BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr VII/48/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2003r.

 

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Poznańskiego za 2002 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.), Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Poznańskiego, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Powiatu Poznańskiego z wykonania budżetu powiatu za rok 2002, udziela się Zarządowi Powiatu Poznańskiego absolutorium z wykonania budżetu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr VII/48/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 kwietnia 2003r.

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) na Radzie Powiatu ciąży obowiązek rozpatrzenia w terminie do 30 kwietnia sprawozdań z wykonania budżetu powiatu za rok ubiegły i podjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium zarządowi powiatu.
W celu realizacji tego obowiązku Zarząd Powiatu Poznańskiego, w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. Nr 85, poz. 428 z późn. zm.) przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania z wykonania budżetu wraz z odrębnymi sprawozdaniami z wykonania planów finansowych, zadań z zakresu administracji rządowej, w celu wydania opinii. Opinia organu nadzoru jakim jest RIO o przedłożonych sprawozdaniach była pozytywna. Jednocześnie Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Poznańskiego, po wnikliwym zbadaniu sprawozdań z wykonania budżetu, zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu i sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu. Wniosek Komisji Rewizyjnej, na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) został przekazany i zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu.
W związku ze spełnieniem wymogów formalnych, niezbędnych do podjęcia przedmiotowej uchwały, Rada Powiatu po rozpatrzeniu na sesji sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2002 rok, głosowała nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu Poznańskiego. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Poznańskiego została podjęta w głosowaniu jawnym, przy obecności 27 radnych.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-08
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-08 08:28
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-24 11:42

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8604
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-24 12:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 15:14