BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Formy pomocy dla repatriantów

I. Starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu, udzielają repatriantowi pomocy na:

1) remont, adaptację lub wyposażenie lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Polsce,

  •  pomoc finansowa przeznaczona jest na częściowe pokrycie poniesionych i udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego;
  • limit przysługującej pomocy w 2020 r. wynosi nie więcej niż 6348,52 zł na repatrianta i każdego członka najbliższej rodziny repatrianta, prowadzącego wspólnie z nim gospodarstwo domowe;
  • o pomoc finansową repatriant może ubiegać się w terminie 2 lat od daty nabycia obywatelstwa polskiego;
  • szczegółowa informacja w sprawie procedury ubiegania się o pomoc znajduje się na stronie:

https://www.bip.powiat.poznan.pl/2738,zd-02

2) aktywizację zawodową repatrianta,

  • Aktywizacja zawodowa może być zapewniona repatriantowi, który nie ma możliwości samodzielnego podjęcia pracy;
  • Formy aktywizacji zawodowej:
 1. zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych;
 2. zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę repatrianta na:
      - utworzenie stanowiska pracy
      - przeszkolenie repatrianta,
      - wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne.
  • Zwrotu kosztów poniesionych na aktywizację zawodową można dokonywać w okresie nie dłuższym niż 5 lat od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.

W sprawie aktywizacji zawodowej repatriantów mieszkających na terenie powiatu poznańskiego należy kontaktować się  z Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu.

Kontakt do Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu:

Ul. Czarnieckiego 9
61-538 Poznań
Tel. 61 8345 640

II. Pełnomocnik Rządu do spraw Repatriacji udziela pomocy na:

 1. pokrycie kosztów przejazdu lub przelotu oraz przewozu mienia do Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości dwukrotności ceny biletu kolejowego drugiej klasy od najbliższej miejscu zamieszkania repatrianta za granicą stacji kolejowej do miejsca osiedlenia się w Polsce, na repatrianta i każdego członka najbliższej rodziny repatrianta,
 2. zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, w wysokości dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, na repatrianta i każdego członka najbliższej rodziny repatrianta,
 3. pokrycie kosztów związanych z podjęciem w Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez osobę małoletnią, podlegającą obowiązkowi szkolnemu, w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na każde dziecko

Uwaga!

Wypłaty świadczeń, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 dokonuje starosta lub prezydenta miasta na prawach powiatu właściwy według miejsca osiedlenia się repatrianta

4) zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w formie dopłaty do czynszu najmu lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego albo opłaty do zakwaterowania w domu studenckim, albo kosztów nabycia lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do wysokości nieprzekraczającej 25.000 zł na repatrianta oraz na każdego członka jego najbliższej rodziny prowadzącego wspólnie z nim gospodarstwo domowe.

Kontakt do Pełnomocnika Rządu do spraw Repatriacji:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Obywatelstwa i Repatriacji
Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa

III. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania repatrianta w Polsce może udzielić repatriantowi pomocy polegającej na:

a) zapewnieniu lokalu mieszkalnego

albo

b) przeprowadzeniu remontu, adaptacji lub na wyposażeniu lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej

Ponadto, wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania repatrianta, może przydzielić w drodze decyzji, na wniosek uzasadniony szczególną sytuacją, na okres nie dłuższy niż 2 lata, osobę wspierającą repatrianta.

Szczególna sytuacja repatrianta może wynikać z:

 1. podeszłego wieku;
 2. stanu zdrowia;
 3. braku umiejętności adaptacyjnych;
 4. niewładania językiem polskim w wystarczającym stopniu.

Zadaniem osoby wspierającej jest udzielanie repatriantowi pomocy w adaptacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, polegającej w szczególności na:

 1. udzielaniu informacji o sposobie załatwienia istotnych dla repatrianta spraw z zakresu opieki medycznej, szkolnictwa, pomocy socjalnej oraz zatrudnienia;
 2. wspieraniu repatrianta w załatwianiu spraw, o których mowa w pkt 1, w szczególności w zakresie sporządzania w jego imieniu pism urzędowych;
 3. asystowaniu repatriantowi w podeszłym wieku podczas wizyt lekarskich.
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Maciej Matuszewski
  data wytworzenia: 2020-07-10
 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2020-07-10 13:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-07 11:36

drukuj całą stronę

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 130
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2020-09-07 11:36
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-29 15:17