BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Banery

Treść strony

UCHWAŁA Nr VIII/57/II/2003
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 28 maja 2003r.

 

w sprawie: powierzenia Miastu Poznań realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na szkoleniu i kwalifikowaniu kandydatów na rodziny zastępcze oraz poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla przeszkolonych rodzin zastępczych.

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 10a pkt 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414 z późn. zm.) oraz art. 111 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 3 poz. 34) Rada Powiatu Poznańskiego uchwala co następuje:

§ 1. 1. Rada Powiatu Poznańskiego wyraża zgodę na powierzenie Miastu Poznań realizacji zadania polegającego na szkoleniu i kwalifikowaniu kandydatów na rodziny zastępcze oraz poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla przeszkolonych rodzin zastępczych.
2. Jednostką realizującą zadanie będzie Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy z siedzibą w Poznaniu al. Wielkopolska 21/25, stanowiący jednostkę organizacyjną Miasta Poznania.
3. Powiat Poznański przekażę na wykonanie zadania środki finansowe w wysokości nie przekraczającej 9600 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych).

§ 2. Rada Powiatu Poznańskiego zobowiązuje Zarząd Powiatu do przygotowania i podpisania stosownego porozumienia z Miastem Poznaniem, w którym zostaną określone zakres zadania oraz sposób wykorzystania przyznanych środków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

Uzasadnienie:
do Uchwały Nr VIII/57/II/2003
Rady Powiatu Poznańskiego
z dnia 28 maja 2003r.

Na podstawie art. 10a pkt 4 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64 poz. 414 z późn. zm.) do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez powiat należy organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, w tym rodzinnego dla rodzin naturalnych i zastępczych, a także terapii rodzinnej.
Zgodnie z art. 33ł ust. 3 cytowanej ustawy, jeżeli w powiecie nie ma ośrodka adopcyjno-opiekuńczego szkoleniem kandydatów na rodziny zastępcze zajmuje się powiatowe centrum pomocy rodzinie lub inny podmiot na jego zlecenie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poznaniu ze względu na brak uprawnień do prowadzenia takich szkoleń wypełniając dyspozycję rzeczonego przepisu zebrało oferty szkoleń od 3 podmiotów.
Najkorzystniejszą z ekonomicznego i merytorycznego punktu widzenia ofertę przedłożył Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy z siedzibą w Poznaniu, al. Wielkopolska 21/25. Koszt szkolenia 12-osobowej grupy wynosi 1200 zł brutto. Łącznie planuje się przeszkolić 96 osób.
Na mocy art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm) zachodzi konieczność zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Poznańskim, a miastem Poznaniem w przedmiocie powierzenia prowadzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 04.07.2003
  • opublikował: Pieczyński Maciej
    data publikacji: 2003-07-04 14:45
  • zmodyfikował: Pieczyński Maciej
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-24 15:03

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 7965
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-25 09:07
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-01-22 15:33