BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

ROZDZIAŁ VIII

Zasady podpisywania pism

 

§ 66.  Do podpisu Starosty w szczególności zastrzeżone są:                      

 1. pisma w sprawach należących do kompetencji Starosty na podstawie przepisów prawa,
 2. pisma i decyzje w sprawach należących do jego właściwości, stosownie do ustalonego podziału zadań pomiędzy Starostą, Wicestarostą i Członkami Zarządu,
 3. wnioski o nadanie odznaczeń i nagród państwowych, resortowych i regionalnych dla pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych,
 4. pisma związane z działaniami nadzorczymi Najwyższej Izby Kontroli, Prokuratora, Regionalnej Izby Obrachunkowej i innych organów kontroli,
 5. decyzje w sprawach osobowych dyrektorów, stanowisk samodzielnych Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
 6. listy płac, nagród i premii pracowników Starostwa,
 7. decyzje o nawiązaniu lub rozwiązaniu stosunku pracy z pracownikami Starostwa,
 8. zgody na udzielenie pracownikom urlopu bezpłatnego,
 9. listy intencyjne do kontrahentów zagranicznych,
 10. delegacje służbowe dla Wicestarosty, Członków Zarządu, Skarbnika i Sekretarza,
 11. korespondencja kierowana do:

a) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałków Sejmu i Senatu oraz  posłów i senatorów,

b) Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów,

c) Ministrów oraz Kierowników urzędów centralnych,

d) Wojewody Wielkopolskiego,

e) Marszałków,

f)  Starostów,

g) Naczelników Urzędów Skarbowych.

§ 67. 1. Wicestarosta i Członkowie Zarządu podpisują:

1)  pisma i dokumenty w sprawach należących do ich kompetencji a będących w  zakresie spraw  prowadzonych  przez  nadzorowane wydziały,

2)  decyzje w zakresie posiadanych upoważnień  z wyjątkiem decyzji, których wydanie wymagane jest przez przepisy prawa w formie decyzji Zarządu,

3)  odpowiedzi na skargi dotyczące dyrektorów nadzorowanych wydziałów w zakresie udzielonego przez Starostę upoważnienia,

4)  wnioski o przeszeregowanie pracowników nadzorowanego wydziału,

5) delegacje służbowe dla dyrektorów nadzorowanych wydziałów i dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu.

2. Skarbnik podpisuje odpowiednio pisma i dokumenty nadzorowanego przez niego wydziału,  dotyczące:

1)  decyzji w zakresie posiadanych upoważnień,

2)  przygotowania wniosków do projektu budżetu i informacji o uchwalonym budżecie oraz  jego zmianach,

3)  wniosków o przeszeregowanie pracowników nadzorowanego wydziału,

4) wniosków o przyznanie nagród dla pracowników nadzorowanego wydziału,

5) delegacji służbowych dla pracowników nadzorowanego wydziału.

3. Sekretarz  podpisuje odpowiednio pisma i dokumenty nadzorowanych przez niego wydziałów,  dotyczące:

1) materiałów do budżetu,

2) opiniowania wniosków,

3) wniosków o przyznanie nagród dla dyrektorów nadzorowanych wydziałów,

4) delegacji służbowych dla dyrektorów nadzorowanych wydziałów,

5)  pism i dokumentów w ramach udzielonego przez Starostę upoważnienia.

§ 68. 1. Dyrektorzy wydziałów:

1)  aprobują  wstępnie pisma  w  sprawach  należących   do   kompetencji   Starosty, Wicestarosty, Członków Zarządu, Skarbnika i Sekretarza  według  podziału zadań,

2)  podpisują  pisma  w  sprawach  nie  zastrzeżonych  dla  osób wymienionych  w  pkt 1 a należących do zakresu działania wydziałów (informacje, opinie, wnioski),

3) podpisują  dokumenty  w  sprawach   dotyczących   organizacji  wewnętrznej  wydziału i   zadań   dla  poszczególnych stanowisk pracy,

4) delegacje służbowe dla pracowników nadzorowanych wydziałów.

2.  Dyrektorzy wydziałów i ich  zastępcy  podpisują decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie upoważnienia Starosty.

3. Dyrektorzy wydziałów określają rodzaje pism, do których upoważnieni są ich zastępcy i inni pracownicy wydziałów oraz nadzorują przygotowanie pism przez pracowników, którzy parafują  je swoim podpisem i datą sporządzenia, umieszczonymi pod tekstem z lewej strony.

 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2017-12-29 12:06

drukuj całą stronę

Banery