BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

UCHWAŁA Nr V/33/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 4 lutego 2003r.

 

w sprawie: przyjęcia środków finansowych z gminy Murowana Goślina.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 1592 z późniejszymi zmianami), art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz. U. Nr 150 poz. 983 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 117a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155 poz. 1014 z późniejszymi zmianami) oraz art. 12 § 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 lutego 2000 r. sprawie szczegółowych zasad prowadzenia pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowania szkoleń bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubów pracy Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Powiat Poznański przyjmuje środki finansowe z gminy Murowana Goślina w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) poprzez przyjęcie do budżetu Powiatu Poznańskiego na rok 2003 z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na wsparcie działalności klubu pracy w Gminie Murowana Goślina.

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Poznańskiego do zawarcia stosownego Porozumienia z gminą Murowana Goślina w sprawie ustalenia zasad realizacji zadania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr V/33/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 4 lutego 2003r.

Zgodnie z art. 6a pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6 poz. 56 z późn. zm.) do zadań samorządu powiatowego należy inicjowanie i wspieranie działań klubów pracy. Zadanie to zgodnie z art. 6b ust. 1 cyt. ustawy jest wykonywane przez powiatowy urząd pracy.
Kluby pracy są przeznaczone przede wszystkim dla bezrobotnych napotykających na trudności w uzyskaniu zatrudnienia i działają na zasadzie dobrowolności uczestnictwa. Prowadzone tam zajęcia merytoryczne, przez odpowiednio wykwalifikowany personel, mają na celu przygotowanie do podjęcia zatrudnienia, a także naukę efektywnego poszukiwania pracy. Kluby pracy pełnią również ważną rolę w integracji środowiska osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Oferowana przez kluby pomoc merytoryczna stanowi istotny wkład w kształtowanie aktywnej postawy w poszukiwaniu pracy, co w przyszłości skutkuje podjęciem zatrudnienia. Uczestnicy zajęć w klubach pracy nieodpłatnie korzystają ze sprzętu stanowiącego jego wyposażenie.
Niniejsza uchwała stanowi zarazem upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z gminą Murowana Goślina w zakresie ustalenia zasad realizacji zadania.
Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-09
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-09 09:10
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-23 14:53

« wstecz

Banery