BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Na podstawie Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (UPoRD) oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z dnia 18.10.2011r. Nr 222 poz.1321), w dniu 19.10.2012r. wchodzą w życie zmiany w zakresie Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 ze zm.).

Zmiany dotyczą w szczególności wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych. Wprowadza się zezwolenia kategorii od I do VII.

Zgodnie z art.64a UPoRD właściwy zarządca drogi wydaje zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego, w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca. Zezwolenie uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu i wydaje się w terminie 7 dni roboczych dla podmiotu wskazanego we wniosku. Zgodnie z Załącznikiem do UPoRD pn. „Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego”, zezwolenia kategorii I wydaje się dla pojazdów o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych, a także o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5t.

Do kompetencji właściwego zarządcy drogi należeć będzie również:

- określenie warunków przejazdu, lub zgłoszenie uzasadnionego sprzeciwu, dla pojazdu nienormatywnego przez most lub wiadukt w przypadku wydawanych przez GDDKiA zezwoleń kategorii V.

- uzgadnianie z GDDKiA wyznaczonej trasy przejazdu dla zezwoleń kategorii VII.

Zmiany przepisów dotyczą również kompetencji starosty. Zgodnie z art.64b UPoRD właściwy starosta ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu wydaje zezwolenie kategorii II na przejazd pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego. Zezwolenie wydaje się w terminie 3 dni roboczych. Zezwolenia te zastąpią aktualne zezwolenia na czas nieokreślony.

Z kolei, zgodnie z art.64c UPoRD właściwy starosta ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu (zgodne z siedzibą podmiotu wykonującego przejazd wskazanego dodatkowo we wniosku) wydaje zezwolenie kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego. Terminy zezwoleń ustala się na 1, 6, 12 i 24 miesiące.  Zezwolenie wydaje się w terminie 3 dni roboczych. Zezwolenia te zastąpią aktualne zezwolenia na czas określony.

Zwracam szczególną uwagę na określenie w UPoRD właściwości miejscowej starosty, co oznaczać będzie, że rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone przez wnioskodawców, których siedziby (bądź siedziby podmiotów wykonujących przejazd wskazanych dodatkowo we wnioskach) znajdują się na terenie POWIATU POZNAŃSKIEGO. Nie będą rozpatrywane wnioski wnioskodawców z terenu MIASTA POZNANIA lub innych powiatów.

Wzory wniosków i zezwoleń, a także szczegółowe wysokości opłat ustalone są w poniższych przepisach prawnych:

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.U. 2012.366),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. 2012.764),

- art. 64 – 64 i  Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.).

W związku z powyższymi zmianami, proszę o kierowanie wniosków o wydanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznań.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Andraszyk
  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2012-10-09 10:36
  • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    ostatnia modyfikacja: 2021-10-22 12:38

« wstecz

Banery