BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony


SAMODZIELNE STANOWISKO DS. STRATEGII ROZWOJU POWIATU POZNAŃSKIEGO

ul. Jackowskiego 8, 60-509 Poznań

Kamila Wojszcz
tel.:
61 8410-769
e-mail: kamila.wojszcz@powiat.poznan.pl
I piętro, pok. 103 C

Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego należą czynności związane między innymi z:

 1. udziałem w tworzeniu, monitoringu i ewaluacji Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego,
 2. przygotowywaniem analiz, opracowań, harmonogramów i raportów, dotyczących inwestycji oraz osiągnięć Powiatu,
 3. prowadzeniem bazy realizowanych inwestycji,
 4. analizowaniem otoczenia w szczególności w zakresie kierunków rozwoju,
 5. analizowaniem i raportowaniem danych statystycznych, dotyczących Powiatu Poznańskiego oraz Metropolii Poznań,
 6. przygotowywaniem materiałów promocyjno-informacyjnych, dotyczących Strategii Rozwoju Powiatu Poznańskiego.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kamila Wojszcz
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2016-11-03 13:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-25 09:09

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ROZWOJU STRATEGII POWIATU POZNAŃSKIEGO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
  Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa:

ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,

ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

 1. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
 2. Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora:

         a) dostępu do swoich danych osobowych,
         b) sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
         c) usunięcia danych gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

         d) ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 3. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

 

 

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2021-06-17 14:07

drukuj całą stronę

Banery