BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr VII/54/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2003r.

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/24/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 stycznia 1999r. w sprawie określenia zasad ustalenia wysokości i wypłaty diet dla radnych Powiatu Poznańskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, zmienionej Uchwałą Nr XXI/176/2000 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 29 sierpnia 2000r.

Na podstawie art. 17 ust. 3, art. 21 ust. 4, 5, 5a, 5b ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu powiatu (Dz. U. z 2000r. Nr 61 poz. 709) i § 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 26 marca 1998r. w sprawie warunków ustalania i zasad zwrotu używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. z 1998r. Nr 41 poz. 239) oraz § 2, § 5 ust. 3, § 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych powiatu (Dz. U. z 2000r. Nr 66 poz. 799, 2002r. Nr 14 poz. 139 oraz z 2003r. Nr 33 poz. 278) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Rady Powiatu Poznańskiego Nr IV/24/99 z dnia 22 stycznia 1999r. w sprawie określenia zasad ustalenia wysokości i wypłaty diet dla radnych Powiatu Poznańskiego oraz zwrotu kosztów podróży służbowych, wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 2 wprowadza się pkt 1a, który otrzymuję następujące brzmienie:
"Ustala się miesięczną dietę dla Członków Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Poznańskiego:
a) przewodniczący komisji w wysokości 1,3 kwoty bazowej,
b) wiceprzewodniczących komisji w wysokości 1,2 kwoty bazowej,
c) członkowie komisji w wysokości 1,1 kwoty bazowej".
2. W § 2 pkt 2 otrzymuje następujące brzmienie:
"Polecenie wyjazdu służbowego w stosunku do przewodniczącego rady dokonuje wiceprzewodniczący rady".
3. W § 2 skreśla się pkt 3.
4. Wprowadza się § 6 w następującym brzmieniu:

"Na wniosek radnego przewodniczący rady może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej samochodem prywatnym. Wartość kosztów podróży obliczona będzie według stawek za 1 km przebiegu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej".
5. Dotychczasowy § 6 otrzymuje odpowiednio numerację § 7.
6. Wprowadza się § 8 w następującym brzmieniu:
"Do sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej radnych poza granicami kraju stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju".

§ 2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia mocą obowiązującą od dnia 13 marca 2003r.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr VII/54/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 29 kwietnia 2003r.

Zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych.
Zmiana uchwały ustala diety radnych będących Członkami Komisji Rewizyjnej w formie zryczałtowanej za wykonywanie przez nich obowiązków związanych z mandatem radnego oraz ze względu na charakter wykonywanych zadań komisji, które to zgodnie z obowiązującymi przepisami nie mogą przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej.
Uchwała określa także, że radnym przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach ustalania należności przysługujących pracownikom z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju. Natomiast do sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej radnych poza granicami kraju stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 21 ust. 5b powołanej wyżej ustawy Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji określił w rozporządzeniu z dnia 11 lutego 2003r. możliwość korzystania w podróży służbowej z pojazdu samochodowego nie będącego własnością powiatu.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-08
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-08 09:16
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-24 12:20

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 8607
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-24 12:25
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-22 15:14