BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ POWIATU POZNAŃSKIEGO

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

UCHWAŁA Nr III/9/2002
RADY POWIATU POZNAŃSKIEGO
z dnia 10 grudnia 2002r.


 

w sprawie: zmiany uchwały Nr IV/20/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego.

Na podstawie art. 2 ust. 4 , art. 12 pkt 1, art. 19, art. 27 ust. 1, art. 32 ust. 4, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu Poznańskiego stanowi, co następuje:

§ 1. W statucie Powiatu Poznańskiego stanowiącym załącznik do uchwały Nr IV/20/99 Rady Powiatu Poznańskiego z dnia 22 stycznia 1999 r. w sprawie ustanowienia Statutu Powiatu Poznańskiego wprowadza się następujące zmiany:
1. § 4 ust. 1 pkt o otrzymuje brzmienie : „o) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,”
2. w § 8:
a) punkt 11 otrzymuje brzmienie: „ 11. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.”
b) po punkcie 15 dodaje się punkt 15a w brzmieniu: „15a. dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu,”
3. § 17 ust. 4 otrzymuje brzmienie : „4. Starosta przesyła przepisy porządkowe do wiadomości organom wykonawczym gmin położonych na obszarze powiatu i starostom sąsiednich powiatów następnego dnia po ich ustanowieniu.”
4. § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w § 11 ust. 1, oraz będących członkami zarządu.”
5. § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Rada wybiera przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji, w tym zastępcę (zastępców) przewodniczącego.”
6. § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podlega przyjęciu na następnym posiedzeniu.”
7. § 22 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W celu przeprowadzenia czynności kontrolnych, przewodniczący komisji rewizyjnej wyznacza zespół kontrolny składający się z nie mniej niż 2 członków komisji. Przewodniczący komisji udziela członkom zespołu pisemnego upoważnienia do przeprowadzania kontroli określając w nim zakres kontroli.”
8. w § 23:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Rada powołuje ze swojego grona następujące stałe komisje:
-Komisja Finansów i Gospodarowania Mieniem Powiatu
-Komisja Oświaty i Wychowania
-Komisja Komunikacji, Budownictwa i Infrastruktury
-Komisja Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
-Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia
-Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa
-Komisja Promocji, Rozwoju i Integracji Europejskiej”
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „ 6. Skład osobowy komisji stałych, w liczbie nie więcej, niż 7 osób, uchwala rada.”
9. § 32 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Klub może utworzyć, co najmniej 3 radnych.”
10. § 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2 W skład zarządu wchodzą: starosta jako przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie w liczbie dwóch osób.”
11. § 38 ust. 2 pkt e otrzymuje brzmienie: „e) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, z zastrzeżeniem § 50 ust. 5, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji rady powiatu.”
12. w § 39 po ustępie 6 dodaje się ustępy 7, 8 i 9 w brzmieniu:
„ 7. Starosta opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowe.
„8. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej starosta działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
„9. W celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, starosta tworzy komisję bezpieczeństwa i porządku. Zasady działania komisji określa ustawa o samorządzie powiatowym. "
13. w 50 ust. 2 pkt d otrzymuje brzmienie: „d) szkoły ponadgimnazjalne i placówki oświatowe,”
14. w § 51:
a) w ust. 1 skreśla się punkt c.
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Kierownika jednostki wymienionej w ust. 1 punkt d) powołuje i odwołuje Prezydent Poznania w uzgodnieniu ze Starostą.”

§ 2. W Regulaminie Rady Powiatu Poznańskiego stanowiącym załącznik nr 2 do Statutu Powiatu Poznańskiego wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 4:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Porządek obrad sesji rady powinien zostać wyczerpany na jednym posiedzeniu. Przewodniczący rady może postanowić o przerwaniu obrad i ich kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.”
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. O przerwaniu obrad, zgodnie z ust. 2, przewodniczący może postanowić w szczególności ze względu na brak możliwości wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę dostarczenia dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające radzie podejmowanie uchwał.”
2. § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Porządek obrad, miejsce, termin oraz godzinę rozpoczęcia sesji ustala przewodniczący rady.”
3. § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. O sesji zawiadamia się pisemnie wszystkich radnych co najmniej na siedem dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Zawiadomienie powinno zawierać: a) miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji ,b)porządek obrad.”
4. w § 11:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:„1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący przedstawia porządek obrad.”
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w porządku obrad może wystąpić radny, komisja, klub radnych albo zarząd. Rada powiatu może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.”
c) skreśla się ustęp 3.
5. w § 26 po ustępie 1 dodaje się ustęp 1a w brzmieniu: „1a. Przewodniczący obrad może poddać pod głosowanie projekt uchwały, który radni otrzymali zgodnie z § 6 ust. 2 niniejszego regulaminu i co do którego nie wniesiono poprawek, bez odczytywania treści projektu uchwały.”
6. w § 29:
1) ustęp 1 punkt a otrzymuje brzmienie: „a) co najmniej 5 radnych,"
2) po punkcie e dodaje się punkt f w brzmieniu: „f) starosta, o ile przepisy szczególne tak stanowią.”
3) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „3. Projekty uchwał zgłaszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt a)-d), powodujące skutki finansowe wymagają zaopiniowania przez zarząd.”
7. w § 30 po ustępie 2 dodaje się ustęp 2a w brzmieniu: „2a. Projekty uchwał rejestruje się w rejestrze projektów uchwał. Rejestr projektów prowadzi Biuro Rady.”

§ 3. W Regulaminie Działania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Poznańskiego stanowiącym załącznik nr 5 do Statutu Powiatu Poznańskiego wprowadza się następujące zmiany:
1. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Rada Powiatu wybiera przewodniczącego oraz pozostałych członków komisji, w tym zastępcę (zastępców) przewodniczącego, uchwałą podejmowaną zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu rady.”
2. § 10 ust. 3 tiret drugie otrzymuje brzmienie: „nie mniej niż 5 radnych,”
3. § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Z posiedzenia komisji sporządza się protokół.”

§ 4. W Regulaminie Pracy Zarządu Powiatu Poznańskiego stanowiącym załącznik nr 6 do Statutu Powiatu Poznańskiego wprowadza się następujące zmiany:
1. § 3 punkt 3 otrzymuje brzmienie: „3) członkowie w liczbie 2 osób.”
2. § 15 otrzymuje brzmienie: „15. O posiedzeniu zarządu należy zawiadomić jego członków i przewodniczącego rady z trzydniowym wyprzedzeniem a w przypadku nie cierpiącym zwłoki bez zachowania tego terminu.”
3. w § 17:
a) ustęp 3 otrzymuje brzmienie: „3. Do udziału w posiedzeniach zarządu mogą zostać zaproszone inne osoby, a w szczególności radni.”
b) po ustępie 3 dodaje się ustęp 3a w brzmieniu: „3a. Starosta zaprasza na posiedzenia zarządu przewodniczącego rady.”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Poznańskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego
Grzegorz Wasielewski

drukuj ()

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Karol Cenkier
    data wytworzenia: 2003-07-09
  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2003-07-09 12:07
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2011-08-11 08:59

« wstecz

Banery

Dane adresowe:

Starostwo Powiatowe
w Poznaniu

ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań

tel.: (+48) 61 8 410-500
faks:(+48) 61 8 480-556

email: starostwo@powiat.poznan.pl

Polityka Cookies

Godziny otwarcia

poniedziałek:      9:30 - 16:30
wtorek - piątek:  8:00 - 15:00

poza niżej wymienionymi wydziałami:

(godziny przyjęć dla poszczególnych wydziałów...)

Powiązana strona podmiotu

Powiat Poznański

Banery

Stopka strony

Ilość odwiedzin tej strony: 11686
Ostatnia aktualizacja tej strony: 2011-08-11 10:40
Ostatnia aktualizacja w BIP: 2020-09-24 13:06