BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

          ROZDZIAŁ I
          Postanowienia ogólne


§ 1.1. Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa strukturę organizacyjną, zasady działania Starostwa Powiatowego w Poznaniu, kompetencje i zakres sprawowanego nadzoru Starosty, Wicestarosty, Członków Zarządu, Skarbnika, Sekretarza oraz kompetencje i obowiązki dyrektorów wydziałów i stanowisk samodzielnych, zadania komórek organizacyjnych a także inne postanowienia związane z pracą Starostwa.
2. Do czasu określenia odmiennych zasad funkcjonowania administracji publicznej, Regulamin obowiązuje również w czasie podwyższania stanów gotowości obronnej państwa i w czasie wojny.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie bez bliższego określenia jest mowa o:

Powiecie  - należy przez to rozumieć Powiat Poznański
Radzie - należy przez to rozumieć Radę Powiatu w Poznaniu
Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu w Poznaniu
Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Poznańskiego
Wicestaroście - należy przez to rozumieć Wicestarostę Poznańskiego
Członkach Zarządu - należy przez to rozumieć Członków Zarządu Powiatu
Skarbniku - należy przez to rozumieć Skarbnika Powiatu
Sekretarzu - należy przez to rozumieć Sekretarza Powiatu
Osobie nadzorującej - należy przez to rozumieć odpowiednio Starostę, Wicestarostę, Członków Zarządu, Skarbnika oraz
  Sekretarza, nadzorujących wewnętrzne komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne Powiatu
Starostwie - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 3. Starostwo jest jednostką budżetową Powiatu, przy pomocy której Zarząd wykonuje zadania Powiatu.
§ 4. Siedzibą Starostwa jest miasto Poznań.
§ 5. Kierownikiem Starostwa i zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa jest Starosta.
§ 6. Do zakresu działania Starostwa należy wykonywanie:
1)    zadań określonych ustawami:
a)    zadań publicznych o charakterze ponadgminnym,
b)    zadań z zakresu administracji rządowej,
2)    zadań powierzonych na podstawie porozumień zawartych przez Powiat,
3)    innych zadań, określonych przepisami prawa oraz uchwałami Rady i Zarządu.
§ 7. W swych działaniach Starostwo kieruje się zasadami praworządności, sprawiedliwości, współdziałania i dialogu społecznego.
§ 8. 1. Starostwo jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników w rozumieniu przepisów ustawy
o pracownikach samorządowych i kodeksu pracy.
2. Obowiązki Starosty jako kierownika Starostwa, obowiązki pracowników Starostwa oraz inne sprawy związane ze stosunkiem pracy określa Regulamin Pracy Starostwa.

 

  • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
    data publikacji: 2018-09-11 08:42
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2018-12-20 11:44

drukuj całą stronę

Banery