrody i leśnictwa

Kierownik Referatu
Marzena Pawłowska
tel.: 61 8418-809
e-mail: marzena.pawlowska@powiat.poznan.pl
II piętro, pok. 204A

W sprawie wydawania zaświadczeń dotyczących objęcia działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ut. 3 ustawy o lasach informacje pod numerem telefonu:
61 8410-507
61 8410-577
61 2269 251

Pracownicy Referatu:
tel.: 61 8410-765
tel.: 61 8410-581
tel.: 61 8410-787
tel.: 61 2269-225

Zadania Referatu:

 • rejestracja zwierząt i roślin podlegających ograniczeniom przewozowym (CITES)
 • wydawanie zezwoleń na hodowlę chartów rasowych i ich mieszańców
 • prowadzenie spraw związanych z łowiectwem
 • prowadzenie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa
 • wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości należących do gmin powiatu poznańskiego

Referat ds. ochrony gruntów rolnych

Kierownik Referatu
Paweł Wielgosz
tel.: 61 8410-555
e-mail: pawel.wielgosz@powiat.poznan.pl
II piętro, pok. 204


Zadania Referatu:

 • wydawanie decyzji zezwalających na trwałe wyłączenie objętych ochroną gruntów z produkcji rolnej przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę określonej inwestycji bądź o zmianie użytkowania obiektu budowlanego
 • wydawanie zaświadczeń (na etapie realizacji inwestycji) w stosunku do gruntów, które nie podlegają wyłączeniu
 • wydawanie decyzji zezwalających na czasowe bądź trwałe wyłączenie objętych ochroną gruntów z produkcji rolnej przed rozpoczęciem eksploatacji kopaliny
 • wydawanie decyzji przekazujących w przypadku zmiany osoby zobowiązującej do rekultywacji gruntów praw i obowiązków wynikających z wcześniej wydanych decyzji
 • wydawanie decyzji ustalających osobę zobowiązaną do rekultywacji gruntów
 • wydawanie decyzji ustalających kierunek i termin rekultywacji gruntów
 • wydawanie decyzji uznających rekultywację gruntów za zakończoną
 • wydawanie decyzji wygaszających decyzje zezwalające na czasowe wyłączenie gruntów w związku z przeprowadzoną w kierunku rolnym rekultywacją
 • uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych

Informacje w sprawie wyłączenia gruntu rolnego z produkcji i rekultywacji gruntu udzielane są pod nr telefonów:

tel. 61 8410-561 Gminy: Kostrzyn Wlkp., Rokietnica, Luboń, Dopiewo,
tel. 61 8410-560 Gminy: Tarnowo Podgórne, Murowana Goślina,
tel. 61 8410-558 Gminy: Komorniki, Mosina, Buk, Stęszew, Puszczykowo,
tel. 61 8410-563 Gminy: Czerwonak, Pobiedziska, Suchy Las,
tel. 61 2228-989 Gmina: Swarzędz, Kleszczewo, Kórnik,

tel. 61 8410-576 i 61 8418-827: uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu inwestycji celu publicznego w zakresie ochrony gruntów rolnych.
 

  Zobacz także:
 ⇒ SPRAWY
 ⇒ § 39 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa - Zadania Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
 • opublikował: Agata Sibila
  data publikacji: 2003-06-26 09:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-30 08:39

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W WYDZIALE OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez   e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:

 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 • ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym
 • ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 • ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych
 • ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu się odpadów
 • ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach
 • ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
 • ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie
 • ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
 • ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
 • ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
 • ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw
 • ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji
 • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z 30 października 2017 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej 
 • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • ustawy z dnia 30 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.

5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:
     - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
     - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
     - osoby te kwestionują prawidłowość danych,
     - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
     - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom,  których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agata Sibila
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2019-05-22 08:47
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-26 10:19

drukuj całą stronę

Banery