BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


WYDZIAŁ RADCÓW PRAWNYCH

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Dyrektor Wydziału
Alicja Piątkowska
tel.: 61 8410-573
e-mail: alicja.piatkowska@powiat.poznan.pl
III piętro, pok. 332

Pracownicy Wydziału:
tel.: 61 8410-680, 61 8410-569
III piętro,  pok. 331, 332

Do zadań Wydziału Radców Prawnych „RP" należą czynności związane między innymi z:

 1. udziałem w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych Rady, Zarządu i Starosty, opiniowaniem ich pod względem redakcyjnym i prawnym,  
 2. opiniowaniem projektów aktów prawnych przekazywanych do konsultacji Zarządowi,
 3. udzielaniem wyjaśnień i sporządzaniem opinii prawnych dla potrzeb Rady, Zarządu, Starosty, dyrektorów wydziałów i stanowisk samodzielnych,
 4. udziałem w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Powiat, opiniowaniem projektów tych umów i porozumień,
 5. wykonywaniem zastępstwa procesowego przed sądami polskimi w sprawach dotyczących działania organów Powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (w sprawach przekraczających zakres pełnomocnictw udzielonych tym jednostkom) oraz Starosty jako reprezentanta Skarbu Państwa,                                         
 6. wykonywaniem nadzoru prawnego nad egzekucją należności budżetu Powiatu i Skarbu Państwa oraz współdziałaniem w podejmowaniu czynności w zakresie postępowania egzekucyjnego,
 7. informowaniem Zarządu, Starosty i kierowników komórek organizacyjnych o:
  a) zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności organów Powiatu,
  b) uchybieniach w działalności Starostwa w zakresie przestrzegania prawa i skutkach prawnych tych uchybień oraz innych okolicznościach mogących wywołać niekorzystne dla Powiatu konsekwencje,
 8. uczestniczeniem w kontroli nad stosowaniem przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w wydziałach Starostwa,
 9. współpracą z wydziałami i stanowiskami samodzielnymi Starostwa w  sprawach wymagających  opinii i konsultacji prawnych oraz w sprawach procesowych, związanych z zakresem działania wydziałów.

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Nowak
  data wytworzenia: 2003-06-12
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2003-06-12 13:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-25 08:28

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W Wydziale Radców Prawnych

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.:
a) kodeks postępowania cywilnego, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przepisy dotyczące egzekucji roszczeń, różne przepisy prawa materialnego.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących   archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:
    - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
    - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
    - osoby te kwestionują prawidłowość danych,
    - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
   - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • opublikował: Bartosz Kurek
  data publikacji: 2018-05-30 10:21
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-26 10:22

drukuj całą stronę

Banery