BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. Ppoż

ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań

Sławomir Zdrenka
tel.: 61 8410-696
e-mail: slawomir.zdrenka@powiat.poznan.pl
IV piętro, pok. 410

Do zadań Samodzielnego stanowiska ds. Ppoż należą zadania związane między innymi z ochroną przeciwpożarową ludzi i mienia, przestrzeganiem postanowień  „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego’’ i obowiązujących wymagań przeciwpożarowych.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sławomir Zdrenka
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2020-02-20 14:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-03 13:52

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PPOŻ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Starosta Poznański z siedzibą przy Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: iod@powiat.poznan.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
  Jackowskiego 18, 60-509 Poznań.
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa: Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie ppoż., Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
 4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora.
 5. Ma Pan/Pani prawo do żądania od Administratora:

          a) dostępu do swoich danych osobowych,
          b) sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
          c) usunięcia danych, gdy:

 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
 • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,

          d) ograniczenia przetwarzania, gdy:

 • osoby te kwestionują prawidłowość danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 3. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.
 4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2021-06-17 14:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-25 13:27

drukuj całą stronę

Banery