BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Świadczenie pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka

 

Jeśli posiadasz Kartę Polaka i z tego powodu złożysz wniosek o pobyt stały  możesz ubiegać się o przyznanie świadczenia pieniężnego przeznaczonego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego „świadczeniem pieniężnym”.

 

Kto może złożyć wniosek?

Pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego można złożyć:

 • razem z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka
 • jeżeli złożyłeś wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały z tytułu posiadania Karty Polaka i od daty złożenia wniosku o pobyt stały nie minął okres 3 miesięcy

Kolejny wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego możesz złożyć jeśli pierwszy wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego został rozpatrzony i przyznano Ci świadczenie na okres krótszy niż 9 miesięcy.

 

Gdzie mogę złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego możesz złożyć:

 • osobiście

w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim Wydział Spraw Cudzoziemców
Poznań, pl. Wolności 17
poniedziałek-piątek 8:15 - 15:15

Aby złożyć wniosek zarejestruj się przez internet

 • pocztą

Jeżeli nie będziesz miał możliwości złożenia wniosku razem z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, prześlij wniosek w wersji papierowej pocztą na adres:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Wydział Spraw Cudzoziemców
pl. Wolności 17
61-739 Poznań

Liczy się data nadania korespondencji w placówce pocztowej.

 

Jakie dokumenty muszę złożyć i jaka jest procedura załatwiania sprawy?

Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów oraz opis sposobu załatwienia sprawy dostępny na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

https://migrant.poznan.uw.gov.pl/pl/procedury/swiadczenie-pieniezne-dla-posiadacza-karty-polaka


Komu przysługuje świadczenie pieniężne?

Świadczenie pieniężne przysługuje:

 • osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego i spełnia warunki do jego przyznania,,
 • małżonkowi, który przebywa z wnioskodawcą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • małoletnim dzieciom pozostającym pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka, przebywającym z nim (i) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie pieniężne przyznawane jest jednorazowo. Oznacza to, że jeżeli zostaniesz objęty świadczeniem na okres 9 miesięcy jako członek rodziny, nie możesz ubiegać się o świadczenie ponownie jako wnioskodawca.

 

Jaka jest wysokość świadczeń pieniężnych? Na jaki okres będą przyznawane?

Świadczenie pieniężne będzie przyznawane na okres do 9 miesięcy.

Świadczenia pieniężne ustalane będą w kwocie stanowiącej:

 • w okresie pierwszych 3 miesięcy – równowartość  50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku – na wnioskodawcę i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego małżonka,
 • w okresie od 4 do 9 miesiąca – odpowiednio 60% ww. kwot.

W 2020 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2600 PLN.

Przykład:

Wnioskodawcą złożył w 2020 r. wniosek o pobyt stały i we wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego wskazał, że na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przebywają z nim: żona oraz dziecko w wieku 7 lat. Świadczenie pieniężne obliczone zostanie w sposób następujący:

 • wnioskodawca: 3 x 1300 + 6 x 780 = 8580 zł
 • żona: 3 x 1300 + 6 x 780 = 8580 zł
 • dziecko: 3 x 650 + 6 x 390 = 4290 zł
  Łącznie 21450 zł

 

W jaki sposób będą wypłacane świadczenia?

Świadczenia będą wypłacane w okresach miesięcznych przez starostę wskazanego przez wojewodę w decyzji przyznającej świadczenie pieniężne jako właściwy ze względu na miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby uprawnionej do świadczenia pieniężnego.

Jeżeli w decyzji Wojewody organem wskazanym  do wypłaty śwadczenia jest Starosta Poznański, zalecaną formą wypłaty świadczenia jest forma bezgotówkowa w drodze przelewu na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę. W tym celu należy wypełnić i dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań wypełnione i podpisane oświadczenie - druk po pobrania poniżej.
 

Regulacje prawne:

 • Ustawa z dnia 12 grudnia  2013 r. o cudzoziemcach,
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego posiadaczowi Karty Polaka osiedlającemu się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposobu przyznawania pomocy,
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie trybu podziału rezerwy celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka.
   

Jeśli masz pytania:

 • napisz do:  cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl,
 • za pośrednictwem infolinii Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - 61 8508-777
 • przyjdź do punktu informacyjnego:

Wydział Spraw Cudzoziemców, parter – Sala B,
Poznań, Pl. Wolności 17,

w punkcie informacyjnym nie obowiązuje system kolejkowy

 • w kwestii wypłaty świadczeń, jeśli już otrzymałeś decyzję Wojewody - 61 8410-533

 

 • opublikował: Matuszewski Maciej
  data publikacji: 2020-07-10 14:48
 • zmodyfikował: Agata Poleska
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-09 14:01

drukuj całą stronę

Banery