BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

BIURO POWIATOWEGO RZECZNIKA KONSUMENTÓW

ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań

Marek Radwański
tel. 61 8418-830
tel. 61 8418-831
e-mail: rzecznik.konsumentow@powiat.poznan.pl
ul. Słowackiego 8, parter, pok. 032

Do zadań Biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów  „RK” należą zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumenta, określone w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, a także określone w innych przepisach.

 


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Biurze Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Poznaniu

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez
e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa w celu realizacji zadań wynikających  z art. 42  ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798 z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora, tj., w zależności od kategorii archiwalnej sprawy termin ten wyniesie 5 lub 10 lat albo bezterminowo.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, ma prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

                   d.   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • kwestionuje prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pani/Pan  sprzeciwia się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Panu, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jednakże ich niepodanie może wpłynąć na odmowę podjęcia działań, przebieg lub wynik prowadzonej sprawy.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Jeżeli Pani/Pan jest konsumentem, to odbiorcami danych będą podmioty określone w przepisach prawa, a także przedsiębiorca, z którym Pani/Pan pozostaje w sporze.

  Zobacz także:
 ⇒ Rzecznik Konsumentów
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marek Radwański
  data wytworzenia: 2004-01-19
 • opublikował: Dawid Kaczmarek
  data publikacji: 2003-06-12 14:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-30 08:12

drukuj całą stronę

Banery