BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr V/31/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 4 lutego 2003r.

 

w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2003.

Na podstawie: art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1592 i zmiany), art. 109, art. 112 ust. 2 pkt 2, art. 116, art. 124 ust. 1 i 2, art. 128 ust. 2, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 i zmiany), art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 i zmiany) oraz art. 41 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. Nr 100, poz. 1086 z 2000 r. i zmiany) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się dochody budżetu Powiatu Poznańskiego w wysokości 62.875.031 zł, w tym:
- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.393.226 zł (zgodnie z załącznikiem nr 1*).

§ 2. 1. Uchwala się wydatki budżetu Powiatu Poznańskiego w wysokości 66.190.315 zł, w tym:
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 8.393.226 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2*).
2. W wydatkach określonych w § 2 ust. 1 wyodrębnia się:
1) wydatki bieżące w kwocie 61.772.434 zł w tym:
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 33.838.977 zł (zgodnie z załącznikiem nr 3*),
b) dotacje z budżetu dla podmiotów realizujących zadania powiatu w kwocie 2.358.993 zł, (zgodnie z załącznikiem nr 4*),
c) dotacje z budżetu dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.277.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 5*),
d) wydatki na obsługę długu Powiatu Poznańskiego w kwocie 250.000 zł (zgodnie z załącznikiem nr 2*),
2) wydatki majątkowe w kwocie 4.417.881 zł (zgodnie z załącznikiem nr 6*).

§ 3. Wskazuje się jako źródło pokrycia deficytu budżetowego, w wysokości 3.315.284 zł, nadwyżkę budżetową oraz wolne środki (zgodnie z załącznikiem nr 7*).

§ 4. Określa się plany przychodów i wydatków dla: gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych (zgodnie z załącznikiem nr 8*).

§ 5. Określa się plan przychodów i wydatków:
1. Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z załącznikiem nr 9*),
2. Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym (zgodnie z załącznikiem nr 10*).

§ 6. W budżecie tworzy się:
- rezerwę ogólną w kwocie 37.307 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań z zakresu oświaty 125.573 zł.

§ 7. Określa się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym 2003 na kwotę 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).

§ 8. Upoważnia się Zarząd do:
1. dokonywania zmian w budżecie Powiatu Poznańskiego polegających na dokonywaniu przeniesień w planie wydatków pomiędzy wyodrębnionymi grupami wydatków, rozdziałami w obrębie każdego działu klasyfikacji budżetowej,
2. przekazywania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej kierownikom jednostek budżetowych,
3. zaciągnięcia długu oraz spłat zobowiązań przypadających na rok 2003 (zgodnie z załącznikiem nr 7*),
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003 r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

* Załączniki nr: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 do wglądu w Biurze Rady Powiatu Poznańskiego.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-09
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-09 09:02
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-23 14:34

« wstecz

Banery