BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka

Jeśli posiadasz Kartę Polaka i z tego powodu złożysz wniosek o pobyt stały  możesz ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego przeznaczonego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego „świadczeniem pieniężnym”.

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego możesz złożyć:

 • osobiście
  w Poznaniu w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  Poznań, pl. Wolności 17, IV piętro
  poniedziałek   9:30 - 18:00
  wtorek-piątek 8:15 - 15:15
 • wybierając w biletomacie kolejkę  J

Wizytę w celu złożenia wniosku możesz zarezerwować wcześniej

 • poprzez stronę internetową:  rejestracja.poznan.uw.gov.pl wybierając kolejkę F – złożenie wniosku

lub

 • telefonicznie pod numerem infolinii      61 850 87 77,

Sprawdź stan kolejek https://www.poznan.uw.gov.pl/rejestracja/

 • w jednej z delegatur urzędu

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego możesz złożyć wraz z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt stały w ramach jednej wizyty:

 • pocztą na adres:
  Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
  pl. Wolności 17
  61-739 Poznań

 

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego możesz złożyć jeśli:

 • złożyłeś po dniu 01.01.2017 r. wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka i od daty złożenia wniosku o pobyt stały nie minął okres 3 miesięcy,
 • po dniu 01.01.2017 r. składasz jednocześnie wniosek o pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka.

Jeżeli wniosek o pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka złożyłeś przed 1 stycznia 2017 r., nie możesz otrzymać świadczenia pieniężnego.

Pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego złożony po upływie 3 miesięcy od daty złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały pozostawia się bez rozpoznania. 

 

Komu przysługuje świadczenie pieniężne?

Świadczenie pieniężne przysługuje:

 • osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego i spełnia warunki do jego przyznania,,
 • małżonkowi, który przebywa z wnioskodawcą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • małoletnim dzieciom pozostającym pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka, przebywającym z nim (i) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie pieniężne przyznawane jest jednorazowo. Oznacza to, że jeżeli zostaniesz objęty świadczeniem na okres 9 miesięcy jako członek rodziny, nie możesz ubiegać się o świadczenie ponownie jako wnioskodawca.

 

Jaka jest wysokość świadczeń pieniężnych? Na jaki okres będą przyznawane?

Świadczenie pieniężne będzie przyznawane na okres do 9 miesięcy.

Świadczenia pieniężne ustalane będą w kwocie stanowiącej:

 • w okresie pierwszych 3 miesięcy – równowartość  50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku – na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka,
 • w okresie od 4 do 9 miesiąca – odpowiednio 60% ww. kwot.

W 2017 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2000 PLN.

Przykład:

Wnioskodawcą jest  cudzoziemiec, który 2 stycznia 2017 r. złożył wniosek o pobyt stały i we wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego wskazał, że na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przebywają z nim: żona oraz dziecko w wieku 7 lat. Świadczenie pieniężne obliczone zostanie w sposób następujący:

 • wnioskodawca: 3x1000 + 6 x 600 = 6600
 • żona: 3 x 1000 + 6 x 600 = 6600
 • dziecko: 3 x 500 + 6 x 300 = 3300

 

Jakie dokumenty muszę złożyć?

 • Wniosek do pobrania (DOC)* - Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego można pobrać w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Poznaniu,  pl. Wolności 17, IV piętro.
 • Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.
 • Kserokopia ważnej Karty Polaka wraz z oryginałem do wglądu.

Do wydania decyzji pozytywnej w sprawie przyznania świadczenia pieniężnego dla członków rodziny zamieszkujących wspólnie z wnioskodawcą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niezbędne będą także:

 • w przypadku współmałżonka - aktualny odpis aktu małżeństwa (wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku wraz z tłumaczeniem tego dokumentu na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego),
 • w przypadku małoletnich dzieci – odpisy aktów urodzenia (wraz z tłumaczeniem tych dokumentów na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego),
 • kserokopie stron paszportu zawierających imię i nazwisko członka rodziny oraz pieczęć potwierdzającą przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej,
 • dokumenty potwierdzające wspólne zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej np. potwierdzenia zameldowania, tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego, dokumenty potwierdzające zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej współmałżonka, dokumenty potwierdzające pobieranie przez dzieci nauki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z oryginałami do wglądu.

Uwaga:

Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających okoliczności, o których mowa we wniosku.
 

Jak wypełnić wniosek?

Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z pouczeniem, które znajduje się we wniosku.

Wypełniając wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego pamiętaj, aby:

 • wypełnić go czytelnie w języku polskim;
 • wypełnić wszystkie wymagane rubryki wniosku zgodnie ze stanem faktycznym;
 • wypełnić go wielkimi literami wpisanymi w odpowiednie kratki;
 • podać miejsce faktycznego pobytu, gdzie będzie odbierana korespondencja;
 • złożyć pod nim własnoręczny podpis oraz wpisać imię i nazwisko posługując się alfabetem łacińskim.
   

Jakie są opłaty?

Brak opłat.
 

W jaki sposób będą wypłacane świadczenia?

Świadczenia będą wypłacane w okresach miesięcznych przez starostę wskazanego przez wojewodę w decyzji przyznającej świadczenie pieniężne jako właściwy ze względu na miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby uprawnionej do świadczenia pieniężnego.

Świadczenia będą wypłacane w formie gotówkowej (w kasie odpowiedniego starostwa powiatowego) lub bezgotówkowej w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę.
 

Co muszę wiedzieć?

 • Dokumenty składasz w oryginałach lub w kserokopii wraz z oryginałami do wglądu.
 • Jeśli do wniosku składasz dokumenty sporządzone w języku obcym, wymagane jest złożenie również tłumaczenia tego dokumentu na język polski, dokonanego przez tłumacza przysięgłego.
 • Pisma doręczamy pod wskazanym we wniosku adresem albo jeśli ustanowisz pełnomocnika, pod adresem pełnomocnika.
 • Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego składa się do wojewody, do którego został złożony wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.
 • Świadczenie pieniężne nie przysługuje osobie, która złożyła wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały przed dniem 1 stycznia 2017 r.
 • W przypadku wydania decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt stały następuje z mocy prawa zawieszenie wypłaty świadczenia pieniężnego.
 • W przypadku, gdy decyzja o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt stały stanie się ostateczna następuje z mocy prawa utrata świadczenia pieniężnego.
 • Świadczenia pieniężne będą wypłacane z limitu środków zaplanowanych w ustawie budżetowej. Gdy łączna kwota wynikająca z wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty w danym roku osiągnie poziom 75% zaplanowanych wydatków na wypłatę świadczeń, minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłosi informację o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty przypadającym na dany rok, do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę, a wojewodowie wstrzymują rozpatrywanie takich wniosków.
   

Regulacje prawne:

 • Ustawa z dnia 12 grudnia  2013 r. o cudzoziemcach, (Dz. U. 2018 r., poz. 2094 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2018 r., poz. 1272 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego posiadaczowi Karty Polaka osiedlającemu się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu przyznawania pomocy (Dz. U. z 2016 r. poz. 2274)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie trybu podziału rezerwy celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka (Dz. U. z 2016 r. 2275)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1456)
   

Jeśli masz pytania:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, parter – Sala B,

Poznań   Pl. Wolności 17,


*Wniosek do pobrania - Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego (Doc).

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2017-01-03 14:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-23 13:50

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7814
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-01-23 13:50
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-06-02 13:33