BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr VII/53/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2003r.

 

w sprawie: określenia zasad i trybu konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Mosina w zakresie włączenia w skład Miasta Poznania terenów położonych przy ul. Daszewickiej.

Na podstawie art. 3d ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu Poznańskiego stanowi co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Mosina w zakresie włączenia w skład Miasta Poznania terenów położonych przy ul. Daszewickiej.
2. W konsultacjach mają prawo brać udział osoby posiadające czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Mosina.

§ 2. 1. Konsultacje z mieszkańcami sołectwa Daszewice przeprowadzone zostaną w formie głosowania na zebraniu wiejskim.
2. Pozostali mieszkańcy gminy Mosina mają prawo wypowiedzieć się w formie pisemnej kierując pisma na ręce Starosty Poznańskiego. W piśmie winna zawarta być odpowiedź na pytanie: "Czy jesteś za włączeniem w skład Miasta Poznania terenów położonych przy ul. Daszewickiej?".
3. Wynik konsultacji nie wiąże organu, który je przeprowadza.

§ 3. Zarząd Powiatu Poznańskiego zawiadamia o dacie, miejscu oraz sposobie przeprowadzenia konsultacji na 7 dni przed ich terminem, poprzez publikację w środkach masowego przekazu lub w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Wyniki przeprowadzonej konsultacji społecznej należy przedstawić Radzie Powiatu Poznańskiego na pierwszej sesji rady po przeprowadzeniu konsultacji.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały nr VII/53/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 kwietnia 2003r.

W związku z pismem Prezydenta Miasta Poznania skierowanym do Starosty Poznańskiego oraz wnioskiem mieszkańców ulicy Daszewickiej, koniecznym stało się wydanie opinii w sprawie zmiany granic Powiatu Poznańskiego i Miasta Poznania polegającej jednocześnie na zmianie granic gminy Mosina.
Wydanie opinii w przedmiotowej sprawie winno być poprzedzone przeprowadzeniem przez Radę Powiatu Poznańskiego konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Mosina.
W związku z tym, iż do zadań Rady Powiatu należy określenie zasad a także trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-08
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-08 09:10
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-24 12:11

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8606
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-24 12:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 15:14