BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

WYDZIAŁ DRÓG I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań

Dyrektor Wydziału:
Maciej Andraszyk
tel. 61 8410-673
e-mail: maciej.andraszyk@powiat.poznan.pl
ul. Słowackiego 8, I piętro, pok. 141

Z-ca Dyrektora Wydziału:
Joanna Kostrzewska
tel. 61 8410-690
e-mail: joanna.kostrzewska@powiat.poznan.pl
ul. Słowackiego 8, I piętro, pok. 142

Pracownicy Wydziału:

ul. Słowackiego 8, I piętro, pok. 142

 

- w zakresie zarządzania ruchem i bezpieczeństwa ruchu drogowego:

tel. 61 2269-200

tel. 61 2269-205

tel. 61 2269-226

tel. 61 8410-690

 

- w zakresie dróg publicznych:

tel. 61 8410-690

tel. 61 8410-796

tel. 61 2269-249

 

- w zakresie opiniowania i uzgadniania dokumentacji planistycznej:

tel. 61 8410-562

tel. 61 8410-796

tel. 61 8410-742

 

- w zakresie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

tel. 61 8410-562

tel. 61 8410-796

tel. 61 8410-742

Do zadań Wydziału należą czynności związane między innymi z:

1. w zakresie zarządzania ruchem i bezpieczeństwa ruchu drogowego:

 1. wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych,
 2. uzgadnianiem wykorzystania w sposób szczególny dróg publicznych powiatowych i gminnych,
 3. uzgadnianiem wykorzystania dróg publicznych powiatowych i gminnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby imprez o charakterze religijnym,
 4. rozpatrywaniem projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu,
 5. opracowywaniem lub zlecaniem do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu,
 6. zatwierdzaniem organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów na drogach publicznych powiatowych i gminnych,
 7. przekazywaniem zatwierdzonych organizacji ruchu do realizacji,
 8. przechowywaniem projektów organizacji ruchu i prowadzeniem ich ewidencji,
 9. kontrolowaniem na drogach publicznych powiatowych i gminnych wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektów organizacji ruchu,
 10. kontrolowaniem na drogach publicznych powiatowych i gminnych prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, umieszczonych oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu,
 11. opiniowaniem projektów stałej organizacji ruchu na drogach krajowych i wojewódzkich w zakresie skrzyżowania z drogami powiatowymi i gminnymi,
 12. opiniowaniem projektów strefy płatnego parkowania,
 13. opiniowaniem geometrii drogi w projektach budowlanych,
 14. współpracą w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, Policją oraz innymi jednostkami,

2. w zakresie dróg publicznych:

 1. współpracą z Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu,
 2. współpracą z innymi zarządcami dróg,
 3. realizowaniem zadań wynikających z zawartych porozumień z burmistrzami miast na terenie powiatu poznańskiego, wykonujących funkcje zarządcy dla dróg powiatowych, przebiegających w granicach administracyjnych miast,
 4. realizowaniem zadań wynikających z zawartych porozumień w sprawie powierzenia gminom zarządzania drogami powiatowymi,
 5. realizowaniem zadań wynikających z zawartych umów w sprawie udzielenia pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na realizację zadań na drogach publicznych,
 6. opiniowaniem zaliczenia lub pozbawienia kategorii drogi gminnej na terenie powiatu lub kategorii drogi powiatowej na terenie powiatu sąsiedniego,
 7. zaliczaniem i pozbawianiem dróg kategorii dróg powiatowych,
 8. ustalaniem przebiegu dróg powiatowych,
 9. wprowadzaniem zakazu pędzenia zwierząt na określonych drogach lub obszarach oraz w określonym czasie,
 10. sprawdzaniem projektów budowlanych we wnioskach o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 11. wydawaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla dróg powiatowych i gminnych,
 12. wydawaniem dzienników budowy dla inwestycji wykonywanych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,

3. w zakresie opiniowania i uzgadniania dokumentacji:

 1.  uzgadnianiem następujących projektów:

  a) miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zadań samorządowych,

  b) decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie zadań samorządowych

 2. opiniowaniem projektów planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
 3. opiniowaniem projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
 4. opiniowaniem dokumentacji w sprawie uzyskania następujących decyzji:
  a) zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
  b) o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej,
  c) o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,
  d) o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego,
  e) o ustaleniu lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej,
  f) o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych,
  g) o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej

 


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

w Wydziale Dróg i Gospodarki Przestrzennej

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy ulicy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail:  iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509  Poznań.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.:

 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
 • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 • ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
 • ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 • ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
 • ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
 • ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku
 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
 • ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
 • ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
 • ustawy dnia 8 lipca 2010 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach
 • rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

4Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych, gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

       d.   żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.

  Zobacz także:
 ⇒ SPRAWY
 ⇒ WYKAZY
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kostrzewska
  data wytworzenia: 2009-11-27
 • opublikował: Kostrzewska Joanna
  data publikacji: 2003-06-12 13:39
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-25 13:14

Wszystkie sprawy dotyczące zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (należące do kompetencji starosty i zarządcy drogi) rozpatrywane są przez:

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu,
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań.

drukuj całą stronę

Banery