BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I ZDROWIA

ul. Słowackiego 8
60-823 Poznań
I piętro pok. 104, 118, 119

Dyrektor Wydziału
Elżbieta Tonder
tel.: 61 8410-556
e-mail: elzbieta.tonder@powiat.poznan.pl

Zastępca Dyrektora Wydziału
Maciej Matuszewski
tel. 61 8410-533
e-mail: maciej.matuszewski@powiat.poznan.pl

Pracownicy Wydziału:

tel.  61 8418-816
tel.  61 8418-822
tel.  61 2269-245


Do  zadań Wydziału należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie promocji i ochrony zdrowia:

 1. opracowywaniem,  wdrażaniem, realizowaniem i finansowaniem programów polityki zdrowotnej,  kierowanych do mieszkańców Powiatu,
 2. nadzorem właścicielskim nad Szpitalem w Puszczykowie im. prof. S. T. Dąbrowskiego Spółka Akcyjna,
 3. ustalaniem rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu,
 4. dostarczaniem na pisemne żądanie Wojewody informacji niezbędnych do sporządzania  projektu aktualizacji wojewódzkiego planu działania systemu ratownictwa medycznego oraz opiniowaniem jego aktualizacji,
 5. realizowaniem zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz przekazywaniem informacji w tym zakresie właściwemu wojewodzie,

2. w zakresie spraw społecznych, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:

 1. prowadzeniem spraw należących do kompetencji organu prowadzącego  w odniesieniu do placówek  opiekuńczo-wychowawczych i innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 2. realizowaniem porozumień zawartych między powiatami, dotyczących wzajemnych  rozliczeń finansowych  w  zakresie   umieszczania  dzieci w pieczy zastępczej,
 3. zlecaniem organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz zadań z zakresu administracji rządowej z obszaru nieodpłatnej pomocy prawnej,
 4. działaniami związanymi z realizacją zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym zapewnianiem miejsc w izbie wytrzeźwień dla mieszkańców powiatu,
 5. prowadzeniem punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu, zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy  prawnej oraz edukacji prawnej,

3. w  zakresie wspierania osób niepełnosprawnych:

 1. prowadzeniem bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
 2. udzielaniem informacji, dotyczących ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych,
 3. realizowaniem zawartych porozumień i umów w  zakresie dofinansowania rehabilitacji mieszkańców Powiatu Poznańskiego w warsztatach terapii zajęciowej,

4. w zakresie udzielania pomocy repatriantom, kombatantom i osobom represjonowanym oraz posiadaczom Karty Polaka, będących zadaniami z zakresu administracji rządowej:

 1. udzielaniem pomocy repatriantom, dotyczącej aktywizacji zawodowej,
 2. przyznawaniem w drodze decyzji administracyjnej pomocy na częściowe pokrycie, poniesionych przez repatrianta kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego  w miejscu osiedlenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. wypłacaniem kwot stanowiących równowartość pomocy przyznanej repatriantowi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub Starostę Poznańskiego,
 4. zapewnieniem opieki zdrowotnej i usług opiekuńczych dla kombatantów i osób represjonowanych,
 5. wypłatą świadczeń pieniężnych posiadaczom Karty Polaka,

5. w zakresie spraw obywatelskich:                                                                                                                     

 1. wydawaniem zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków z obcego państwa w porozumieniu z właściwym inspektorem sanitarnym,
 2. przewozem, na wniosek właściwego organu, zwłok osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych, do zakładu medycyny sądowej, a w razie jego braku na obszarze Powiatu-do najbliższego szpitala mającego prosektorium, celem ustalenia przyczyny zgonu,
 3. powołaniem osób do stwierdzenia zgonu i jego przyczyny oraz wystawieniem karty zgonu osobom zmarłym na terenie powiatu,

6. w zakresie współpracy:

 1. z organizacjami pozarządowymi w zakresie ochrony zdrowia w tym profilaktyki i promocji zdrowia, w zakresie zadań pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych,
 2. z Powiatową Radą Rynku Pracy i Powiatową Społeczną Radą do spraw Osób   Niepełnosprawnych,
 3. współpracą i koordynowaniem działań związanych z prawidłową realizacją zadań Powiatu, dotyczących pomocy społecznej, osób niepełnosprawnych i aktywizacji bezrobotnych wykonywanych przez powiatowe jednostki organizacyjne pomocy społecznej, służby zatrudnienia a w szczególności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy.

 

  Zobacz także:
 ⇒ Sprawy
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Matuszewski
  data wytworzenia: 2003-07-10
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2003-07-10 12:42
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-03-02 08:56

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:

 • Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej
 • Ustawa z 11.09.2015 r. o zdrowiu publicznym
 • Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 9.11.2000 r. o repatriacji
 • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
 • Ustawa z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Ustawa z dnia 9.06.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • Ustawa z dnia 31.01.1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
 • Ustawa z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej
 • Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 • Ustawa z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych
 • Ustawa z dnia 7.09.2007 r. o Karcie Polaka

4Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

                   d.   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Matuszewski
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2018-05-25 12:02
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2021-04-30 11:44

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8410-500
faks:(+48) 61 8480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 21000
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2021-04-30 11:44
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2021-05-06 18:34