BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 29. Do zadań Wydziału Organizacyjnego „OP" należą czynności związane między innymi z:
1. w zakresie obsługi Zarządu i Starosty:
1)    obsługą organizacyjną i protokolarną posiedzeń Zarządu,
2)    koordynacją prac związanych z realizacją aktów prawnych Zarządu i Starosty,
3)    zbieraniem i opracowywaniem materiałów dla potrzeb Zarządu i Starosty,
4)    prowadzeniem dokumentacji związanej z korespondencją Starosty i Zarządu z Radą w zakresie:
a)    opiniowania projektów uchwał Rady przygotowywanych przez Zarząd,
b)    wniosków komisji Rady i interpelacji kierowanych do Zarządu i Starosty oraz innych spraw związanych ze współpracą Starosty, Zarządu i Rady oraz monitorowaniem udzielania odpowiedzi przez właściwe komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne powiatu na wnioski i interpelacje,
5)    opracowaniem sprawozdań z działalności Zarządu w tym z wykonania uchwał Rady,
6)    prowadzeniem następujących rejestrów:
a)    uchwał Zarządu,
b)    Zarządzeń Starosty,
c)    wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,
d) umów zawieranych przez Powiat, Starostę i Starostwo z wyłączeniem umów ze stosunku pracy, umów o organizację praktyk, wolontariat itp.,
7) sporządzaniem i publikowaniem miesięcznych wykazów umów, o których mowa w ust. 1 pkt 6) lit.
d) w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Poznańskiego,
2.    w zakresie kontroli zewnętrznych:
a)    prowadzeniem dokumentacji z kontroli zewnętrznych w szczególności protokołów kontroli, wystąpień pokontrolnych i odpowiedzi na zalecenia pokontrolne,
b)    prowadzeniem książki kontroli,
3.    w zakresie organizacji i funkcjonowania Starostwa:
1)    opracowaniem projektu Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu i jego nowelizacji,
2)    opracowywaniem i opiniowaniem innych aktów prawnych niezbędnych do funkcjonowania Starostwa jako organizacji,
3)    inicjowaniem działań usprawniających formy i metody pracy Starostwa jako organizacji,
4)    opracowaniem blankietów korespondencyjnych,
5)    przygotowaniem i przeprowadzaniem wyborów reprezentanta załogi,
6)    administrowanie Intranetem,
4.    w zakresie skarg i wniosków:
1)    prowadzeniem i nadzorowaniem rejestru skarg i wniosków, o którym mowa w § 60 ust. 1 i 2 pkt 1 Regulaminu,
2)    monitorowaniem terminowego rozpatrywania skarg i wniosków,
3)    współpracą z Radą Powiatu w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków, należących do właściwości Rady,
4)    przygotowywaniem sprawozdawczości dotyczącej skarg i wniosków,
5.    w zakresie petycji, o których mowa w ustawie o petycjach z wyjątkiem petycji złożonych do Rady;
6.    w zakresie spraw związanych z oświadczeniami o stanie majątkowym zwanymi oświadczeniami majątkowymi, o których mowa w ustawie o samorządzie powiatowym:
1)    przyjmowaniem i ewidencjonowaniem oświadczeń majątkowych,
2)    wzywaniem do złożenia oświadczenia majątkowego,
3)    publikowaniem oświadczeń majątkowych w Biuletynie Informacji Publicznej,
4)    analizowaniem danych zawartych w oświadczeniach majątkowych,
5)    przygotowaniem dla Rady informacji o osobach, które nie złożyły oświadczenia lub złożyły je po terminie, nieprawidłowościach w oświadczeniach majątkowych i podjętych działaniach w związku z nieprawidłowościami,
6)    przekazywaniem oświadczeń majątkowych i prowadzeniem korespondencji z urzędami skarbowymi w tym zakresie,
7.    w zakresie obsługi klientów:
1)    prowadzeniem punktu informacyjnego oraz informacji telefonicznej dla klientów Starostwa a także prowadzeniem kontaktu z klientami poprzez pocztę elektroniczną,
2)    prowadzeniem i administrowaniem urzędowym publikatorem teleinformatycznym-Biuletynem Informacji Publicznej w tym prowadzeniem dziennika zmian w treści informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie oraz prób dokonywania takich zmian przez osoby nieuprawnione,
3)    obsługą punktu potwierdzającego profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Starostwie:
a)    potwierdzanie profilu zaufanego,
b)    przedłużanie ważności profilu zaufanego,
c)    unieważniania profilu zaufanego,
4)    pełnieniem roli Administratora Podmiotu Publicznego na platformie ePUAP,
8.    w zakresie obsługi kancelaryjnej Starostwa:
1)    prowadzeniem kancelarii Starostwa - przyjmowaniem i wysyłaniem przesyłek,
2)    prowadzeniem rejestru przesyłek,
3)    współpracą z dostawcą usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek,
9.    w zakresie sprawozdawczości elektronicznej:
1)    zarządzaniem sprawozdawczością elektroniczną,
2)    współpracą z Głównym Urzędem Statystycznym,
10.    w zakresie archiwum zakładowego:
1)    prowadzeniem archiwum zakładowego,
2)    wdrażaniem i nadzorowaniem przestrzegania instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
3)    bieżącym nadzorowaniem prawidłowości wykonywania czynności kancelaryjnych
w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwianych spraw, właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw (zadania wykonuje koordynator czynności kancelaryjnych),
4)    prowadzeniem archiwum elektronicznego,
5)    współpracą z komórkami organizacyjnymi Starostwa w zakresie zdawania akt do archiwum zakładowego,
6)    współpracą z Archiwum Państwowym.
11.    w zakresie stowarzyszeń i fundacji:
1)    sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń ze względu na siedzibę stowarzyszenia, z wyłączeniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,
2)    sprawowaniem nadzoru nad uczniowskimi klubami sportowymi i klubami sportowymi, działającymi w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z art. 4 ustawy o sporcie,
3)    sprawowaniem nadzoru nad działalnością fundacji ze względu na siedzibę fundacji,
4)    opracowaniem rocznego planu kontroli stowarzyszeń i fundacji będących instytucjami obowiązanymi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym:
a)    przeprowadzaniem kontroli na podstawie rocznego planu kontroli,
b)    przeprowadzaniem kontroli doraźnych nie ujętych w rocznym planie kontroli,
c)    przeprowadzaniem kontroli doraźnych nie ujętych w rocznym planie kontroli, na wniosek Generalnego Inspektora Informacji Finansowej,
5)    przekazywaniem Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej:
a)    rocznych planów kontroli wraz z uzasadnieniem, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego kontrolę, a także aktualizacje planów, w terminie 14 dni od dnia ich sporządzenia,
b)    zawiadomień o zamiarze przeprowadzenia kontroli doraźnej wraz z uzasadnieniem, nie później niż w dniu rozpoczęcia kontroli, chyba że przeprowadzenie kontroli wynika z zaktualizowanego planu kontroli;
c)    informacji o wynikach kontroli, w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia lub wydania zaleceń pokontrolnych albo podjęcia decyzji o odstąpieniu od ich wydania,
d)    na jego wniosek potwierdzonych kopii dokumentacji zgromadzonej w toku kontroli,
6)    prowadzeniem ewidencji:
a)    stowarzyszeń zwykłych,
b)    uczniowskich klubów sportowych,
c)    klubów sportowych, działających w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
7)    występowaniem do władz stowarzyszeń, klubów, fundacji w zakresie zgodności ich działania z przepisami prawa i postanowieniami statutu,
8)    współpracą z sądem, w zakresie prowadzonego nadzoru nad stowarzyszeniami i klubami, w tym występowanie, w przypadkach określonych w ustawie, z wnioskiem o upomnienie, uchylenie niezgodnej z prawem lub statutem uchwały, rozwiązanie stowarzyszenia, klubu.
9)    współpracą z sądem, w zakresie prowadzonego nadzoru nad fundacjami, w tym występowanie, w przypadkach określonych w przepisach, z wnioskiem o stwierdzenie zgodności działania fundacji z przepisami prawa, statutem oraz celem, w jakim fundacja została ustanowiona, o uchylenie uchwały zarządu fundacji, w tym o wstrzymanie wykonania uchwały do czasu rozstrzygnięcia sprawy, o zawieszenie zarządu fundacji i wyznaczenie zarządcy przymusowego, o likwidację fundacji.

 

  • opublikował: Agata Poleska
    data publikacji: 2018-09-13 09:05
  • zmodyfikował: Agata Poleska
    ostatnia modyfikacja: 2018-09-13 09:50

Rejestr zmian

  • zmieniono 2018-09-13 09:50 przez Agata Poleska

« wstecz

Banery