BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

§ 39. Do zadań Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa „WŚ” należą czynności  związane między innymi z:

 1. pozwoleniami zintegrowanymi,
 2. decyzjami o dopuszczalnym poziomie hałasu,
 3. powiatowym programem ochrony środowiska, który podlega uchwaleniu przez Radę,
 4. opiniowaniem projektów gminnych programów ochrony środowiska,
 5. ograniczeniem lub zakazem używania niektórych rodzajów jednostek pływających, uchwalanym przez Radę,
 6. tworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania dla obiektów, dla których nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska, który podlega uchwaleniu przez Radę,
 7. zgłoszeniami instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
 8. działaniami w przypadku stwierdzenia naruszania przepisów o ochronie środowiska oraz negatywnego oddziaływania na środowisko,
 9. decyzjami zobowiązującymi prowadzących instalacje do sporządzania przeglądu ekologicznego oraz obowiązku ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko,
 10. udostępnianiem informacji o środowisku,
 11. kontrolą przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Starosty,
 12. sprawami związanymi z finansowaniem ochrony środowiska,
 13. edukacją ekologiczną,
 14. identyfikacją potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi, o których mowa w przepisach o ochronie środowiska oraz sporządzaniem i aktualizacją wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
 15. sporządzaniem opinii w postępowaniach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć, dla których starosta jest właściwy do wydawania pozwolenia zintegrowanego,

1. w odniesieniu do spółek wodnych:

 1. nadzorem nad działalnością spółek wodnych,
 2. ustalaniem świadczeń na rzecz spółek wodnych, ponoszonych przez odnoszących korzyści z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniających się do zanieczyszczenia wody,
 3. dotowaniem spółek wodnych,

2. w zakresie ochrony powietrza:

 1. handlem uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji w zakresie objętym właściwością starosty,
 2. pozwoleniami na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 3. realizacją zadań związanych z ograniczaniem emisji zanieczyszczeń do powietrza, in. usuwaniem wyrobów zawierających azbest, dotowaniem przedsięwzięć związanych z likwidacją źródeł niskiej emisji,

3. w zakresie rybactwa śródlądowego i łowiectwa:

 1. wydawaniem kart wędkarskich,
 2. zezwoleniami na przegradzanie rybackimi narzędziami połowowymi łożyska wody płynącej i ustawianie narzędzi połowowych na wodach żeglownych,
 3. rejestracją jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m,
 4. zezwoleniami na utrzymanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,
 5. zezwoleniami na przetrzymywanie zwierzyny oraz decyzjami o odstrzale/ odłowie redukcyjnym wraz z uśmierceniem zwierzyny stanowiącej szczególne zagrożenie w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej,
 6. naliczaniem czynszów i wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich,
 7. oświadczeniami o zakazie wykonywania polowania na nieruchomościach wchodzących w skład obwodów łowieckich,

4. w zakresie leśnictwa i ochrony przyrody:

 1. wydawaniem decyzji o przyznaniu środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z odnowieniem lub przebudową drzewostanu w lasach, w związku z powstaniem szkody wynikającej z oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, pożarów lub innych klęsk żywiołowych,
 2. nadzorem nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa,
 3. wykonaniem uproszczonych planów urządzania lasu i inwentaryzacji stanu lasu,
 4. wydawaniem decyzji dotyczących usunięcia drzew i krzewów w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gmin,
 5. kontrolami nasadzeń drzew i krzewów, określonych w decyzji Starosty z odroczoną opłatą,
 6. decyzjami dotyczącymi zmiany lasu na użytek rolny,
 7. naliczaniem ekwiwalentów pieniężnych za przeznaczenie gruntów rolnych pod zalesienie i prowadzenie upraw leśnych,
 8. rejestracją zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków (tzw. CITES),
 9. wydawaniem decyzji wymierzających administracyjną karę pieniężną za zniszczenie, uszkodzenie lub usunięcie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia lub zgody posiadacza nieruchomości,
 10. wydawaniem decyzji dot. usunięcia drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne,
 11. wydawaniem decyzji w sprawie przycięcia lub usunięcia drzewa lub krzewu stanowiącego przeszkodę lotniczą,
 12. wydawaniem decyzji w sprawie przyznania środków na pokrycie kosztów zalesienia gruntów ujętych w miejscowym planie zagospodarowania terenu lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 13. wydawaniem zaświadczeń dot. objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej,

5. w zakresie gospodarowania odpadami:

 1. decyzjami regulującymi gospodarkę wytwarzanymi odpadami,
 2. zezwoleniami na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami,
 3. nadzorem nad prawidłowością postępowania posiadaczy odpadów, którym wydano decyzje regulujące postępowanie z odpadami,
 4. zezwoleniami na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych oraz wydawaniem zgody na zamknięcie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych,
 5. opiniami dotyczącymi przywozu odpadów z zagranicy do wykorzystania na terenie powiatu poznańskiego,
 6. nakładaniem obowiązku zagospodarowania odpadów z wypadków lub gospodarowania takimi odpadami,

6. w zakresie geologii i górnictwa:

 1. koncesjami na wydobywanie kopalin,
 2. projektami robót geologicznych,
 3. dokumentacjami geologicznymi, hydrogeologicznymi i geologiczno-inżynierskimi,
 4. nadzorem i kontrolą w zakresie wykonywania zadań regulowanych ustawą prawo geologiczne i górnicze,
 5. ustalaniem opłaty dodatkowej z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji albo zatwierdzonym albo podlegającym zgłoszeniu projekcie robót geologicznych,
 6. uzgadnianiem decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
 7. opiniowaniem projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,
 8. opiniowaniem w zakresie geologii lub terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi, wniosków o ustaleniu lokalizacji inwestycji określonych w scpecustawach inwestycyjnych,
 9. opiniowaniem projektów gminnych programów rewitalizacji w zakresie zagospodarowania terenów osuwisk,

7. w zakresie ochrony gruntów rolnych i gospodarki gruntami rolnymi:

 1. wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej,
 2. rekultywacją gruntów zdewastowanych i zdegradowanych, w tym ustalaniem w drodze decyzji kierunku i terminu rekultywacji gruntów na cele rolnicze oraz uznawaniem rekultywacji gruntów za zakończoną,
 3. uzgadnianiem w zakresie ochrony gruntów rolnych, projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego,
 4. opiniowaniem w zakresie ochrony gruntów rolnych, wniosków o ustaleniu lokalizacji inwestycji określonych w specustawach inwestycyjnych.
 • opublikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  data publikacji: 2022-01-20 09:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu - Dariusz Doliński
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-27 12:50

Rejestr zmian

 • zmieniono 2022-01-27 12:50 przez Administrator Systemu - Dariusz Doliński: korekta edytorska

« wstecz

Banery