BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań

Dyrektor Wydziału
Paweł Kurosz
tel.: 61 8410-546
fax: 61 8410-691
e-mail: pczk@powiat.poznan.pl
II piętro, pok. 210 segment B

Z-ca Dyrektora Wydziału
Łukasz Sobolewski
tel.: 61 8418-814
II piętro, pok. 209 segment B

Stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnej
Roman Śmietana
tel.: 61 8410-593
II piętro, pok. 209

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel.: 61 8418-814; 61 8410-760
e-mail: pczk@powiat.poznan.pl
II piętro, pok. 209

Stanowisko ds. bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego
Dariusz Fleischer
tel.: 61 8418-801
II piętro, pok. 209

Stanowisko s. organizacyjnych
Żaneta Draszanowska
tel.: 61 2228-976
II piętro, pok. 209

Do podstawowych zadań Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego:

 1. monitorowaniem stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie Powiatu Poznańskiego,
 2. obsługą Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Poznańskiego,
 3. realizowaniem zadań samorządu powiatowego, dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych,
 4. współpracą ze służbami, inspekcjami i strażami szczebla powiatowego oraz terenowymi organami administracji wojskowej i innymi instytucjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w celu właściwej realizacji zadań,

2. w zakresie zarządzania kryzysowego:

 1. realizowaniem zadań dotyczących planowania cywilnego, w tym opracowaniem i aktualizowaniem Planu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego,
 2. zapewnieniem przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
 3. monitorowaniem, analizą i przygotowaniem propozycji oceny zagrożeń,
 4. obsługą Zespołu Zarządzania Kryzysowego Powiatu Poznańskiego,
 5. udziałem w wykonywaniu zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej na terenie Powiatu Poznańskiego,

3. w zakresie spraw obrony cywilnej:

 1. udziałem w wykonywaniu zadań z zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Powiatu,
 2. opracowaniem i aktualizacją Planu Obrony Cywilnej Powiatu Poznańskiego

4. w zakresie spraw obronnych:

 1. udziałem w wykonywaniu zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym:
  a) udziałem w planowaniu operacyjnym w ramach przygotowań obronnych państwa,
  b) udziałem w przygotowaniu systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,
  c) udziałem w realizacji zadań wynikających z obowiązku państwa gospodarza,
  d)
  udziałem w realizacji współpracy cywilno-wojskowej,
  e) udziałem w planowaniu i organizacji świadczeń na rzecz obrony,
  f) organizowaniem akcji kurierskiej,
 2. organizowaniem i współudziałem w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej.

 


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.:

- ustawa o samorządzie powiatowym,

- ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa o policji,

- ustawa o Państwowej Straży Pożarnej,

- ustawa o ochronie przeciwpożarowej,

- ustawa o zarządzaniu kryzysowym,

- ustawy Prawo wodne,

- ustawa o stanie klęski żywiołowej,

- ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
- ustawa o finansach publicznych,

- ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- ustawa Prawo zamówień publicznych.

4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

                      d.   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sobolewski Łukasz
 • opublikował: Draszanowska Żaneta
  data publikacji: 2003-07-01 13:20
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-07 08:14

drukuj całą stronę

Banery