BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


WYDZIAŁ AUDYTU I KONTROLI

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Dyrektor Wydziału
Lucyna Jankowska
tel.: 61 8418-813
e-mail: lucyna.jankowska@powiat.poznan.pl
I piętro, pok. 136

Z-ca Dyrektora Wydziału
Karolina Mądrzak
tel.: 61 2228-966
e-mail: karolina.madrzak@powiat.poznan.pl
I piętro, pok. 133

Pełnomocnik Starosty Poznańskiego ds. Systemu Zarządzania Jakością
Dorota Kuklińska
tel.: 61 8410-693
e-mail: dorota.kuklinska@powiat.poznan.pl
I piętro, pok. 132

Pracownicy Wydziału:
tel.: 61 2228-858
tel.: 61 8410-669
tel.: 61 8418-815
I piętro, pok. 132, 133

Do zadań Wydziału należą czynności związane między innymi z:

 1. prowadzeniem postępowań kontrolnych w komórkach organizacyjnych Starostwa oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu (kontrola instytucjonalna) na podstawie przepisów prawa i regulacji wewnętrznych,
 2. prowadzeniem kontroli wykorzystywania środków publicznych przekazywanych z budżetu Powiatu innym podmiotom na podstawie przepisów prawa i regulacji wewnętrznych,
 3. audytem wewnętrznym, określonym w przepisach prawa, zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego, kartą audytu wewnętrznego i kodeksem etyki audytora wewnętrznego,
 4. systemem zarządzania jakością, wynikającym z przyjętej polityki jakości.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mariusz Strzyżewski
  data wytworzenia: 2009-06-30
 • opublikował: Tomasz Sobkowiak
  data publikacji: 2009-07-01 07:57
 • zmodyfikował: Tomasz Sobkowiak
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-31 16:49

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w wydziale Audytu i Kontroli

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 • Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu
 • Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego  dla  jednostek  sektora  finansów  publicznych
 1. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
 2. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

          a) dostępu do swoich danych osobowych,

          b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

          c) żądania usunięcia danych, gdy:

               - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

               - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

          d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

               - osoby te kwestionują prawidłowość danych,

               - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,

               - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
 3. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2021-06-21 10:02

drukuj całą stronę

Banery